Lloguer de bicicletes

Img_servei_lloguer_BiciUAB_TG

Servei de lloguer de bicicletes

Tota persona de la Comunitat Campus UAB, amb targeta UAB o Esfera UAB en vigor, pot gaudir del servei de lloguer de bici.

Es tracta d'un servei de lloguer de llarga durada per a un període mínim d'1 mes i màxim de 3 mesos naturals.

L'objectiu d'aquest servei és donar oportunitat, al major número de persones possible, de gaudir de les avantatges de llogar una bicicleta a preu subvencionat. Per a que això sigui possible, és necessària la rotació entre les persones que puguin estar interessades.
Les tarifes de lloguer són subvencionades i la persona usuària paga el 50% del cost real:

Per una bicicleta elèctrica: 42€/mes IVA inclòs.
Per una bicicleta convencional: 27€/mes IVA inclòs.

L'import de lloguer es factura entre els dies 1 i 5 de cada mes. La persona usuària l'ha de carregar al compte corrent facilitat per VAIC.

DEFINICIÓ DEL SERVEI. Es tracta d’un servei de lloguer de llarga duració. La persona usuària pot llogar una bicicleta des d’un mes fins a tot un curs acadèmic. Es tracta d’un préstec extern a través del qual la persona usuària té total disponibilitat i responsabilitat sobre la bici i es compromet a complir amb el seu ús principal, que és l’accés al campus universitari de la UAB, així com els desplaçaments pel seu interior.
 
PERSONES USUÀRIES. Poden ser usuaris/es del servei les persones que formin part de la comunitat campus UAB: Personal d’Administració i Serveis (PAS), Personal Docent i Investigador (PDI), alumnat i Esfera UAB que disposin de Número d’Identificació Universitària de la UAB (NIU).
 
RECEPCIÓ DEL MATERIAL. La persona usuària rep el material detallat en el punto anterior de VAIC Mobility, empresa gestora del servei BiciUAB. La persona usuària accepta que, en el moment de rebre el material llogat, aquest es troba en perfecte estat de funcionament.

SALUT I HABILITAT DE CONDUCCIÓ. La persona usuària manifesta trobar-se en perfecte estat de salut per anar en bicicleta i assumeix la seva responsabilitat en cas de patir una malaltia del cor, vista, oïda o dels aparells circulatori, locomotor i digestiu.

La persona usuària es declara perfectament capaç de fer servir la bicicleta llogada, així com els accessoris, i es compromet a utilitzar-los d’acord amb les normes bàsiques de circulació y amb les pròpies instruccions de funcionament del vehicle que accepta haver rebut y entès amb la signatura d’aquest contracte.
 
ÚS. L’ús principal de la bicicleta és l’accés al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, o la realització de gestions puntuals durant la jornada laboral o d’estudi. Se n’exclou l’ús com a vehicle de repartiment. Si la bicicleta és urbana, plegable o de passeig, la persona usuària no podrà utilitzar la bicicleta per zones i camins no pavimentats. Únicament es podran fer servir per camins no pavimentats les bicicletes de muntanya.
 
DURACIÓ DEL SERVEI
. La duració del servei és de sis mesos naturals a comptar a partir de la data en que es signa el present contracte. L’objectiu d’aquest servei es donar oportunitat al major número de persones possibles de gaudir dels avantatges de llogar una bicicleta a preu subvencionat. Per a que això sigui possible, és necessària la rotació entre les persones que puguin estar-ne interessades.
 
APARCAMENT. La persona usuària haurà d’aparcar la bicicleta fent servir sempre el cadenat proporcionat, fixant com a mínim el quadre de la bicicleta i la roda posterior a l’estructura rígida de l’aparcament. A la Universitat Autònoma de Barcelona s’aparcarà sempre que sigui possible dins d’un recinte tancat d’aparcament per a bicicletes. La persona usuària accepta haver rebut y entès les instruccions de com fixar correctament la bicicleta amb la signatura d’aquest contracte. Per a obtenir accés al servei d’aparcament tancat, la persona usuària ha d’escriure a mobilitat@uab.cat.

DEVOLUCIÓ DEL MATERIAL. La persona usuària es compromet a retornar tot el material en el mateix bon estat un cop acabat el temps estipulat en el contracte. Durant el contracte, VAIC podrà requerir a la persona usuària que deixi la bicicleta en un lloc específic a una hora determinada per a que se li pugui realitzar una revisió per part del personal autoritzat. Puntualment, se li podrà substituir la bicicleta per una altra unitat durant el manteniment.
 
TARIFA. L’import mensual del servei és de ____€/mes, que es facturarà entre els dies 1 i 5 de cada mes i es carregarà a la següent compte corrent. Aquesta tarifa és vigent fins a nou canvi de tarifes aprovat pels òrgans de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona.
IBAN: ___________________________________________
La factura mensual s’enviarà per correu electrònic a: ___________________________

Per al mes en curs, en el moment d’iniciar el contracte es cobren en el moment de la signatura els dies restants del mes de forma proporcional a la tarifa mensual. L’últim mes del contracte es cobrarà de forma íntegra. El període definit a l’inici del present document és de compliment obligat per ambdues parts.

