Estudiar

Modificacions i anul·lacions de matrícula


Anul·lació total de matrícula

• Es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula dins del període establert en el calendari academicoadministratiu. En cas que s’autoritzi la devolució es retindrà, segons el moment en què es presenti la sol·licitud i en concepte de despeses generals (lliurament de documentació, reserva de plaça, despeses d'administració):

1. Si es presenta la sol·licitud abans que venci el primer pagament, es retindrà l’import de la taxa de matrícula (160€) 

2. Si es presenta la sol·licitud un cop ha vençut ja el primer pagament (tant si ha començat el curs com si no), es retindrà un 10% de l’import total de la matrícula en concepte de despeses generals (lliurament de documentació, reserva de plaça, despeses d'administració).
 

• Només és possible la devolució del 100% de l'import de matrícula si l'anul·lació s'ha produït per causes imputables al centre o si la matrícula ha estat anul·lada perquè l'Oficina d'Orientació per a l'Accés Universitari (OOAU) ha adjudicat a l'estudiant una altra plaça d'una universitat pública com a conseqüència d'una reassignació de places dins del procés de preinscripció, i es sol·licita la devolució dins del període establert en el calendari academicoadministratiu.

Fora del període establert en el calendari academicoadministratiu només s'admetran sol·licituds d'anul·lació de la matrícula per causes excepcionals sobrevingudes (com malaltia greu o accident) , degudament justificades, que impedeixin el seguiment normal del curs. En cas que s'autoritzi la devolució, es retindrà un 20% de l'import total de la matrícula en concepte de despeses generals, més la part proporcional de l'import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

Únicament per causes excepcionals sobrevingudes d’una gravetat excepcional, i degudament justificades, l’alumne pot sol·licitar a la direcció del centre el retorn d’un import superior al fixat en els paràgrafs anteriors. Amb un informe raonat favorable, la direcció del centre resoldrà la quantitat a retornar (fins al màxim de l’import abonat excepte la taxa de matrícula).

Modificacions i ampliacions

Es pot sol·licitar la modificació de la matrícula (per fer un canvi de grup, una anul·lació d’assignatures o una ampliació) dins del període establert en el calendari acadèmic-administratiu.

Per fer-ho, a cada període de matrícula cal abonar la taxa vigent establerta pel centre.

Sol·licitud modificació de matrícula

Períodes de modificació:

• En el primer termini es poden fer modificacions corresponents a assignatures del primer i del segon semestre o anuals.
• En el segon termini només es podran fer modificacions corresponents a assignatures que s’imparteixin durant el segon semestre. Excepcionalment es podrà autoritzar fer modificacions d’assignatures anuals.
 
Pagament:

- Per poder sol·licitar una modificació de matrícula, cal estar al corrent de pagament. No s’acceptarà cap sol·licitud de modificació, en cap sentit, si l’estudiant té pendent d’abonar algun pagament vençut.
- A més de la taxa de modificació de matrícula, es cobrarà l'import resultant de l'increment dels crèdits matriculats.
- L'import de les modificacions de matrícula s'ha d'abonar en un únic pagament.
 
No s'ha d'abonar el preu públic de modificació de matrícula en els casos següents:
 
- Quan les modificacions es duguin a terme en el marc d'un programa d'intercanvi, sempre que es realitzin durant les sis setmanes següents a la incorporació a l'altra universitat.
- Quan les modificacions estiguin determinades pel calendari de matriculació del centre (és el cas del projecte de final de carrera, les pràctiques en empreses, els projectes d'investigació, etc.).
- Quan la modificació es produeixi perquè la UAB ofereix noves assignatures amb posterioritat a la formalització de la matrícula.
- Quan les modificacions siguin per causes imputables a la UAB.
 
Altres aspectes a tenir en compte:
 
- Un cop concedida la modificació de la matrícula, s'aplica a l'expedient acadèmic i no s'hi pot renunciar.
- Per anul·lar assignatures troncals i obligatòries que estiguin suspeses, en el cas d'estudis de primer o segon cicle, i assignatures de formació bàsica o obligatòria, en el cas d'estudis de grau, cal d'anul·lar també les assignatures noves de les què l'estudiant s'ha matriculat.