Estudiar

Pràctiques extracurriculars

L'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, com a centre universitari orientat a la generació de professionals de la prevenció i la seguretat, compta amb un Programa de Pràctiques Professionals, format per una important xarxa d'empreses i institucions col·laboradores que permeten oferir un servei de pràctiques a l'alumnat, potenciant el seu coneixement i l'adquisició de competències professionals.

Aquests són alguns aspectes a tenir en compte sobre el  Programa de Pràctiques Professionals:

• Està gestionat per la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball que treballa pels nostres estudiants i per facilitar les gestions a les institucions col·laboradores.
• En el curs 2016-17, el 75% de les pràctiques ofertes han estat remunerades.
• En el curs 2016-17 s'ha ofert una mitjana tres pràctiques per cada estudiant matriculat.
• Durant el curs 2016-2017 un 23% del nostre alumnat ha estat contractat en els centres on han cursat les seves pràctiques.
• Existeixen pràctiques en tots els àmbits de seguretat que s'estudia al grau (seguretat pública, seguretat privada i corporativa).

 


Requisits

• Estar matriculat a l’EPSI, durant tot el període de realització de les pràctiques.
• En estudis de grau cal haver superat un mínim de 120 crèdits ECTS prèviament a l’inici de les pràctiques.
 

Selecció

• L'estudiant que hagi superat 120 crèdits ECTS tindrà accés, en el Campus Virtual (Espai Moodle), a un espai anomenat pràctiques extracurriculars.
• A l’espai pràctiques extracurriculars del campus virtual (espai moodle) surten publicades totes les ofertes de pràctiques disponibles, amb una descripció de cadascuna.
• L’empresa trucarà aquells alumnes seleccionats per una fase d’entrevistes personals.
 

Formalització del conveni

Una vegada es notifiqui l'acceptació de l'estudiant per part de l’empresa, cal que es posi en contacte amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball (practiques.alumnes.fuab@uab.cat) per tal de formalitzar el conveni.

El conveni és un document que recull els drets i obligacions de cadascuna de les parts (empresa, alumne, escola) en relació amb l’estada de pràctiques. És imprescindible que estigui signat per totes les parts perquè es puguin començar les pràctiques.

Una vegada el conveni estigui signat per la direcció del centre, l’alumne ha de recollir-ne tres exemplars, que haurà de signar el responsable a l’empresa i ell mateix. Dels tres exemplars signats, l’empresa se’n queda un, l’alumne un altre i el tercer s’ha de retornar a la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball de l’escola.
 

Realització de les pràctiques

• Quan l'estudiant hagi assolit el 50% de les pràctiques, haurà de fer un informe d’acord amb el model que hi ha a l’aula moodle i enviar-lo al tutor de pràctiques. El tutor de l’empresa també farà arribar un informe a l’escola.

• En cas de produir-se qualsevol tipus d’incidència, l’alumne es pot posar en contacte amb el tutor o amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball, que estudiaran la millor manera de resoldre-la.
 

Finalització de les pràctiques

• Una vegada finalitzat el període de pràctiques caldrà que l’alumne redacti una memòria final d’acord amb el model annex al conveni, i l’enviï al tutor de pràctiques. El tutor de l’empresa també farà arribar un informe final a l’escola.

• Tots els models de documents es troben a l’espai moodle de les pràctiques.