Recerca

Contacta amb l'equip de l'Àmbit de Recerca i Innovació

Organigrama de l'Àmbit de Recerca, Innovació i Transferència

.Vicerectorats
Vicerectora de Recerca  Dra. Assumpció Malgosa vr.recerca@uab.cat 
Secretària Isabel Blasco +34 93 581 1832
Vicerectora d'Innovació, Transferència i Emprenedoria Dra. Rosa Maria Sebastián vr.innovacio.transferencia.emprenedoria@uab.cat
Adjunt al Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria Vicente Martínez

+34 93 586 8739

vicente.martinez@uab.cat

Secretària Isabel Blasco +34 93 581 2810

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Assumpció Malgosa - vr Recerca

Dra. Assumpció Malgosa Morera
Catedràtica d'Antropologia Física

Funcions: 

 • Política de recerca i de personal investigador. 
 • Coordinació de les unitats de recerca de la UAB. 
 • Relacions amb els centres de recerca amb personalitat jurídica pròpia participats o adscrits a la UAB, principalment en temes relacionats amb la salut. 

Comissions del Consell de Govern que presideix: 

 • Comissió de Doctorat. 
 • Comissió de Recerca, Transferència i Innovació (conjuntament amb el vicerector o la vicerectora d'Innovació, Transferència i Emprenedoria). 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811832
vr.recerca@uab.cat

Currículum breu
Catedràtica del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la UAB. Ha impartit docència a les facultats de Biociències, Ciències, Filosofia i Lletres, i Educació, en assignatures de grau i postgrau, i també en assignatures de campus. Ha estat professora de màster i de doctorat a les universitats d’Alacant, de Sàsser i Tor Vergata de Roma, i professora Erasmus de diverses universitats. La seva trajectòria docent i investigadora gira a l’entorn de l’antropologia física, concretament en relació amb l’estudi de restes humanes, tant en l’àmbit de l’evolució humana com en el de les restes antigues, i l’antropologia forense.

Com a responsable del Grup de Recerca en Osteobiografia (GROB), ha reunint un equip multidisciplinari en l’àmbit de la reconstrucció de la vida de poblacions antigues, des de l’osteologia fins a l’anàlisi genètica de restes antigues, per tractar temes d’identificació, origen poblacional, paleopatologia, paleodieta, etc. Ha estat responsable de projectes nacionals i internacionals com ara l’estudi de tombes gelades a Mongòlia, i ha liderat projectes emblemàtics per a Catalunya, com l’estudi de les restes de les tombes reials de Santes Creus i el projecte pilot i el protocol per a l’excavació i l’estudi de les fosses de la Guerra Civil a Catalunya.

Pel que fa a la gestió universitària ha estat secretària de la Secció de Biologia (llicenciatura de Biologia), coordinadora del màster d’especialització professional en Biologia Humana, coordinadora del màster en Biologia Humana i posteriorment del màster interuniversitari en Antropologia Biològica, coordinadora del doctorat en Antropologia Biològica i coordinadora a la UAB del doctorat interuniversitari en Biodiversitat. Pel que fa a càrrecs unipersonals, ha estat directora del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia, vicedegana d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències, delegada del rector per al Personal Acadèmic i el Personal Investigador en Formació, i delegada del rector per a Política Científica.

CV d'Assumpció Malgosa a ORCID

Rosa María Sebastián - vr Innovació i Projectes Estratègics

Dra. Rosa María Sebastián Pérez
Catedràtica de Química Orgànica

Funcions:

 • Polítiques per fomentar la transferència, la innovació i l'emprenedoria.
 • Relacions amb els centres de recerca amb personalitat jurídica pròpia participats, principalment establerts al campus de la UAB.
 • Direcció executiva del Parc de Recerca UAB. 
 • Relacions amb el teixit empresarial i social del territori en temes d’innovació i col·laboració publico-privada.
 • Coordinació dels Serveis Cientificotècnics.
 • Responsable del Servei de Biblioteques.
 • Responsable del Servei de Publicacions.
 • Responsable de la Unitat de Garantia de Qualitat. 

