Formació

Anul·lacions de matrícula

1. La direcció del centre autoritza l’anul·lació total o parcial de la matrícula, sempre que la sol·licitud es presenti dins del termini fixat a tal efecte. 

En els estudis de Formació Permanent el termini coincideix amb el període de matriculació.

En casos excepcionals degudament justificats, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula fora del termini establert.

2. Un cop s’ha concedit l’anul·lació de la matrícula, s’aplica immediatament en l’expedient acadèmic, té la mateixa consideració que si l’estudiant no s’hagués matriculat, i no s’hi pot renunciar en cap cas.

3. L’estudiant de titulacions de la FUAB únicament té dret a la devolució del preu per la prestació de serveis acadèmics universitaris si:

a) Per causes que no li siguin imputables, no es realitza l’activitat o no es presta el servei.

b) Justifica degudament malaltia greu, accident o qualsevol altra circumstància excepcional.

En el supòsit a) es farà la devolució del 100% de l'import de matrícula. En el supòsit b) es farà la devolució segons les condicions que s’estableixen a l’apartat Devolució de preus de matrícula.

Per tramitar l’anul·lació de la matrícula s’ha d’estar al dia dels pagaments del curs. Si no liquida els rebuts pendents, l'alumne quedarà com a impagat al centre i no podrà sol·licitar cap document oficial ni tornar a matricular-se a cap curs ofert per l'escola fins a liquidar el deute.

En cas de MU i d’estudis de formació permanent el fet de no pagar la matrícula en el termini fixat comportarà l’anul·lació de la matrícula d’ofici. La matrícula es pot tornar a activar si es fa efectiu el pagament del deute.

 

Només es retornarà íntegrament l'import de la prematrícula quan, per causes no imputables a l’estudiant, no es realitzi l’activitat o no es presti el servei. També es retornarà en el cas d’estudiants extracomunitaris a qui s’hagi denegat el visat, sempre que presentin un document acreditatiu.

Excepcionalment, s’admetran sol·licituds d’anul·lació de la prematrícula  presentades abans de l’inici del període de matrícula, quan  la persona interessada al·legui malaltia greu, accident o altra circumstància excepcional, degudament justificada, que no li permeti el seguiment normal del curs.

Si la sol·licitud d’anul·lació es presenta dins dels 30 dies següents a la formalització de la matrícula,  es retindrà un 35% de l’import total de la matrícula.

Fora d’aquest termini,  es retindrà un 35% de l’import total de la matrícula  més la part proporcional de l’import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.