Pràctiques

Informació General

Els estudis de Psicologia i de Logopèdia atorguen la formació bàsica de les persones que seran, en un futur, professionals de la psicologia i de la logopèdia i que majoritàriament exerciran la seva activitat professional en diversos camps aplicats de les disciplines corresponents. En aquest context els plans d'estudi de grau concedeixen una importància fonamental a la realització de pràctiques al llarg de la titulació.

Des dels seus inicis, la nostra Facultat va incorporar, en els seus plans d'estudi, la possibilitat que l'alumnat pogués tenir contacte amb la realitat aplicada de la professió. El Departament de Psicologia, com a precursor de la nostra  Facultat, va ser pioner, en tot l'Estat, en introduir aquesta modalitat d'aprenentatge a principis dels anys 70 (curs 1970/71). Progressivament, aquest model es va anar consolidant i, l'any 1992, amb la renovació dels plans d'estudi, el Pràcticum es va incorporar com assignatura troncal en la Llicenciatura de Psicologia a totes les universitats de l'Estat.

Les assignatures directament relacionades amb pràctiques curriculars en el Grau en Psicologia i en el Grau en Logopèdia  son les següents:

 

Assignatura Crèdits
Obligatoris /Optatius
Curs Semestre
Grau en Psicologia (*)
106401- Pràctiques Integrades 9 - OB 3 Anual
106402 - Pràctiques Externes 6 - OB 4 Anual
Grau en Logopèdia
104145 - Pràcticum I
Introducció a la Pràctica Logopèdica
6 - OB 2 Anual
101697 - Pràcticum II 6 - OB 3 Anual
104191 - Pràcticum III 6 - OB 4 Anual
101695 - Pràcticum IV 6 - OB 4 Anual

 


DEFINICIÓ I NATURALESA
 

Les pràctiques acadèmiques externes són una activitat amb caràcter formatiu, que ha de permetre a l'estudiant: (1) aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica; (2) afavorir l'adquisició de competències que li prepari per a l'exercici d'activitats professionals; (3) facilitar la seva empleabilitat i (4)fomentar la seva capacitat d'emprenedoria.

Es poden realitzar a la pròpia universitat o en entitats col·laboradores (empreses, institucions i entitats públiques i privades, tant nacionals com internacionals).

Estan realitzades per l'estudiantat i supervisades per la Universitat.  No generen obligacions pròpies de la relació laboral.

 

CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA
 

Les universitats subscriuran, si escau, Convenis Marc de Cooperació Educativa amb la pròpia universitat o amb les entitats col·laboradores per a la realització de les pràctiques externes.

A més, es subscriuran Convenis Específics de Cooperació Educativa, on s'inclou el projecte formatiu, per a establir el marc regulador de les relacions entre l'estudiant, l'entitat col·laboradora i la universitat (Vegeu model de conveni a les pestanyes inferiors de cada titulació)

 

NORMATIVA I PROCEDIMENTS PER A CURSAR LES PRÀCTIQUES EXTERNES DE PSICOLOGIA I ELS PRÀCTICUMS DE LOGOPÈDIA

Normativa i procediments per a cursar les pràctiques externes de Psicologia i els Pràcticums de Logopèdia

 

Hi ha dues modalitats de pràctiques acadèmiques externes que es poden realitzar durant els estudis i que quedaran especificades al Suplement Europeu al Títol:

 1. Curriculars: són activitats acadèmiques integrades en un pla d'estudis, a les quals ens referim en aquesta pàgina.
 2. Extracurriculars: són pràctiques que l'estudiant pot realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que no formen part d'un pla d'estudis. Per a més informació podeu consultar Servei d'Ocupabilitat.


La durada de les pràctiques curriculars l'estableix el pla d'estudis, en funció del nombre de crèdits de l'assignatura.

 • A la Guia Docent de cada assignatura es determina el nombre d’hores d’estada en els centres de pràctiques i el nombre d’hores que es reserven per l’activitat autònoma i les tutories:

  • Pràctiques externes del Grau en Psicologia: 120 h d’estada en els centres de pràctiques i 30 h d’activitat autònoma i de tutoria.

