Estudiar

Pràctiques curriculars

L'Escola FUAB Formació - Prevenció i Seguretat Integral, com a centre universitari orientat a la generació de professionals de la prevenció i la seguretat, compta amb un Programa de Pràctiques Professionals, format per una important xarxa d'empreses i institucions col·laboradores que permeten oferir un servei de pràctiques a l'alumnat, potenciant el seu coneixement i l'adquisició de competències professionals.

Aquests són alguns aspectes a tenir en compte sobre el  Programa de Pràctiques Professionals:

• Està gestionat per la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball que treballa pels nostres estudiants i per facilitar les gestions a les institucions col·laboradores.
• El 83% de les pràctiques ofertes han estat remunerades.
• S'ha ofert una mitjana quatre pràctiques per cada estudiant matriculat.
• Un 42,80% del nostre alumnat ha estat contractat en els centres on han cursat les seves pràctiques.
• Existeixen pràctiques en tots els àmbits de seguretat que s'estudia al grau (seguretat pública, seguretat privada i corporativa).


Requisits

• Cal estar matriculat de l’assignatura Pràctiques Externes, assignatura optativa de 4t curs. Aquestes pràctiques tindran una durada de 300 hores.
 

Selecció

• A l’espai moodle de Pràctiques Externes apareixen publicades totes les ofertes de pràctiques disponibles, amb una descripció de cadascuna.
• L’empresa trucarà els estudiants seleccionats per una fase d’entrevistes personals.
 

Formalització del conveni

Una vegada es notifiqui l'acceptació de l'estudiant per part de l’empresa, cal que es posi en contacte amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball (practiques.btreball.fuabformacio@uab.cat) per tal de formalitzar el conveni especificant que es tracta de pràctiques curriculars.

El conveni és un document que recull els drets i obligacions de cadascuna de les parts (empresa, estudiant, escola) en relació amb l’estada de pràctiques. És imprescindible que estigui signat per totes les parts perquè es puguin començar les pràctiques.

Cap estudiant, sota cap circumstància, pot incorporar-se a un lloc de pràctiques sense el conveni corresponent. Aquest és el document que, entre d’altres qüestions, garanteix la correcta cobertura en cas d’accident.  
 
Signatura de convenis de cooperació educativa

Els convenis se signaran amb certificat digital. Pots gestionar el teu certificat digital a l' idCAT.


Realització de les pràctiques

• Quan l'estudiant hagi assolit el 50% de les pràctiques, haurà de redactar un informe d’acord amb el model que hi ha a l’aula moodle i enviar-lo al tutor de pràctiques. El tutor de l’empresa també farà arribar un informe a l’escola. Els models de document els trobarà a l'aula moodle Pràctiques externes.

• En cas de produir-se qualsevol tipus d’incidència, l’estudiant es pot posar en contacte amb el tutor o amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball, que valoraran la millor manera de resoldre-la.
 

Finalització de les pràctiques

• Una vegada finalitzat el període de pràctiques caldrà que l’estudiant redacti una memòria final d’acord amb el model annex al conveni, i l’enviï al tutor de pràctiques. El tutor de l’empresa també farà arribar un informe final a l’escola. Els models es troben a l'espai Moodle Pràctiques externes.

• La qualificació de les pràctiques es produirà a finals de juny seguint els criteris marcats per la Guia Docent de l'assignatura.
 

Reconeixement de l'assignatura Pràctiques externes

Podran sol·licitar reconeixement de les pràctiques curriculars aquells estudiants que puguin acreditar experiència laboral prèvia superior a un any en l'àmbit laboral propi de les pràctiques.

Per fer-ho haurà de presentar una sol·licitud a Gestió Acadèmica acompanyada d'un informe de vida laboral on quedi reflectida la seva experiència en el sector i càrrec propi de la seva especialització curricular:

• Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals
• Seguretat Privada
• Seguretat Pública