Treball de fi de grau

Treball de Final de Grau

El Treball de Final de Grau, assignatura obligatòria dels plans d'estudi de Grau, és un treball orientat a l'avaluació de les competències associades al títol. La seva matrícula es pot formalitzar juntament amb la resta d'assignatures o mòduls de la titulació, dins dels terminis fixats a tal efecte al calendari acadèmic.

El Treball de Final de Grau es realitza mitjançant una activitat majoritàriament autònoma a partir d'una temàtica pactada amb el professorat encarregat de supervisar i avaluar la seva realització.

Entre el 15 i el 16 de setembre de 2020, és el termini perquè els estudiants amb 60 o menys crèdits per finalitzar els estudis puguin escollir i sol·licitar, dins de l'oferta publicada, el Treball Final de Grau que desitgin desenvolupar aquest curs acadèmic 2020-2021.

Els estudiants amb més de 60 crèdits per finalitzar els seus estudis hauran de sol·licitar el Treball de Final de Grau entre el 29 i el 30 de setembre de 2020.

Curs 2020/21: La sol·licitud es fa Online i NO s'ha d'imprimir ni presentar a la Gestió Acadèmica. Cada grau tindrà el seu formulari on-line.

Un cop fetes les sol·licituds per part del estudiants, l'equip coordinador del Treball Final de Grau adjudicarà la plaça a cadascun, seguint els següents criteris de priorització, sempre i quan s'hagi tramitat la sol·licitud dins del termini establert:

  • Es començarà adjudicant les places a aquells estudiants que estiguin matriculats dels últims 60 crèdits de Grau.
  • Un cop fetes aquestes adjudicacions, si encara hi ha oferta, es procedirà a adjudicar les places als estudiants restants.
  • La priorització de places es realitzarà en tots els casos a partir de la mitjana de la qualificació de l'expedient acadèmic del estudiant.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB EL TREBALL DE FI DE GRAU:

Sessió informativa virtual : 21 de setembre de 2020 (des del moodle de cada assignatura es detallarà l'hora d'inici de la sessió i es proporcionarà l'enllaç corresponent)

Publicació de la Resolució provisional del TFG 1a Ronda: 28 de setembre 2020

Publicació de la Resolució final del TFG (1a i 2ona Ronda): 5 d'octubre de 2020

- Adjudicacions definitives TFG Psicologia curs 2020-21

- Adjudicacions defintives TFG Logopèdia curs 2020-21


OFERTA TFG Curs acadèmic 2020/2021
Ofertes TFG Logopèdia curs 2020-2021
Ofertes TFG Psicologia curs 2020-2021

Altra documentació: