Estudiar

Modificacions i anul·lacions de matrícula

1. La direcció del centre autoritza l’anul·lació total o parcial de la matrícula, sempre que la sol·licitud es presenti dins del termini fixat a tal efecte. Aquest termini ve determinat en el calendari acadèmic administratiu en el cas dels estudis de grau i de màster universitari.

En els estudis de Formació Permanent el termini coincideix amb el període de matriculació.

En casos excepcionals degudament justificats, es pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula fora del termini establert.

2. Un cop s’ha concedit l’anul·lació de la matrícula, s’aplica immediatament en l’expedient acadèmic, té la mateixa consideració que si l’estudiant no s’hagués matriculat, i no s’hi pot renunciar en cap cas.

L'anul·lació total de la matrícula equival a haver-se matriculat a l'efecte del còmput d'anys que estableix el règim de permanència. Els anys de permanència es comencen a comptar a partir de la primera matrícula, encara que durant un curs o més no es cursi cap assignatura

3. L’estudiant de titulacions de la FUAB únicament té dret a la devolució del preu per la prestació de serveis acadèmics universitaris si:

a) Per causes que no li siguin imputables, no es realitza l’activitat o no es presta el servei.

b) En estudis de grau, l'Oficina d'Orientació per a l'Accés Universitari (OOAU) ha adjudicat a l'estudiant una altra plaça d'una universitat pública com a conseqüència d'una reassignació de places dins del procés de preinscripció, i ha sol·licitat l’anul·lació dins del període establert en el calendari academicoadministratiu  

c) Justifica degudament malaltia greu, accident o qualsevol altra circumstància excepcional.

En el supòsit a) es farà la devolució del 100% de l'import de matrícula. En el supòsit b) es retindrà la taxa de matrícula (160€) en concepte de despeses de gestió de l’expedient. En el supòsit c) es farà la devolució segons les condicions que s’estableixen a l’apartat Devolució de preus de matrícula.

Per tramitar l’anul·lació de la matrícula s’ha d’estar al dia dels pagaments del curs. Si no liquida els rebuts pendents, l'alumne quedarà com a impagat al centre i no podrà sol·licitar cap document oficial ni tornar a matricular-se a cap curs ofert per l'escola fins a liquidar el deute.

En cas de MU i d’estudis de formació permanent el fet de no pagar la matrícula en el termini fixat comportarà l’anul·lació de la matrícula d’ofici. La matrícula es pot tornar a activar si es fa efectiu el pagament del deute.

Un cop concedida l’anul·lació de la matrícula, la devolució es farà amb les retencions següents en funció del moment en què es presenti la sol·licitud:

  1.  L’import de la taxa de matrícula (160€) si la sol·licitud es presenta abans que comenci el curs.
  2. El 10% de l’import total de la matrícula si la sol·licitud es presenta un cop ha començat el curs.

Fora del període establert en el calendari academicoadministratiu només s’admetran sol·licituds d’anul·lació de la matrícula per malaltia greu, accident o altra circumstància excepcional, degudament justificada, que impedeixi el seguiment normal del curs. En cas que s’autoritzi l’anul·lació, es retindrà un 20% de l’import total de la matrícula, més la part proporcional de l’import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

Es pot sol·licitar la modificació de la matrícula (per fer un canvi de grup, una anul·lació d’assignatures o una ampliació) dins del període establert en el calendari acadèmic-administratiu.

Per fer-ho, a cada període de matrícula cal abonar la taxa vigent establerta pel centre.

Sol·licitud modificació de matrícula

Períodes de modificació:

• En el primer termini es poden fer modificacions corresponents a assignatures del primer i del segon semestre o anuals.
• En el segon termini només es podran fer modificacions corresponents a assignatures que s’imparteixin durant el segon semestre. Excepcionalment es podrà autoritzar fer modificacions d’assignatures anuals.
 
Pagament:

- Per poder sol·licitar una modificació de matrícula, cal estar al corrent de pagament. No s’acceptarà cap sol·licitud de modificació, en cap sentit, si l’estudiant té pendent d’abonar algun pagament vençut.
- A més de la taxa de modificació de matrícula, es cobrarà l'import resultant de l'increment dels crèdits matriculats.
- L'import de les modificacions de matrícula s'ha d'abonar en un únic pagament.
 
No s'ha d'abonar el preu públic de modificació de matrícula en els casos següents:
 
- Quan les modificacions es duguin a terme en el marc d'un programa d'intercanvi, sempre que es realitzin durant les sis setmanes següents a la incorporació a l'altra universitat.
- Quan les modificacions estiguin determinades pel calendari de matriculació del centre (és el cas del projecte de final de carrera, les pràctiques en empreses, els projectes d'investigació, etc.).
- Quan la modificació es produeixi perquè la UAB ofereix noves assignatures amb posterioritat a la formalització de la matrícula.
- Quan les modificacions siguin per causes imputables a la UAB.
 
Altres aspectes a tenir en compte:
 
- Un cop concedida la modificació de la matrícula, s'aplica a l'expedient acadèmic i no s'hi pot renunciar.
- Per anul·lar assignatures troncals i obligatòries que estiguin suspeses, en el cas d'estudis de primer o segon cicle, i assignatures de formació bàsica o obligatòria, en el cas d'estudis de grau, cal d'anul·lar també les assignatures noves de les què l'estudiant s'ha matriculat.