Comissions del Consell de Govern que presideix: 
Comissió de Recerca, Transferència i Innovació (conjuntament amb el vicerector o la vicerectora de Recerca). 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5812810
vr.innovacio.transferencia.emprenedoria@uab.cat

Currículum breu
Catedràtica del Departament de Química en l'Àrea de Química Orgànica. Doctora en Química per la UAB, va dur a terme una estada postdoctoral al Laboratoire de Chimie de Coordination (CNRS) i, posteriorment, va retornar a la UAB gràcies a un contracte de reincorporació de doctors a universitats catalanes de la Generalitat de Catalunya, fins que va guanyar una posició del Programa Ramón y Cajal el 2001. Des de gener de 2006 té una posició permanent a la UAB.

La seva recerca ha evolucionat des de l’estudi sintètic de molècules petites a macromolècules fins a arribar a la preparació de materials polimèrics, i ha donat lloc a més de 73 articles científics indexats i tres patents. Ha participat en dotze projectes estatals i europeus i en sis xarxes científiques. Actualment coordina un grup de recerca consolidat finançat. Ha supervisat nou tesis doctorals i set en desenvolupament. Pel que fa a la transferència de coneixement, ha participat en quatre projectes competitius i quinze contractes amb empreses, dels quals s’han derivat més de dotze patents en explotació, dos doctorats industrials i el Premi Nacional de Recerca al Partenariat Publicoprivat entre la UAB i Henkel KGaA & Co. D’altra banda, ha format part de tres projectes d’innovació docent que han donat lloc a nou articles.

Ha estat cap de la Unitat de Química Orgànica, secretària del Departament de Química, membre de la junta permanent de la Facultat de Ciències i de la Secció de Química i membre de la Comissió de Doctorat del Departament de Química.

CV de Rosa María Sebastián a ORCID

Competències i responsabilitats:

 • Màxim responsable de la gestió de l’Àmbit de Recerca
 • Promoure i potenciar les capacitats de recerca i transferència de coneixement  de la UAB
 • Implementar les millores adreçades a gestionar de forma més eficient els recursos disponibles garantint la qualitat dels serveis que des de l’Àmbit de Recerca s’ofereixen
 • Seguiment i millora contínua del Sistema de Qualitat a l’Àmbit de Recerca
 • Col·laborar amb el/la gerent/a, assumint per delegació determinades responsabilitats i actuar d'enllaç entre el/la gerent/a i la resta de l'organització del seu àmbit
 • Participar i col·laborar amb la política de l'equip de govern en la planificació estratègica, en l'elaboració dels objectius, en les anàlisis i posada en funcionament de nous projectes i en els estudis de viabilitat i la seva execució, pel què fa a l'àmbit de gestió de la recerca de la UAB, als projectes internacionals de recerca, a la valorització i patents, a la innovació tecnològica, a les actuacions del Campus d'Excel·lència Internacional i al Parc de Recerca
 • Donar suport a l'equip de govern, en especial al Vicerectorat d'Investigació, al Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació i el Comissionat del rector per al Parc de Recerca
 • Representar la Universitat en l'àmbit propi per tal de defensar interessos competencials i establir relacions de comunicació i de coordinació amb altres àmbits
Vicegerència de Recerca
Càrrec Nom Contacte
Vicegerent de Recerca Iván Martínez   +34 93 581 2083
vg.recerca@uab.cat 
Secretària Montse García +34 93 581 2083

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Competències i responsabilitats
 • Gestionar projectes competitius i subvencions de recerca.
 • Gestionar ajuts competitius i subvencions de recerca: difusió i assessorament de convocatòries, sol·licituds, resolucions, modificacions de concessions, etc.Gestionar la col·laboració entre la Universitat i l’empresa pel que fa a les necessitats d’R+D.
 • Coordinar en temes de recerca altres àrees centrals i departaments, centres d’estudis i recerca i instituts propis.
 • Gestionar tot allò referent a l’obtenció de dades, orientada a la presa de decisions, sobre l’activitat i la producció científiques de la UAB (grups de recerca, departaments, centres, instituts)
 • Obtenir indicadors agregats o sectoritzats (línies de recerca, disciplines científiques, estructures bàsiques de recerca…) i visibilitzar la producció científica.
 • Donar suport a les activitats derivades de la política científica de la UAB (vicerectorats) i executar-les.
 • Desenvolupar formació especialitzada.
 • Dur a terme la gestió administrativa de les relacions amb els clients i usuaris.

L’Àrea de Gestió de la Recerca s’organitza en tres unitats especialitzades:

 • Unitat de Contractes i Convenis
 • Unitat de Gestió de Recursos
 • Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics

L’Àrea de Gestió de la Recerca disposa d'un Taulell d'Atenció al Públic amb les següents funcions:

 • Recollir la documentació amb destinació als diferents àmbits de l’àrea i fer la revisió de la seva adequació per tal d’evitar la duplicitat dels tràmits i/o tasques, d’acord amb les directrius tècniques
 • Atendre i informar de manera personalitzada i telefònicament dels processos relatius a la recerca i derivar les consultes

Àrea de Gestió de la Recerca 
Càrrec Nom  Contacte
Cap de l'Àrea Anabel Poveda

+34 93 581 3732

a.gestio.recerca@uab.cat

Secretària

Montse García +34 93 581 3732

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Competències i responsabilitats:

 • Gestionar i supervisar els contractes i convenis de recerca i desenvolupament (R+D), d'investigadors vinculats a la universitat (IVU) i càtedres de recerca
 • Presentació de licitacions de l’àmbit de recerca
 • Mantenir relacions i la negociació amb els Ens públics i privats per a l’establiment de col·laboracions amb la finalitat de recerca
 • Donar suport tècnic i assessorament als investigadors en el seu àmbit
 • Manteniment actualitzat de l'aplicació EGRETA en relació a les competències anteriors

Unitat de Contractes i Convenis
Càrrec Nom Contacte
Cap de la Unitat  Luís Bradineras

+34 93 581 4600

agr.convenis@uab.cat

Gestió administrativa Andreu Bartuí

+34 93 581 4600

agr.convenis@uab.cat

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

La gestió centralitzada dels serveis cientificotècnics s’organitza en dos àmbits diferenciats, un d’administratiu i un altre de tecnològic. En aquest darrer àmbit hi ha 12 unitats tecnològiques que donen suport a la recerca en diverses àrees del coneixement:

 • Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules (LLEB)
 • Servei d’Anàlisi Química (SAQ)
 • Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria (SCAC)
 • Servei de Difracció de Raigs X (SDRX)
 • Servei d’Estabulari (SE)
 • Servei d’Estadística Aplicada (SEA)
 • Servei de Genòmica (SG)
 • Servei de Granges i Camps Experimentals (SGCE)
 • Servei de Microscòpia (SM)
 • Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN)
 • Servei Planta de Tecnologia dels Aliments (SPTA)
 • Servei de Radiacions Ionitzants (SRI)

Competències i responsabilitats:

 • Oferir suport tecnològic i assistència cientificotècnica a la comunitat científica de la UAB, així com a altres institucions tant públiques com privades.
 • Coordinar i gestionar el correcte desenvolupament dels serveis prestats per les unitats tecnològiques dels serveis cientificotècnics
 • Coordinar i gestionar el correcte desenvolupament i tramitació dels processos de gestió econòmica dels serveis cientificotècnics
 • Organitzar, coordinar i gestionar el correcte desenvolupament i tramitació dels processos normatius dels serveis cientificotècnics
 • Fer el seguiment dels acords del Vicerectorat amb competències i amb la Vicegerència de Recerca referent als serveis cientificotècnics.
Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics
Nom Contacte
Cap de la Unitat
  Mª Ángeles Benítez serveis.cientificotecnics@uab.cat  +34 93 581 3457
Cap de l'Àmbit Administratiu
  Lola Caballero unitat.coord.sct@uab.cat +34 93 581 1540
Àmbit Administratiu
  Esperanza Ramirez economia.sct@uab.cat +34 93 581 1552

