Estudiar

Documentació

 • Document d'identitat:
  • Estudiants que disposin de DNI: no cal que el trametin a la Gestió acadèmica. Sí que serà necessari portar-lo a efectes d’identificació si han de fer alguna tramitació presencial.
  • Estudiants de la Unió Europea: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la Gestió acadèmica l'original del passaport o del document identificatiu on consti el número d'identificació d'estranger, NIE, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la Gestió acadèmica l'original i una fotocopia del TIE (targeta d'identificació d'estrangers) vigent, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal. Si encara no disposes del TIE, has d'aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document.
  • Els estudiants estrangers que tinguin residència en algun país de la Unió Europea han de trametre el NIE a la Gestió acadèmica prèviament a la matrícula per correu electrònic per tal que es faci el corresponent manteniment.
 • Ordre de domiciliació directa – SEPA (per opció pagament 2 fraccionaments). S’ha de complimentar a l’apartat que es requereix de l’aplicatiu de sol.licitud de matrícula online.
 • Per tots els estudiants, en el preu de la matrícula està inclosa una assegurança complementària  d’accidents i responsabilitat civil, així com l’assegurança escolar obligatòria. Si tens 28 anys o més, hauràs de presentar una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària (l’assegurança escolar obligatòria no cobreix als majors de 28 anys)  i que sigui vàlida a l'Estat espanyol. Si tens pensat participar en un programa d’intercanvi a països d’Europa durant aquest curs, en el marc d’una beca Erasmus o bé unes pràctiques, cal que contractis l’assegurança complementària de mobilitat. 
 • Document acreditatiu d'accés als estudis:
Via d’accés
Documentació acreditativa
Estudiants amb PAU i assimilats No cal presentar cap documentació.
Estudiants amb PAU realitzada en una altra Comunitat Autònoma Sol·licitud del trasllat d’expedient de les proves d’accés a la universitat d’origen.
Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, o tècnic esportiu superior i assimilats No cal presentar cap documentació.
Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys No cal presentar cap documentació.
Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys No cal presentar cap documentació.

Estudiants amb estudis iniciats que han obtingut plaça en uns altres estudis per preinscripció

No cal presentar cap documentació (tampoc el trasllat d’expedient)
Estudiants amb resolució positiva d'admissió per canvi d’estudis o convalidació d’estudis Certificat de la universitat d’origen en el qual consti la via d’accés a la universitat i la qualificació corresponent.
Trasllat d’expedient acadèmic (estudiants de l’Estat espanyol).
Titulats universitaris i assimilats Certificat acadèmic personal i còpia compulsada del títol.
Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

No cal presentar la credencial expedida per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).
No cal presentar cap documentació que acrediti la superació de la fase específica de les PAU.

 

SOL·LICITUD D'AJUTS A LA MATRÍCULA
Supòsits vigents 
Documentació acreditativa

Beca de règim general per a  estudis universitaris

 

Per poder gaudir provisionalment de la condició de becari o becària condicional en matricular-te i no abonar cautelarment els preus públics fixats pel Decret de preus, cal haver tramitat la sol·licitud de beca de Règim General per al curs 2022-2023 i complir els requisits acadèmics establerts a la convocatòria.

Al mes de setembre hauràs d’entrar novament al formulari de sol·licitud per actualitzar les dades indicant la titulació i universitat en què t’has matriculat.

 

BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic
Documentació acreditativa
Matrícula d’honor de batxillerat

Certificat de notes on consti la MH. Si has obtingut la Matrícula d’honor en un centre de Catalunya no cal que aportis cap document.

Aquesta gratuïtat no s’aplica en el cas de matrícula d’honor obtinguda en un cicle formatiu de grau superior.

Membre de família nombrosa expedits per la Generalitat de Catalunya

No és necessari presentar-lo si l’has utilitzat també per inscriure’t a les PAU.

Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i informar a la gestió acadèmica del teu centre.

Membre de família nombrosa expedits per altres comunitats

Títol de família nombrosa / carnet vigent.

Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i cal que informis a la gestió acadèmica del teu centre abans de fer la matrícula.

Persones amb discapacitat (*) Un dels següents documents acreditatius: certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits per l'INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial decret 1414/2006.
Víctimes d’actes terroristes (i també els seus fills i cònjuges) Resolució administrativa.
Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella (i també els seus fills dependents) (*)

Llibre de família en el cas dels fills dependents fins als 21 anys o certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més grans de 21 anys.
Un dels documents acreditatius següents: sentència condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, informe del Ministeri Fiscal, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, o informe o certificat que acreditin que la persona sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents, com ara Serveis Socials, Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, recurs públic d’acollida, entitat subvencionada per una Administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella. * (consulteu-ne el detall).

( *) Informació provinent de l’acord de criteris per determinar la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella als efectes d’exempció de preus i taxes universitaris aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, on s’estableix la vigència d’aquests documents amb aquests efectes.

 

Avís important per tots els alumnes que tinguin dret a alguna bonificació o gratuïtat en el preu de la matrícula:

Per a formalitzar la matrícula gaudint d’una bonificació o gratuïtat, cal enviar el document acreditatiu per correu electrònic a la Gestió Acadèmica prèviament a la tramitació de la matrícula, si no l’has presentat ja amb anterioritat. D’aquesta manera podràs fer la matrícula amb la liquidació econòmica correcta.

Els estudiants que no siguin de nou accés només hauran de presentar documentació relativa a bonificacions o descomptes en el supòsit que els hi hagi caducat i no hagin presentat prèviament la renovació.