Estudiar

Procés per tenir alumnes en pràctiques

empreses

Si ets una empresa que vol participar del nostre programa de pràctiques pots contactar amb nosaltres a practiques.btreball.fuabformacio@uab.cat, i enviar-nos emplenat el formulari de sol·licitud de pràctiques.

Les ofertes es publiquen a l’Aula Moodle de l'assignatura "Pràctiques Externes" a disposició dels estudiants matriculats perquè puguin enviar a través del formulari la candidatura acompanyada del currículum.
 
L'empresa rebrà les candidatures dels estudiants interessats, i podrà concertar entrevistes amb ells, per fer una selecció.
 
Amb els estudiats seleccionats s’acorda el calendari de pràctiques, i llavors l’empresa, el centre i l’estudiant signaran un conveni que recollirà les condicions de les pràctiques.
 

Seguiment i avaluació de qualitat

La comunicació empresa-escola té una periodicitat quinzenal.
 
A la meitat del període de les pràctiques externes, tant l'estudiant com el tutor de l'empresa presentaran un informe valoratiu de l'activitat realitzada en aquest període. De la mateixa manera, un cop finalitzades les pràctiques l'estudiant i el tutor de l'empresa presenten un informe final de tot el període de les pràctiques amb una avaluació de l'estudiant per part del tutor.
 
L'avaluació de l'empresa (realitzada pel tutor) ha d'incloure una valoració objectiva en un formulari estandarditzat:

- Grau de compliment respecte a les competències i els objectius formatius, actitud i aptitud de l'estudiant, etc.
- Valoració global sobre l'assistència i la realització de les pràctiques a l'empresa.