  Mateu Company
  Maria Teresa García
  Ariadna Muñoz
  Contxi Saumell
  Lidia Triay  
  Sandra Valero

ingressos.sct@uab.cat

despeses.sct@uab.cat

+34 93 581 1583

+34 93 581 1559

  Sandra Valero sct.gh@uab.cat +34 93 581 1583
Àmbit Tecnològic. Directors/es d'Unitats Tecnològiques
  Salvador Bartolomé lleb@uab.cat +34 93 581 3074
  Alba Eustaquio s.analisi.quimica@uab.cat +34 93 581 1291
  Francisca García scac@uab.cat +34 93 586 8946
  Ángel Álvarez s.raigsx@uab.cat +34 93 581 2621
  Pedro Otaegui s.estabulari@uab.cat +34 93 581 1474
  Llorenç Badiella s.estadistica@uab.cat +34 93 581 1347
  Anna Barceló sgb@uab.cat +34 93 586 8947
  Ramon Costa s.granges.camps@uab.cat +34 93 581 3440
  Núria Barba s.microscopia@uab.cat +34 93 581 2090
  Teodor Parella s.rmn@uab.cat +34 93 581 2291
  Joan Miquel Quevedo spta@uab.cat +34 93 581 1956
  Eva Rodriguez utpr@uab.cat +34 93 581 3334
Us recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.
 

  Competències i responsabilitats:

 • Divulgar i fomentar la participació de la universitat en programes de recerca i establir relacions amb els àmbits externs perquè reverteixin en l’activitat pròpia de la UAB
 • Planificar la coordinació de la difusió de convocatòries i el suport als usuaris
 • Coordinar l'assessorament i el suport tècnic pel que fa a la tramitació i a la presentació de sol·licituds de projectes i ajuts d'àmbit nacional, i a la gestió de la documentació
 • Gestionar i actuar com a enllaç en les relacions entre els organismes finançadors i la UAB
Unitat de Gestió de Recursos
Càrrec Nom  Contacte
Gestora Àngels Osuna

agr.gestio.recursos@uab.cat
+34 93 581 3738
Disponible a Teams

Assessorament

 

 

Esther Verriest

Ma.Carmen Rodríguez

Sònia Sanchón

Irina Espes

Ingrid Díaz

Ramoni Martínez

recerca.respon@uab.cat

agr.requalificacio@uab.cat

+34 93 581 2382

+34 93 581 2562

+34 93 586 2562

+34 93 581 2382

+34 93 581 2562

+34 93 581 3737

Gestió d'ajuts

 

Anna Carmona

Ingrid Díaz

Lourdes Larramona

Ramoni Martínez

Lidia Triay

Beatriz Villalba

ajuts.agr@uab.cat

+34 93 581 3447

+34 93 581 2562

+34 93 581 2162

+34 93 581 3737

+34 93 586 8596

+34 93 586 8596

Gestió Econòmica

 

Carmen Pérez

Alicia Zorrilla

 

Chelo García

Tània Mata

agr.economia@uab.cat

+34 93 581 2150

+34 93 581 1636

agr.requeriments@uab.cat

+34 93 586 8598

+34 93 586 8599

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

L'Oficina de Projectes Internacionals (OPI) de la UAB promou la participació dels grups de recerca en programes i convocatòries internacionals. La OPI ofereix assessorament integral en l’elaboració de projectes de recerca i educatius alhora que ofereix la possibilitat de gestionar projectes internacionals (ERC i H2020/HEU coordinats).

 1. Informació i promoció
 2. Valoració i planificació
 3. Suport a propostes
 4. Negociació i signatura
 5. Gestió de projectes
Oficina de Projectes Internacionals
Càrrec Nom Contacte
Oficina de Projectes Internacionals opi@uab.cat
Cap de l'Oficina Núria Claver +34935812940

