Política de Qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT

L’Àmbit de Recerca de la UAB amb l'afany de satisfer els requeriments dels usuaris i de totes les parts interessades (incloent-hi tota la comunitat de la UAB, les altres universitats, i la societat en general), els requisits relatius als serveis prestats, els requisits legals i reglamentaris i els de la mateixa organització, ha implantat un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001 i en la gestió per processos, que abasta totes les activitats de l’Àmbit de Recerca.

Aquest sistema es desenvolupa tant en la missió, la visió i els valors com en els objectius de qualitat.

La missió de l’Àmbit de Recerca és:

 • Promoure i gestionar les capacitats i les activitats d'R+D+I de la UAB: donant suport al desenvolupament de les polítiques i els projectes estratègics que es defineixin en els vicerectorats corresponents, gestionant de manera eficaç, eficient i amb criteris de qualitat els processos relacionats amb aquest àmbit, potenciant la internacionalització dels grups de recerca i facilitant la transferència de coneixement cap a l’entorn social i productiu
La visió a la qual aspira és:
 • Transformar l’Àmbit de Recerca en un punt de referència d’informació, assessorament i gestió, per tal de donar suport a tota la comunitat universitària de la UAB, en les activitats de recerca, internacionalització i transferència del coneixement
 • Convertir l’Àmbit de Recerca en la impulsora d’una cultura de qualitat mitjançant un servei orientat a l’usuari
 • Proporcionar als professionals de l’Àmbit de Recerca un entorn de treball que contribueixi al compliment d'aquests reptes, oferint oportunitats, incentius i formació que facilitin la creativitat i l'exploració de nous espais d'organització i el desenvolupament de serveis innovadors adequats a les demandes actuals i futures dels usuaris
L'Àmbit de Recerca vol fomentar els valors següents:
 • La integritat
 • El lideratge basat en les persones
 • El respecte mitjançant una política d’informació transparent en totes les direccions
 • La tolerància al fracàs: una cultura que no penalitzi el fracàs, per estimular que la gent s'arrisqui a innovar
 • El foment del treball en equip, transmetent valors i donant exemple
Per tot això, la Vicegerència de Recerca es compromet a:
 • Proporcionar els recursos humans i materials necessaris per mantenir el sistema de gestió de la qualitat i per assolir els objectius de qualitat
 • Complir els requisits de l’organització i dels usuaris
 • Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat seguint la ISO 9001 i aconseguint que cada integrant de l'equip humà sigui un promotor de millores per a l’usuari i d’oportunitats del grup
 • Comunicar tant la política com els objectius de qualitat i revisar anualment el contingut d’aquesta política per garantir-ne l’adequació continuada

Iván Martínez Flores
Vicegerent de Recerca
10 de Setembre de 2015