Com s'organitza el sistema de qualitat?

Com s'organitza el sistema de qualitat?

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és una institució de dret públic, amb personalitat i patrimoni propis que actua en règim d'autonomia d'acord amb les lleis.
 
Seguint la política de la UAB, d'assolir i mantenir un alt nivell de qualitat en tots els aspectes relacionats amb les activitats de recerca, s'ha implantat a l'Àmbit de Recerca un sistema de gestió de la qualitat, basat en l'estàndard internacional ISO 9001, amb els objectius següents:

  • Assegurar que tots els serveis oferts i prestats, satisfan els requisits de les parts interessades a qui van destinats
  • Fer més eficients els processos
  • Millorar la satisfacció de totes les parts, tant internament com externament
  • Reduir els riscos i les incidències
  • Desenvolupar les capacitats d'R+D+I del conjunt de grups de recerca i de les estructures de suport cientificotècniques
  • Fer-ne visible la producció científica

Aquests objectius els aconseguim a través del Sistema de Gestió de la Qualitat i dels següents elements clau:

El tractament de la informació
El lideratge de les persones
La prestació dels serveis
Les accions de millora

El compromís de l'Àmbit de Recerca en el desenvolupament, la implantació i la millora continuada d'aquest sistema de gestió de la qualitat s'estableix, entre d'altres, en la política de qualitat.

Les unitats administratives i de gestió, descrites en l'organigrama de l'Àmbit de Recerca, gestionen i promouen les capacitats i les activitats de recerca de la UAB i, en coordinació amb el Parc de Recerca UAB (PRUAB), garanteixen la transferència de coneixement cap a l'entorn social i productiu, i enforteixen la visió de la UAB com a agent actiu en el desenvolupament econòmic i social.

Les activitats bàsiques de l'Àmbit de Recerca són:
Resum de les activitats bàsiques de l'Àmbit de la Recerca
L'organització per processos de les activitats que desenvolupai ofereix l'Àmbit de Rercerca, tal com es mostra en el mapa de processos, permet treballar més eficaçment, mesurar-ne el funcionament i millorar de manera continuada.