nuria.claver@uab.cat

Pre-concessió

Xavier Biarnés +34935812077 xavier.biarnes@uab.cat
Silvia Bronsoms +34935813752 silvia.bronsoms@uab.cat
Alejandra Campos +34935814999 alejandra.campos@uab.cat
Verónica Colombo +34935868630 veronica.colombo@uab.cat
Elena Gabarra  +34935811363 elena.gabarra@uab.cat
Paqui Rabadán +34935813752 francisca.rabadan@uab.cat
Dulce Tienda +34935814060 dulce.tienda@uab.cat
Jordi Malapeira  +34935814999 Jordi.Malapeira@uab.cat
Marina Utges +34935814060 marina.utges@uab.cat
Coordinadora equip post-concessió Montse Paredes +34935813209
+34935814057
montserrat.paredes@uab.cat
Post-concessió Susana Aragón susana.aragon@uab.cat
Marta Cayetano  marta.cayetano@uab.cat
Mònica Cervera monica.cervera@uab.cat
Noelia Donado noelia.donado@uab.cat
Paloma Heredia paloma.heredia@uab.cat
Valentina Noyola valentina.noyola@uab.cat
Encarna Poncela encarna.poncela@uab.cat
Manuela Romero manuela.romero@uab.cat
Óscar Ruiz oscar.ruiz@uab.cat 
Vanessa del Pino +34935868827 vanessa.delpino@uab.cat
Laura Jiménez +34935813130 laura.jimenez@uab.cat
Laura Vea +34935813209 laura.vea@uab.cat
Marta Viana +34935868666 marta.viana@uab.cat
Gestió Administrativa Jesús Manuel Álvarez +34935814647 jesusmanuel.alvarez@uab.cat
Míriam Folch +34935868034 miriam.folch@uab.cat
Gestió de la informació Eduard Sala +34935868062 eduard.sala@uab.cat

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.


L'Oficina de Valorització i Patents (OVP) de la UAB és l'encarregada de gestionar els resultats de recerca de la universitat, amb l'objectiu de transferir-los a la societat. Això inclou la gestió de la propietat industrial de la Universitat, des de la sol·licitud de la patent fins a la promoció i captació de finançament per a valoritzar aquests resultats, i la transferència dels resultats de recerca mitjançant llicències. 

Competències i responsabilitats:

 • Assessorament en estratègies de protecció (IPR).
 • Avaluació i protecció dels resultats de recerca.
 • Elaboració d’estudis de patentabilitat i vigilància tecnològica.
 • Valorització dels resultats de recerca: definició de proves-concepte, cerca de finançament, cerca de socis.
 • Elaboració dels acords de transferència: redacció, revisió i discussió amb terceres parts.
 • Participació en els processos de creació d’EBTs.
 • Preparació, execució i realització de projectes propis, dins del seu àmbit, finançats per les administracions.
 • Participació en xarxes nacionals i internacionals
 • Realització de jornades de formació, informació i sensibilització dins i fora de la comunitat universitària.
Oficina de Valorització i Patents
Càrrec Nom Contacte
Oficina de Valorització i Patents o.patents@uab.cat
Cap de l'Oficina Xavier Vallvé +34935813231 xavier.vallve@uab.cat
Assessorament i gestió legal de contractes Clàudia Morgado +34935814393 claudia.morgado@uab.cat
Tècnics en patents i transferència tecnològica Jordi Bentanachs +34935813222 jordi.bentanachs@uab.cat
Maite Ibern +34935813239 maite.ibern@uab.cat
Lucas Martín +34935813229 lucas.martin@uab.cat
Carlos Raga +34935813238 carlos.raga@uab.cat
Sandra Ramos +34935814846 sandra.ramos@uab.cat
Tècnic de valorització Martín Buffa +34935814846 martin.buffa@uab.cat
Gestió administrativa, econòmica i tràmits Miquel Costa +34935813435 miquel.costa@uab.cat
Carlota Sanromà +34935814588 carlota.sanroma@uab.cat

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

 

Competències i responsabilitats:

 • Coordinar la implantació d’un sistema integrat de gestió, explotació i difusió de les dades de recerca de la UAB
 • Desenvolupament d’eines tecnològiques per a la gestió de la recerca
 • Recollida de la Producció Científica dels investigadors de la UAB
 • Anàlisi i explotació de les dades de recerca
 • Estudis bibliomètrics a partir de les dades introduïdes al CRIS de la UAB
 • Difusió de les dades de recerca

