Formació

Anul·lacions de matrícula

Política d'anul·lació de la pre-matrícula i matrícula pels estudis de Formació Permanent de l'Escola FUAB formació. 

Consulta en quins casos pots sol·licitar-la. 

Només es retornarà l'import de la reserva de plaça en el cas d'anul·lació del programa, o bé quan s'hagi produït un error imputable a l'escola. També es retornarà en el cas d’estudiants extracomunitaris a qui s’hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu).
 
Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la reserva de plaça de les sol·licituds presentades abans de l’inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.


Només es retornarà l´import de la matrícula en el cas d´anul·lació del programa del màster o Postgrau o bé quan s´hagi produït un error imputable al centre. 

També es retornarà en el cas d´estudiants extracomunitaris a qui s´hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu).

Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es podran sol·licitar si la persona interessada al·lega motius o causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs. 

Si la sol·licitud es presenta dins dels 30 dies següents a la formalització de la matrícula, en cas que s´autoritzi la devolució, es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula en concepte de despeses generals (lliurament de documentació, reserva de plaça, despeses administració).

Fora d´aquest termini, si s´autoritza la devolució, es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula més la part proporcional de l'import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

Únicament per causes excepcionals sobrevingudes d’una gravetat excepcional, i degudament justificadesl’alumne pot sol·licitar a la direcció del centre el retorn d’un import superior al fixat en els paràgrafs anteriors. Amb un informe raonat favorable, la direcció del centre resoldrà la quantitat a retornar (fins al màxim de l’import abonat excepte la taxa de matrícula).