Aparcament tancat

Aparcament tancat

L'aparcament tancat de bicicletes de la UAB és un servei d'aparcament en gàbia amb pany electrònic i suports metàl·lics per a lligar la bicicleta.

Té capacitat per a 20 bicicletes i disposa d'endolls per a poder carregar les bicis elèctriques.

Tota persona de la comunitat Campus que disposi de NIU pot aparcar en aquests aparcaments. A excepció de l'aparcament ubicat a l'estació de FGC on pot accedir qualsevol persona que ho necessiti.

ApBiciTancat1 ApBiciTancat2 ApBiciTancat3

El servei d'aparcament és gratuït mentre duri el període de promoció, la finalització del qual resta pendent de determinar.

El consum d'electricitat per a carregar les bicicletes elèctriques no serà facturat a la persona usuària durant aquest període de promoció. 

La modificació d'aquesta condició està subjecte a la decisió dels òrgans de govern de la UAB. En tot cas, i davant de qualsevol modificació al respecte, s'avisarà a les persones usuàries amb un mínim de 15 dies laborables d'antel·lació.

Donar-se_alta_aparcament_tancat

L'aparcament tancat BiciUAB funciona amb targeta sense contacte.

Per a obtenir una targeta i poder accedir-hi, és necessari contactar amb la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat escrivint a:
mobilitat@uab.cat

Contacte_ServeiBiciUAB

Per a més informació podeu contactar directament amb el servei BiciUAB:  
Per telèfon al 93 675 45 70
Horari d'atenció: 
De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h.  
Dissabes de 10h a 14h. 

Per correu electrònic: serveis@vaic.com

El Servei BiciUAB està ubicat a l'estació de FGC-Universitat Autònoma. Consulta la ubicació del Servei BiciUAB.

Horari del Servei: 
Dimarts de 12.30h a 15.30h. 
Dijous de 12.30h a 14.30h.

1. DEFINICIÓ DEL SERVEI. L'aparcament tancat de bicicletes de la UAB és un servei d'aparcament en gàbia amb pany electrònic i suports metàl·lics per a lligar la bicicleta. Té capacitat per a 20 bicicletes i disposa d'endolls per a poder carregar la bicicleta elèctrica.

2. HORARI. L'horari del servei és de 6.00h. a 22.00h., els 365 dies de l'any. A excepció de l'aparcament FGC-UAB que pot fer-se servir durant l'horari del servei de tren. La persona que signa es compromet a respectar aquests horaris de servei excepte en situacions justificades (pluja, avaria, etc.).

3. TARIFA. El servei, així com el consum elèctric, és gratuït mentre la UAB no decideixi el contrari. 

4. TARGETA D'ACCÉS. L'accés a l'aparcament es fa mitjançant targeta sense contacte, propietat exclusiva de la UAB. Aquesta targeta és lliurada per la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB (UPGM) a canvi d'un dipòsit retornable de 10€. La targeta es lliura a la persona usuària previ ingrès al compte corrent: ES8501826035410201627554 (BBVA) amb concepte: "Nom i cognom BiciUAB". En cap cas, s'acceptarà una altra modalitat de pagament. Un cop fet l'ingrès, la persona usuària ha de facilitar a la UPGM el justificant de pagament, via email (mobilitat@uab.cat) i en format PDF generat per la pròpia entitat bancària, per a procedir amb la formalitat del contracte. 
La targeta s'ha de retornar a la UAB en tots aquells casos en què procedeixi la seva anul·lació o substitució. únicament es retornarà l'import del dipòsit, mitjançant transferència bancària al compte corrent que ens indica la persona usuària, sempre i quan la targeta estigui en bon estat i sigui vàlida per a la seva utilització. Pel contrari, no es retornarà el dipòsit en cas de: pèrdua o robatori de la targeta; la targeta no estigui en bon estat o no sigui vàlida per al seu ús, excepte si el mal funcionament de la mateixa és degut al seu ús habitual; anul·lació de la targeta per part de la UAB per no respectar les condicions establertes en el present contracte; per decisió unilateral de la UAB en cas d'interès justificat de la mateixa. Si la persona usuària sol·licita una nova targeta per pèrdua o robatori, deteriorament o mal ús, la persona usuària ha de pagar per una nova targeta. 

5. ÚS. El servei ofereix un nombre limitat de places. La persona usuària es compromet a fer servir l'aparcament de forma regular. En cas d'alta demanda o indisponibilitat de targetes, i si la persona usuària no compleix aquest requisit de forma reiterada, la UAB resoldrà el contracte, desactivarà la targeta i oferirà la plaça a una altra persona que estigui interessada.

