Reglament General de Protecció de Dades

Reglament General de Protecció de Dades

D'acord amb el que es preveu a l'article 13 i 14 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), us informem que les vostres dades personals i la publicació de fotografies que apareixen en aquesta pàgina web, on la imatge de les persones físiques que hi poden aparèixer té caràcter accessori, seran tractades amb la finalitat de planificar y gestionar la mobilitat del campus de Bellaterra de la UAB. 

La base jurídica del tractament és la prevista a l'article 6.1 del Reglament, sobre consentiment de les persones interessades.

La unitat responsable del tractament és la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB (mobilitat@uab.cat).

El responsable del tractament no cedirà les vostres dades personals a terceres persones ni a d'altres persones destinatàries, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de compliment obligat; i les vostres dades no seran objecte de transferència internacional. 

Les vostres dades seran conservades amb caràcter indefinit. 

El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. 

D'acord amb la legislació vigent, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant sol·licitud dirigida a la unitat responsable del tractament (mobilitat@uab.cat). 

Concretament, i pel que fa a les fotografies, on la imatge de les persones físiques que hi poden aparèixer té caràcter accessori, no cal consentiment previ d'aquestes. Però, si alguna de les persones que apareix en les fotografies té alguna circumstància relacionada amb una situació personal que pugui acreditar, pot exercir el dret d'oposició enviant una sol·licitud mitjançant correu electrònic a la unitat responsable del tractament (mobilitat@uab.cat) o a la Secretaria General de la UAB (sec.general@uab.cat). 

Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici) i formular les consultes que considereu necessàries a la Delegació de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).