Al bus

La bicicleta al servei de bus de la UAB

El Servei de bus de la UAB queda integrat en el sistema de transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Des d'octubre de 2013 és permès el transport de bicicletes als autobusos de l'AMB, sempre que siguin plegables.

El Reglament de Viatgers dels Serveis de Transport Públic de Superfície de competència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (exp. 3613/13, article 5, apartat i), de juliol de 2013, exposa:

i) Queda prohibit a les persones usuàries dels autobusos introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per a les persones que hi viatgen i, en general, qualsevol paquet o objecte de mides superior a 100x60x25 cm, excepte els cotxets d'infants i les bicicletes plegables, degudament plegades. No obstant l'exposat, l'empresa prestatària dels serveis de transport, per a determinats objectes d'ús comú, la mida dels quals fos superior a les anteriorment determinades, podrà autoritzar-ne el transport i fixar-ne les condicions específiques quant a la utilització dels serveis per als seus portadors i portadores.

La bicicleta al servei de bus interurbà

A partir de l'1 de gener de 2015, els serveis regulars d'autobusos interurbans concessionats per la Generalitat de Catalunya poden transportar bicicletes de manera gratuïta però amb una sèrie de condicionants:

  • Les bicicletes han d'anar a la bodega del vehicle, excepte quan es tracta de bicis plegables que es poden transportar al mateix bus sempre i quan aquest admeti viatgers a peu.
  • Sempre i quan no s'excedeixi el límit total de bicicletes transportades a cada vehicle (5 a la bodega i més de 2 als busos).
  • Només s'admeten bicis que estiguin en un estat de neteja correcte.