Formació

Anul·lacions de matrícula

Política d'anul·lació de matrícula d’un màster propi de FUABformació.


Només es retornarà l´import de la matrícula en el cas d´anul·lació del programa del màster o Postgrau o bé quan s´hagi produït un error imputable al centre. 

També es retornarà en el cas d´estudiants extracomunitaris a qui s´hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu).

Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es podran sol·licitar si la persona interessada al·lega motius o causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs. 

Si la sol·licitud es presenta dins dels 30 dies següents a la formalització de la matrícula, en cas que s´autoritzi la devolució, es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula en concepte de despeses generals (lliurament de documentació, reserva de plaça, despeses administració).

Fora d´aquest termini, si s´autoritza la devolució, es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula més la part proporcional de l'import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

Únicament per causes excepcionals sobrevingudes d’una gravetat excepcional, i degudament justificadesl’alumne pot sol·licitar a la direcció del centre el retorn d’un import superior al fixat en els paràgrafs anteriors. Amb un informe raonat favorable, la direcció del centre resoldrà la quantitat a retornar (fins al màxim de l’import abonat excepte la taxa de matrícula).