FIANÇA. La persona usuària abona, en concepte de fiança, un total de 180 euros per cada bicicleta elèctrica i 100 euros per cada bicicleta no elèctrica, que serà retornada quan finalitzi l’arrendament sempre i quan es compleixin les condicions recollides en els apartats de danys i robatoris.

DANYS. La persona usuària està obligada a fer un bon ús del material rebut i es fa responsable de tots els danys que es puguin produir per un ús inadequat de la bicicleta llogada; tant per la pròpia persona usuària com per part de tercers, sota la seva autorització. Si no hi hagués prova del contrari, se suposarà que els tercers que utilitzin el material llogat durant la duració d’aquest contracte ho fan sota la autorització de la persona usuària. La persona usuària haurà d’informar a VAIC sobre els danys ocasionats o del mal funcionament de les bicicletes o accessoris durant el lloguer o en el moment de realitzar la devolució. De produir-se algun dany per un mal ús de la bicicleta, el/la usuàri/a accepta que VAIC tindrà la potestat d’exigir-li que assumeixi els costos de reposició ocasionats segons el preu de mercat vigent, i que es prenguin sobre ell/a les acciones legals pertinents si aquest/a no respon adequadament. Correran a càrrec de VAIC les averies degudes a l’ús normal o al desgast de la bicicleta (punxades, trencament de radis, cables, pastilles de fre, etc.). VAIC no es fa responsable dels danys o accidents que pugui patir la persona usuària ni dels objectes que pugui perdre. Els danys ocasionats a tercers pel bon ús de la bicicleta per part de la persona usuària sí que queden coberts per la pòlissa de responsabilitat civil pertinent.
 
ROBATORI. La persona usuària està obligada a prendre precaucions davant possibles danys, pèrdua o robatori. Concretament, està obligat a utilitzar el cadenat de seguretat per lligar les bicicletes a un soport físic fixe en el moment que vulgui aparcar-la i allunyar-se d’ella. Queda expressament prohibit deixar aparcada la bicicleta en la via pública o fora d’un recinte tancat amb clau entre les 21h i les 7h. En cas de robatori, la persona està obligada a presentar una denuncia a la policia indicant en la documentació de la denuncia el seu nom, cognom i DNI, el número de bastidor i bateria de la bicicleta sostreta tal i com figuren en el present document, una explicació de les circumstàncies del robatori, incloent una descripció del lloc exacte de l’aparcament amb fotografies, i especificant que la bicicleta es troba assegurada amb “Aseguradores Agrupados, SA de Seguros” amb pòlissa número 181016701865. La persona usuària està obligada a presentar una còpia de la denúncia amb tota la documentació a VAIC en un termini no superior a 72 hores. En el cas que se superi aquest termini o la documentació estigui incompleta, la persona usuària assumirà íntegrament el cost de tot el material sostret. En el cas que la persona usuària presenti tota la documentació dins del termini de 72 hores, aquesta haurà d’assumir únicament un cost de 180€ per bicicleta elèctrica i 100€ per bicicleta no elèctrica, en concepte de franquícia de pòlissa d’assegurança.

AVERIES I ACCIDENTS. En cas d’averia o accident, la persona usuària es compromet a: 1) Avisar de la incidència a VAIC; 2) No desmuntar ni manipular la bici sense autorització expressa de VAIC; 3) En cas que es requereixi assistència, custodiar les bicicletes fins que arribi algú de VAIC o del servei autoritzat d’assistència.

CANVI DE CONDICIONS DEL SERVEI. La UAB es reserva el dret de modificar les condicions inicialment pactades avisant prèviament, amb un mínim de 15 dies, a la persona usuària. La persona usuària podrà rescindir el contracte en cas de no conformitat amb les noves condicions.

CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. Seran causes de resolució del contracte l’incompliment de les condicions generals que aquí s’exposen. La resolució del contracte comporta la baixa en el servei i el retorn de la bicicleta i el material per part de la persona usuària.

PROTECCIÓ DE DADES. Les vostres dades són tractades amb la finalitat de gestionar el servei de lloguer BiciUAB del Campus de Bellaterra de la UAB. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. 
La persona usuària pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitación del tractament i portabilitat enviant una sol·licitud a la unitat responsable del tractament (mobilitat@uab.cat).
La persona usuària pot obtenir informació addicional i detallada del tractament de les seves dades personals en el següent enllaç: https://www.uab.cat/web/proteccio-de-dades/reglament-general-de-proteccio-de-dades-1345796047516.html 

Contacte_ServeiBiciUAB

Per a més informació podeu contactar directament amb el servei BiciUAB:  
Per telèfon al 93 675 45 70
Horari d'atenció telefònica:
De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h.  
Dissabtes de 10h a 14h. 

Per correu electrònic: serveis@vaic.com

El Servei BiciUAB està ubicat a l'estació de FGC-Universitat Autònoma. Consulta la ubicació del Servei BiciUAB.

Horari del Servei: 
Dimarts i dijous de 12.30h a 15.30h.