Oficina Tecnològica de Recerca
Càrrec Nom Contacte
Cap de l'oficina Carlos Serrano +34 93 581 4216
o.tecnologica.recerca@uab.cat
Unitat de Gestió i Assessorament
Cap de la unitat Rosa Fàbregas +34 93 581 4216
Assessorament

Sònia Ruiz

Vanessa Leo

Alba García

Samantha Curopos

Sol Ruiz de Vargas

Antonio Trujillo

+34 93 581 4216
 
Unitat de Desenvolupament i Explotació de Dades
Cap de la unitat Ignacio Ferrero +34 93 581 4216
Desenvolupament

Dani Medina

Marc Creus

José Quirós

Jordi Hernández

+34 93 581 4216
Explotació de Dades Andreu Grau +34 93 581 4216

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

Competències i responsabilitats

 • Planificar, gestionar i fer el seguiment de les actuacions estratègiques amb les institucions de l’entorn, adreçades a impulsar la recerca, la innovació i la transferència de la universitat i contribuir al desenvolupament territorial i regional.
 • Planificar les estructures pròpies de recerca i innovació de la universitat, amb les mateixes finalitats.
 • Coordinar les Comunitats Orientades a Reptes Estratègics (CORE) de la UAB.
 • Coordinar i supervisar la creació i implantació dels Laboratoris d’Innovació Oberta de la UAB (UAB OpenLabs), dins l’Ecosistema d’Innovació de la UAB.


Si esteu interessats en formar part del projecte de Comunitats Orientades a Reptes Estratègics de la Universitat Autònoma de Barcelona/ Esfera UAB-CEI contacteu amb nosaltres:

Desenvolupament Estratègic
  Càrrec Nom Contacte
  Responsable  Àngela Serrano +34935812916  
UAB Open Labs Coordinació  Alfons Miàs +34659094428 openlabs@uab.cat
Disseny Lab     openlabs@uab.cat
Digital Lab Igor Bogdanovic +35935811308 openlabs@uab.cat
Laboratori d'Innovació Oberta Bárbara Casas +34935814959 barbara.casas@uab.cat

Comunitats Orientades a Reptes Estratègics 

COREs UAB

CORE en Patrimoni Cultural Oriol Vicente +34935868744 core.patrimoni@uab.cat
CORE en Ciutats Intel·ligents i Sostenibles Konstantinos Kourkoutas +34935868245 core.ciutats@uab.cat
CORE en Salut Mental Sònia Sànchez +34935813337  +34636552655 core.salut.mental@uab.cat
CORE en Educació i Ocupabilitat Laura Palou +34935813083 core.educacio.ocupabilitat@uab.cat

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.

La Unitat de Garantia de Qualitat (UGQ) de la UAB dona suport a la Recerca en l'àmbit de la qualitat respecte a diferents marcs normatius (BPL, ISO 17025, ISO 9001, Bona Pràctica Científica, etc.). Està implicada en els processos d'obtenció de certificacions i acreditacions basades en normes de qualitat gestionant, des de la sol·licitud als organismes reguladors fins a l'obtenció dels certificats.  

Competències i responsabilitats:

 • Assessorament en la implantació de diferents Sistemes Normatius
 • Auditories d’estat 
 • Auditories internes i inspeccions
 • Acompanyament en auditories externes de client i d’organismes oficials
 • Projectes de formació en qualitat
 • Suport en l’establiment i estandardització de formats i documents per promoure la qualitat de productes i serveis
 • Servei a mida de la gestió de la qualitat segons el sistema normatiu requerit
 • Promoure i participar en grups de treball, fòrums, a nivell de la UAB en temes de qualitat
 • Participació en la Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i Humana
Unitat de Garantia de Qualitat
Contacte

ugq@uab.cat      +34.93.581.3578       +34.93.581.3146

Cap

Águeda Flores

Assessorament i auditoria en sistemes de qualitat

Carme Alañá
Laura Martínez
Núria Pérez
Pilar Pérez
Núria Puig
Esther Sánchez

Gestió Administrativa

Marina Hernández

Recomanem demanar dia i hora per ser atès personalment.