  • Pràcticum de Logopèdia: entre 56  i 100 h d’estada en els centres de pràctiques  i entre 50 i 70 h d’activitat autònoma i de tutoria.

 • Es pot ampliar el període de pràctiques dins dels límits que permeten els crèdits matriculats en funció dels interessos de l’estudiant i del centre.

 • Els horaris s’establiran d’acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l’entitat col·laboradora.

Podran realitzar les Pràctiques externes/Pràcticum

 • Els estudiants matriculats, a la titulació de Psicologia o de Logopèdia, en les assignatures corresponents.


Requisits:

 • Els estudiants no poden mantenir cap relació laboral amb l’entitat col·laboradora on es realitzen les pràctiques.
 • Algunes places requereixen una autorització prèvia del/ de la Tutor/a Acadèmic/a. Sense aquest vistiplau no es podran assignar aquestes places. 
 • Se subscriuran  Convenis Específics de Cooperació Educativa per a establir el marc regulador de les relacions entre l’estudiant, l’entitat col·laboradora i la universitat.

En aquest apartat trobareu informació relacionada amb els diferents tipus de centres, les activitats que durà a terme l'estudiantat, els horaris i el període de realització de les pràctiques, dels requisits especials (si n'hi ha) i dels tutors i tutores acadèmics/ques responsables. 

PRÀCTIQUES EXTERNES/ PRÀCTICUMS CURS 2024-2025
GRAU EN PSICOLOGIA I GRAU EN LOGOPÈDIA
 

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE PRÀCTIQUES EXTERNES

GRAU EN PSICOLOGIA: 14 juny 09:00h virtual <enllaç>

GRAU EN LOGOPÈDIA: 14 juny 11:00h virtual <enllaç>

Les presentacions de la sessió es publicaran a la web de la facultat a partir del 19 de juny de 2024
 

A partir del 21 de juny de 2024, podreu consultar l’oferta provisional de places. Abans del període de sol·licitud s'actualitzarà l'oferta final.

- Oferta Provisional de Places de 106402 Pràctiques Externes de Psicologia (actualitzat 21/06/2024)Les places que s’ofereixen poden ser objecte de modificació (horari, torn, etc.), a petició del centre de pràctiques.

- Oferta Provisional de Places de 101697 Pràcticum II de Logopèdia (actualitzat 21/06/2024). Les places que s’ofereixen poden ser objecte de modificació (horari, torn, etc.), a petició del centre de pràctiques.

- Oferta Provisional de Places de 104191 Pràcticum III de Logopèdia (actualitzat 21/06/2024). Les places que s’ofereixen poden ser objecte de modificació (horari, torn, etc.), a petició del centre de pràctiques.

- Oferta Provisional de Places 101695 Pràcticum IV de Logopèdia (actualitzat 21/06/2024). Les places que s’ofereixen poden ser objecte de modificació (horari, torn, etc.), a petició del centre de pràctiques.

 

Per a informació addicional cal assistir a les sessions monogràfiques de cada titulació.

 

SESSIONS MONOGRÀFIQUES

GRAU EN PSICOLOGIA: 27 i 28 de juny de 2024

GRAU EN LOGOPÈDIA: 26 de juny de 2024

 

                                                       LOGOPÈDIA
 4 i 5 de   setembre de 2024

 Sol·licitud de places 104191 Pràcticum III (centres externs)

 10 de setembre de 2024

 Assignació de places 104191 Pràcticum III (centres externs)

 10 de setembre de 2024

 Sol·licitud de places alumnes sense assignació 104191 Pràcticum III (centres externs)

 Sol·licitud de places 104191 Pràcticum III  (Hospital Vall d'Hebrón)

 13 de setembre de 2024

Assignació de 104191 Pràcticum III  (Hospital Vall d'Hebrón)

Assignació  Pràcticum III (centres externs) alumnes sense assignació

 16 i 17 de setembre de 2024 Sol·licitud de places Pràcticums Logopèdia  101697 Pràcticum II i 101695 Pràcticum IV
 20 de setembre de 2024