6. OBLIGACIONS DE LA PERSONA TITULAR DE LA TARGETA:
a. Conservar la targeta en bon estat.
b. Comunicar d'immediat la pèrdua o el robatori de la targeta al correu mobilitat@uab.cat o al telèfon 93 581 46 43. 
c. Retornar la targeta a la UAB en tots aquells casos en què es procedeixi a la seva anul·lació o substitució. 
d. Acceptar les condicions d'ús i funcionament del servei especificades anteriorment.
e. Fer un ús responsable de la instal·lació, segons les instruccions disponibles i únicamente i exclusiva per a l'ús per al que han estat concebuts. 
f. Facilitar dades de contacte actualitzades a la UAB per a possibles comunicacions sobre el servei.

7. OBLIGACIONS DE LA UAB:
a. Adoptar les mesures necessàries per a anul·lar o desactivar la targeta en cas de pèrdua, robatori, falsificació, etc. 
b. Mantenir la instal·lació en condicions d'ús adequades. 
c. Resoldre les avaries o problemàtiques que impedeixin l'ús del servei el més ràpid possible. La UAB no es fa responsable de la impossibilitat de fer servir l'aparcament temporalment per a causa d'avaries, caigudes de tensió, deficiències en el subministrament elèctric, etc. En cas que, eventualment, no es pugui retirar la bicicleta, la UAB es compromet a retornar-la a la persona usuària en perfecte estat i en el menor temps possible. 
d. Realitzar i conservar un registre de totes les operacions realitzades amb la targeta. 
e. Contractar una assegurança de Responsabilitat Civil per a la instal·lació. 
f. Informar a la persona usuària del canvi de condicions del servei amb 15 dies feiners d'antel·lació, com a mínim. 

8. FUNCIONAMENT DEL SERVEI. Un cop activada i lliurada la targeta, per part de la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat, prèvia signatura del contracte, la persona usuària ja pot fer servir l'aparcament. La porta de l'aparcament s'obrirà apropant la targeta al lector situat al costat de la porta. Es recomana no deixar la porta oberta mentre dura l'operació d'aparcament. Igualment, la persona usuària ha d'estar atenta i assegurar-se de que la porta està tancada un cop hagi abandonat l'aparcament. 

9. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.  La persona titular de la targeta assumeix les responsabilitats derivades de les transaccions l'autoria de les quals no reconegui, realitzades amb la targeta fins el momento de la notificació a la UAB de la pèrdua, el robatori o la falsificació de la targeta, o després de la notificació si es demostra que la persona titular ha actuat de forma fraudulenta o negligent en relació amb les obligacions que estableix les presents condicions. 
La UAB no assumeix cap responsabilitat dels perjudicis que li puguin ocasionar per falta de l'adequada recepció de les comunicacions que procedeixin degut a la no notificació del canvi de dades personals de contacte per a rebre notificacions, per part de la persona titular. 
La UAB no es fa responsable de les bicicletes aparcades en els aparcaments ni dels béns personals que hi puguin haver amb la bicicleta. Es recomana a les persones usuàries lligar la bicicleta als suports existents a la gàbia. 
Es recomana que la persona usuària contracti una assegurança de Responsabilitat Civil i/o contra robatori de bicicleta. La UAB ofereix assegurances a preus competitius. Es pot trobar tota la informació i contractar l'assegurança BiciUAB a: https://www.uab.cat/accessibilitat-transports/

10. CANVI DE CONDICIONS DEL SERVEI. La UAB es reserva el dret de modificar les condicions inicialmente pactades avisant prèviament a la persona titular de la tareta. La persona usuària tindrà 15 dies feiners per a rescindir el contracte en cas de no conformitat amb les noves condicions. 

12. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. Seran causes de resolució del contracte l'incompliment de les respectives obligacions de les parts o el canvi de les condicions del servei un cop informades amb anterioritat. La resolució del contracte comporta l'anul·lació o invalidació de la targeta. 

13.PROTECCIÓ DE DADES. Les vostres dades són tractades amb la finalitat de gestionar el servei d'aparcament BiciUAB del Campus de Bellaterra de la UAB. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. 
Podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat enviant la vostra sol·licitud a la unitat responsable del tractament a l'adreça mobilitat@uab.cat
Podeu obtenir informació addicional i detallada del tractament de les vostres dades personals en el següent enllaç: https://www.uab.cat/web/proteccio-de-dades/reglament-general-de-proteccio-de-dades-1345796047516.html

1. Lliga-la sempre i bé, encara que sigui per un minut.

A casa, lliga-la dins del garatge o traster i evita deixar les claus en un lloc accessible.

Al carrer, escull els espais d'aparcament més freqüents per tal que la bici quedi a la vista de tothom i sigui menys vulnerable.

cadenats

2. Utilitza un bon cadenat. Una o dues "U" rígides d'acer endurit o similars. Una pitó, espirals o cables poden servir per a bloquejar seient i rodes.

Cadenats2

3. Comprova que tens la bici en bon estat: revisa la pressió dels pneumàtics, els frens i els llums de la teva bici.

4. Evita sempre comprar una bici de segona mà sense contracte ni factura. Podria ser robada.