Estudiar

Documentació

Avís important: 

Estudiants de nou accés: En cas de disposar d’alguna gratuïtat o descompte no informat en el moment de la preinscripció universitària, s'ha de digitalitzar la documentació acreditativa i enviar-la mitjançant el formulari de documentació abans de realitzar la matrícula per poder obtenir la liquidació econòmica correcta.  

Estudiants d’altres cursos: Només s'ha de presentar documentació en el supòsit que hagi caducat i no s’hagi presentat prèviament la renovació. 

La documentació acreditativa s'ha d’enviar per mitjà del següent e-formulari. 

 • Document d'identitat:
  • Estudiants que disposin de DNI: no cal tramitar-lo a la Gestió acadèmica. Sí que serà necessari portar-lo a efectes d’identificació si s'ha de fer alguna tramitació presencial. 
  • Estudiants de la Unió Europea: S'ha d’enviar còpia digitalitzada del passaport o del document identificatiu on consti el NIE o Número d'Identificació d'Estranger. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document des del dia de la matricula. 
  • Estudiants estrangers no comunitaris: S'ha d’enviar còpia digitalitzada del TIE o Targeta d'Identificació d'Estrangers vigent. Si encara no disposes del TIE, has d'aportar el passaport i la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document des del dia de la matricula. 
  • Estudiants estrangers no comunitaris amb residència en la Unió Europea: S’ha d’enviar còpia digitalitzada del NIE prèviament a la matrícula. 
    
 • En cas de seleccionar pagament domiciliat s’ha de signar i enviar per e-formulari l’ordre de domiciliació directa – SEPA. En cas de no disposar de signatura electrònica, s’ha d’imprimir, signar i enviar per e-formulari. Les dades bancàries han d'incloure els codis IBAN i BIC (només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol). Només s’accepten comptes d’entitats ubicades a la Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa. 
 • Per tots els estudiants, en el preu de la matrícula està inclosa una assegurança complementària  d’accidents i responsabilitat civil, així com l’assegurança escolar obligatòria. Si tens 28 anys o més, hauràs de presentar una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària (l’assegurança escolar obligatòria no cobreix als majors de 28 anys)  i que sigui vàlida a l'Estat espanyol. Si tens pensat participar en un programa d’intercanvi a països d’Europa durant aquest curs, en el marc d’una beca Erasmus o bé unes pràctiques, cal que contractis l’assegurança complementària de mobilitat. 
 • Document acreditatiu d'accés als estudis:
Via d’accés
Documentació acreditativa
Estudiants amb PAU i assimilats No cal presentar cap documentació.
Estudiants amb PAU realitzada en una altra Comunitat Autònoma Sol·licitud del trasllat d’expedient de les proves d’accés a la universitat d’origen.
Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, o tècnic esportiu superior i assimilats No cal presentar cap documentació.
Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys No cal presentar cap documentació.
Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys No cal presentar cap documentació.

Estudiants amb estudis iniciats que han obtingut plaça en uns altres estudis per preinscripció

No cal presentar cap documentació (tampoc el trasllat d’expedient)
Estudiants amb resolució positiva d'admissió per canvi d’estudis o convalidació d’estudis Certificat de la universitat d’origen en el qual consti la via d’accés a la universitat i la qualificació corresponent.
Trasllat d’expedient acadèmic (estudiants de l’Estat espanyol).
Titulats universitaris i assimilats Certificat acadèmic personal i còpia compulsada del títol.
Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

No cal presentar la credencial expedida per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).
No cal presentar cap documentació que acrediti la superació de la fase específica de les PAU.

 

SOL·LICITUD D'AJUTS A LA MATRÍCULA
Supòsits vigents 
Documentació acreditativa

Beca de règim general per a  estudis universitaris

 

Per poder gaudir provisionalment de la condició de becari o becària condicional al fer la matricula i no abonar cautelarment els preus públics fixats pel Decret de preus, cal haver tramitat la sol·licitud de beca de Règim General per al curs 2023-2024 i complir els requisits acadèmics establerts a la convocatòria. 

Al mes de setembre s’ha d’accedir novament al formulari de sol·licitud per actualitzar les dades indicant la titulació i universitat on s’ha formalitzat la matricula. 

Si la sol·licitud de beca es resol negativament, amb independència de poder interposar un recurs sobre la denegació o la proposta de denegació, el centre es posarà en contacte amb l’estudiant per donar indicacions sobre el pagament resultant que s’ha d’abonar.  

BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic
Documentació acreditativa
Matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat/ Cicles formatius de grau superior Certificat de notes on consti la Matrícula d’Honor (MH). Si la MH s’ha obtingut en un centre de Catalunya no cal aportar cap document. 
Membre de família nombrosa expedit per la Generalitat de Catalunya

No cal presentar la acreditació si s’ha utilitzat també per la inscripció a les PAU. 

Si en el moment de la matrícula la acreditació no és vigent, l'alumne disposa de 10 dies per tramitar-la i informar a la gestió acadèmica del centre. 

Membre de família nombrosa expedit per altres comunitats

Títol de família nombrosa / carnet vigent.

Si en el moment de la matrícula la acreditació no és vigent, l'alumne disposa de 10 dies per tramitar-la i informar a la gestió acadèmica del centre. 

Persones amb discapacitat (*) Un dels següents documents acreditatius: certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits per l'INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial decret 1414/2006.
Víctimes d’actes terroristes (i també els seus fills i cònjuges) Resolució administrativa.
Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella (i també els seus fills dependents) (*)

Llibre de família en el cas dels fills dependents fins als 21 anys o certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més grans de 21 anys.
Un dels documents acreditatius següents: sentència condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, informe del Ministeri Fiscal, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, o informe o certificat que acreditin que la persona sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents, com ara Serveis Socials, Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, recurs públic d’acollida, entitat subvencionada per una Administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella. * (consulteu-ne el detall).

( *) Informació provinent de l’acord de criteris per determinar la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella als efectes d’exempció de preus i taxes universitaris aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, on s’estableix la vigència d’aquests documents amb aquests efectes.

La presentació de la documentació requerida en els terminis indicats és condició imprescindible per a dur a terme la gestió de l'expedient acadèmic, per a formalitzar una nova matrícula o modificar la matrícula i/o per a sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.)