Assignació 101697 Pràcticum II i 101695 Pràcticum IV

 20 de setembre de 2024

 Sol·licitud de places alumnes sense assignació 101697 Pràcticum II 101695 Pràcticum IV

 25 de setembre de 2024

 Assignació  101697 Pràcticum II i 101695 Pràcticum IV (alumnes sense assignació)

 27 de setembre de 2024

 Tancament del procés d’assignació de places

   IMPORTANT 

 L'alumnat amb places adjudicades serà convocat per tenir una reunió amb el/la tutor/a acadèmic/a. L'assistència a aquesta reunió és obligatòria ja que s’informarà del procediment de les pràctiques externes. L'anul·lació de l'assignatura de pràctiques externes se sol·licitarà en gestió acadèmica (23 i 25 de setembre de 2024)
                                                        PSICOLOGIA
5 i 6 de setembre de 2024  Sol·licitud de places 106402 Pràctiques externes 
12 de setembre de 2024  Assignació de centres de pràctiques
12 i 13 de setembre de 2024  Sol·licitud de places 106402 Pràctiques externes per a l’estudiantat sense assignació
16 de setembre de 2024  Assignació places estudiantat (sense assignació)
 27 de setembre de 2024  Tancament del procés d’assignació de places
 IMPORTANT L'alumnat amb places adjudicades serà convocat per tenir una reunió amb el/la tutor/a acadèmic/a. L'assistència a aquesta reunió és obligatòria ja que s’informarà del procediment de les pràctiques externes. L'anul·lació de l'assignatura de pràctiques externes se sol·licitarà en gestió acadèmica (23 i 25 de setembre de 2024)

 

RECORDEU:

Incloure les assignatures de Pràctiques Externes / Pràcticum en les matrícules del curs 2024/25 (consulteu dia i hora a https://sia.uab.es/) i seleccionar l'assegurança complementària.

No podreu renunciar a les Pràctiques externes/Pràcticum un cop assignada la plaça. En cas que algú renunciï fora de termini, no cursi o abandoni les pràctiques assignades, haurà d’assumir les conseqüències següents: En tornar a sol·licitar una plaça, se n’hi adjudicarà una entre les que quedin vacants, un cop s’hagin adjudicat a la resta d’estudiants sol•licitants. No es tindrà en compte la baremació del seu expedient acadèmic.

La sol·licitud de plaça i l’adjudicació definitiva es faran on-line accedint, amb el teu NIU i la paraula de pas, a l'aplicació: sia.uab.cat/inscripcióTreballFiEstudis/Pràctiques/Mínors 

Manual de l'usuari per la sol·licitud de pràctiques externes

*Recorda consultar el calendari de pràctiques de la teva titulació

 • Selecciona 25 places per ordre de preferència.
 • Vigila si hi ha requisits.
 • El criteri que s'aplica en l'adjudicació de les places és el barem de l'expedient acadèmic. El barem empleat (barem-3) té en compte les convocatòries esgotades de les assignatures.
 • Mentre estigui obert el termini de sol·licitud de plaça es pot modificar la selecció realitzada.
 • En finalitzar el termini de sol·licitud rebràs un correu electrònic informatiu de la sol·licitud duta a terme.
 • Finalitzat el termini de sol·licitud s'assignaran les places. Rebràs un correu electrònic amb la informació de la plaça assignada.
 • S'obrirà un segon termini de sol·licitud per a l'estudiantat que no hagi tingut una plaça assignada en el primer període de sol·licitud.
 • En el cas d'anul·lar una assignatura de pràctiques o pràcticum, o bé no realitzar les pràctiques assignades, caldrà fer-les al curs següent. Quan se sol·liciti de nou una plaça no es tindrà en compte la baremació de l'expedient acadèmic. S'assignarà una de les places que resti vacant després de fer l'assignació de la resta de l'estudiantat. 

 

 

Recordeu revisar l'oferta definitiva abans de fer la sol·licitud.

La sol·licitud de plaça i l’adjudicació definitiva es faran online mitjançant l’aplicació: 

sia.uab.cat/Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors