Formació

Pagament, preus i finançament

PREUS

El preu per crèdit té incloses les taxes i les assegurances. Estan inclosos a tots els preus de matrícula els següents conceptes:

  • Taxa suport gestió acadèmica de la UAB (Comissió econòmica del Consell Social) de 160€.
  • Assegurança escolar obligatòria de 1,12 €.
  • Assegurança complementària d'accidents i responsabilitat civil (aproximadament 9,72€).


PREUS PER CRÈDIT REPETIT

Sense gravamen, sempre i quan el preu públic en 2,3 i successives matrícules estigui per sota del privat. Si el públic està per sobre, l’estudiant haurà de pagar l’import del preu públic.

PREUS PER CRÈDIT RECONEGUT

S’aplica el % (estipulat en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya) sobre el preu del crèdit.

 

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

Es podrà fer de les següents formes:
 
1. En un únic pagament: si tries aquesta modalitat s'aplicarà un descompte del 3%* sobre l’import total dels crèdits matriculats. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés bancari, al número de compte que es facilitarà el dia de la matrícula, en els 7 dies posteriors a la matriculació.

*El 3% de descompte per pagament únic s’aplica sobre l’import final de la matrícula, un cop deduïts tots els descomptes (beca, FN, altres gratuïtats) i/o bonificacions.

2. En dos terminis:

  • Un primer pagament del 60% de l’import total de la matrícula (el pagament es realitzarà mitjançant rebut bancari en els 7 dies posteriors a la matriculació).
  • Un segon pagament del 40% de l’import restant (el pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària en el mes de desembre). [1]


3. A més terminis mitjançant finançament bancari (financera Bancsabadell):

  • 3, 4 o 5 mesos consecutius, a partir de la matrícula (sense cap recàrrec)
  • 6 mesos, consecutius, a partir de la matrícula, amb un recàrrec d’un 0,25%
  • 9 mesos, consecutius, a partir de la matrícula, amb un recàrrec d’un 1,25%

En cas que no et concedeixin el finançament bancari, el Centre facilitarà el fraccionament del pagament.