Avaluacions

Concepte

La normativa acadèmica de la UAB (Aprovada per acord del Consell de Govern de 7 de juliol de 2022, i modificada per acord de Consell de Govern d’1 de febrer de 2023) i vigent des del curs 22/23 contempla que  l’estudiantat  pot sol·licitar l’avaluació única en aquelles assignatures que ho permetin, degut als seus continguts i metodologies docents, i així ho estableixin en la guia docent, la qual ha d’explicitar el sistema d’avaluació a seguir (punt 1 article 265).

Com recull la normativa, el procés d'avaluació dels treballs de final d'estudis i les pràctiques externes es regeix pels capítols III i IV del títol V de la Normativa, donat que és docència supervisada. L’avaluació única es limita a aquelles assignatures i/o mòduls amb docència dirigida.

La sol·licitud d'avaluació única suposa la renúncia a l'avaluació continuada, i implica el lliurament en una única data del nombre necessari d'evidències avaluadores per acreditar i garantir la consecució dels objectius i els resultats d'aprenentatge establerts en l'assignatura (Art 265, punt 2 de la Normativa acadèmica de la UAB). Cal tenir en compte que:

En aquesta avaluació única, les evidències d'aprenentatge que impliquin el desenvolupament i resolució de casos o de problemes es consideraran una tipologia diferent a la tipologia d'exàmens escrits, ja siguin aquests de pregunta oberta o tipus test.

La Facultat de Psicologia, d’acord amb la Normativa i d’acord amb les coordinacions de titulació i les coordinacions d’assignatures i/o mòduls,  ha exclòs de ser susceptibles d’oferir l’Avaluació Única aquelles assignatures i/o mòduls de les diferents titulacions que usen la metodologia docent d’Aprenentatge Bastat en Problemes  (ABP) o Aprenentatge per Servei (ApS).

Llistat d'assignatures (Llistat d’assignatures aprovat en Junta Permanent el 20 de març de 2023)

Assignatures que ofereixen avaluació única del grau en Logopèdia

Assignatures que ofereixen avaluació única del grau en Psicologia

 

Termini de presentació de sol·licituds curs 2023-2024

  • 1r TERMINI

ASSIGNATURES DE PRIMER SEMESTRE I ANUALS: 6 a 20 de setembre de 2023

  • 2n TERMINI

ASSIGNATURES DE SEGON SEMESTRE: 12 a 19 de febrer de 2024

Resolució avaluació única del Grau en Psicologia segon periode de sol.licituds (assignatures del segon semestre)

 

Formulari de sol·licituds

Sol·licitud d'avaluació única - Grau en Logopèdia

Sol·licitud d'avaluació única - Grau en Psicologia

 

Normativa

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona