Pràctiques

Informació General

Els estudis de Psicologia i de Logopèdia atorguen la formació bàsica de les persones que seran, en un futur, psicòlegs i logopedes i que majoritàriament exerciran la seva activitat professional en diversos camps aplicats de les disciplines corresponents. En aquest context els plans d'estudi de grau concedeixen una importància fonamental a la realització de pràctiques al llarg de la titulació.

Des dels seus inicis, la nostra Facultat va incorporar, en els seus plans d'estudi, la possibilitat que l'alumnat pogués tenir contacte amb la realitat aplicada de la professió. El Departament de Psicologia, com a precursor de la nostra  Facultat, va ser pioner, en tot l'Estat, en introduir aquesta modalitat d'aprenentatge a principis dels anys 70 (curs 1970/71). Progressivament, aquest model es va anar consolidant i, l'any 1992, amb la renovació dels plans d'estudi, el Pràcticum es va incorporar com assignatura troncal en la Llicenciatura de Psicologia a totes les universitats de l'Estat.

Les assignatures directament relacionades amb pràctiques curriculars en el Grau en Psicologia i en el Grau en Logopèdia  son les següents:

 

Assignatura Crèdits
Obligatoris /Optatius
Curs Semestre
Grau en Psicologia (*)
Pràctiques Integrades 9 - OB 3 Anual
Pràctiques Externes 6 - OB 4 Anual
Grau en Logopèdia
Pràcticum I
Introducció a la Pràctica Logopèdica
6 - OB 2 Anual
Pràcticum II 6 - OB 3 Anual
Pràcticum III 6 - OB 4 Anual
Pràcticum IV 6 - OB 4 Anual

 

(*)  A més en el Grau en Psicologia es poden realitzar altres assignatures teòriques optatives de 4t curs amb pràctiques clíniques o  pràctiques de camp supervisades.

(*) El Pràcticum del Grau en Psicologia i les Pràctiques Integrades són pràctiques amb docència al campus. Les altres assignatures són pràctiques externes.


DEFINICIÓ I NATURALESA
 

Les pràctiques acadèmiques externes són una activitat amb caràcter formatiu, que ha de permetre a l'estudiant: (1) aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica; (2) afavorir l'adquisició de competències que els prepari per a l'exercici d'activitats professionals; (3) facilitar la seva empleabilitat i (4)fomentar la seva capacitat d'emprenedoria.

Es poden realitzar a la pròpia universitat o en entitats col·laboradores (empreses, institucions i entitats públiques i privades, tant nacionals com internacionals).

Estan realitzades pels estudiants i supervisades per la Universitat.  No generen obligacions pròpies de la relació laboral.

 

CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA
 

Les universitats subscriuran, si escau, Convenis Marc de Cooperació Educativa amb la pròpia universitat o amb les entitats col·laboradores per a la realització de les pràctiques externes.

A més, es subscriuran Convenis Específics de Cooperació Educativa per a establir el marc regulador de les relacions entre l'estudiant, l'entitat col·laboradora i la universitat (Vegeu model de conveni a les pestanyes inferiors de cada titulació)

 
EL PROJECTE FORMATIU
 

El projecte formatiu és el document que fixa els objectius educatius i les activitats a desenvolupar a les pràctiques externes, d'acord amb les competències que ha d'adquirir l'estudiant en els estudis cursats. Quedarà inclòs en el  Convenis Específics de Cooperació Educativa. Consultar la guia docent de l'assignatura (podeu consultar les guies docents corresponents al web de la UAB)  i el document informatiu de la oferta de pràctiques. (vegeu la pestanya corresponent a sota)


NORMATIVA I PROCEDIMENTS PER A CURSAR LES PRÀCTIQUES EXTERNES DE PSICOLOGIA I ELS PRÀCTICUMS DE LOGOPÈDIA

Normativa i procediments per a cursar les pràctiques externes de Psicologia i els Pràcticums de Logopèdia

 

Hi ha dues modalitats de pràctiques acadèmiques externes que es poden realitzar durant els estudis i que quedaran especificades al Suplement Europeu al Títol:
 1. Curriculars: són activitats acadèmiques integrades en un pla d'estudis, a les quals ens referim en aquesta pàgina.
 2. Extracurriculars: són pràctiques que l'estudiant pot realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que no formen part d'un pla d'estudis. Per a més informació podeu consultar Servei d'Ocupabilitat.


La durada de les pràctiques curriculars l'estableix el pla d'estudis, en funció del nombre de crèdits de l'assignatura.

 • A la Guia Docent de cada assignatura es determina el nombre d’hores d’estada en els centres de pràctiques i el nombre d’hores que es reserven per l’activitat autònoma i les tutories:

  • Pràctiques externes del Grau en Psicologia: 120 h d’estada en els centres de pràctiques i 30 h d’activitat autònoma i de tutoria.

  • Pràcticum de Logopèdia: entre 90 i 110 h d’estada en els centres de pràctiques  i entre 40 i 58 h d’activitat autònoma i de tutoria.

 • Es pot ampliar el període de pràctiques dins dels límits que permeten els crèdits matriculats en funció dels interessos de l’estudiant i del centre.

 • Els horaris s’establiran d’acord amb les característiques de les pràctiques i segons les disponibilitats de l’entitat col·laboradora.

Podran realitzar les Pràctiques externes/Pràcticum:

 • Els estudiants matriculats, a la titulació de Psicologia o de Logopèdia, en les assignatures corresponents.
 • Els estudiants d’altres universitats, sempre que estiguin en el marc d'un programa d'Intercanvis.

Requisits:
 • Els estudiants no poden mantenir cap relació laboral amb l’entitat col·laboradora on es realitzen les pràctiques.
 • Algunes places requereixen una autorització prèvia del/ de la Tutor/a Acadèmic/a. Cal sol·licitar-la abans de demanar la plaça per tal que el/la tutor/a doni d'alta en l'aplicatiu a l'alumne/a com a autoritzat/da. Sense aquesta autorització, aquestes places no li apareixeran a l'alumnat a l'hora de fer la sol·licitud.
 • Se subscriuran  Convenis Específics de Cooperació Educativa per a establir el marc regulador de les relacions entre l’estudiant, l’entitat col·laboradora i la universitat.

Obtenció de la informació sobre les places de Pràctiques Externes/Pràcticum

La informació sobre les places de pràctiques es pot obtenir:

 • Consultant l'oferta a través de la pàgina:

Oferta de Places de Pràctiques Externes
 

Aquí obtindreu informació sobre els diferents tipus de centres, les activitats que faran els estudiants, els horaris i el període de realització de les pràctiques, dels requisits especials (si n’hi hagués) i dels tutors acadèmics responsables.

Si necessiteu informació addicional us podeu adreçar als diferents tutors acadèmics i també a la Vicedegana de Pràctiques Externes, Susana Pallarés.

 Sol·licitud d’una plaça de Pràctiques Externes/Pràcticum

 

La sol·licitud de plaça i l’adjudicació definitiva es faran on-line a través del web:

Aplicatiu de sol·licitud de Pràctiques Externes


L'accés a l'aplicatiu el podreu realitzar des de la web de la Facultat d’acord amb el calendari establert (consulteu la pestanya de calendari).
 

 • Seleccionar entre un mínim de 8 places i un màxim de 16.
 • Si hi ha requisits no validats pel tutor acadèmic, aquestes places no us apareixeran.
 • El criteri que s’utilitza per adjudicar una plaça és el barem de l’expedient acadèmic. S'utilitzarà el barem-3, que té en compte convocatòries esgotades.
 • Mentre estigui obert el termini de sol·licitud de plaça es pot canviar la selecció realitzada prèvia anul·lació de l'anterior.
 • Al finalitzar el termini de sol·licitud l'estudiant rebrà un correu electrònic informatiu de la sol·licitud realitzada.

 Assignació i acceptació de l’assignació

 • Al finalitzar el termini de sol·licitud es durà a terme l’assignació de places d’acord amb el barem-3, que té en compte convocatòries esgotades.
 • Acceptar la plaça assignada a l'aplicatiu informàtic i en el període indicat és un requisit obligatori per obtenir la plaça i iniciar les pràctiques.
 • Un cop acceptada la plaça, l’estudiant rebrà un correu electrònic informatiu amb la plaça assignada, el tutor acadèmic responsable i les instruccions per firmar el Conveni Específic de Cooperació Educativa.

 Situacions especials

 • No acceptar la plaça assignada implica quedar-se sense plaça i haver de modificar la matrícula a la Gestió Acadèmica.
 • No rebre assignació en el primer termini de sol·licitud. En aquests casos h“hi ha previstos un segon i un tercer període de sol·licitud i acceptació mitjançant el programa informàtic.
 • Renunciar a una plaça prèviament acceptada fora del termini establert. En aquests casos, quan l’estudiant torni matricular-se de l’assignatura en altres cursos acadèmics, no es tindrà en compte la baremació del seu expedient acadèmic i quan torni a sol·licitar una plaça, se n’hi adjudicarà una entre les que quedin vacants un cop s’hagin adjudicat a la resta d’estudiants sol·licitants.

PRÀCTIQUES EXTERNES/ PRÀCTICUMS CURS 2022-2023
GRAU EN PSICOLOGIA I GRAU EN LOGOPÈDIA


IMPORTANT: SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE PRÀCTIQUES EXTERNES
PSICOLOGIA: 3 DE JUNY de 2022

LOGOPÈDIA: 3 DE JUNY de 2022

Les presentacions de la sessió es publicaran a la web de la facultat el 13 de juliol de 2022.
 

 A partir del dia 10 de juny de juny, podreu consultar l’oferta de places als documents següents:

- Oferta de Places de Pràctiques Externes de Psicologia

- Oferta de Places de Pràcticum II de Logopèdia

- Oferta de Places de Pràcticum III de Logopèdia

- Oferta de Places de Pràcticum IV de Logopèdia

 

Cal tenir en compte que, atès que hi ha implicats diversos actors, l’oferta és susceptible de modificacions. És molt important que la torneu a revisar, abans de fer la sol·licitud, per si s’ha produït algun canvi.

IMPORTANT: En el cas de les places que tinguin un requisit, abans de realitzar la sol·licitud cal que us poseu en contacte amb el/la tutor/a acadèmic/a responsable perquè us el validin. Termini: del 10 de juny fins al 5 de setembre de 2022. 

RECOMANACIÓ: Si necessiteu informació addicional sobre les places, adreceu-vos al/a la tutor/a acadèmic/a responsable. També us recordem la importància d’assistir a les sessions informatives de psicologia dels dies 13 i 14 de juny de 2022.

La sol·licitud de plaça i l’adjudicació definitiva es faran online mitjançant l’aplicació: 

sia.uab.cat/Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors

 

                                                       LOGOPÈDIA
 5 de setembre de 2022 a les 10:00h  Sessió informativa on-line (TEAMS) sobre el procediment de selecció de places. 
 7 i 8 de   setembre de 2022

 Sol·licitud de places assignatura 104191 Pràcticum III (places centres externs)

 12 de setembre de 2022

 Resolució i assignació de places Pràcticum III centres externs.

 13 de setembre de 2022

 Sol·licitud de places alumnes sense assignació Pràcticum III centres exterms

 Sol·licitud de places Pràcticum III a l'Hospital Vall d'Hebrón

 15 de setembre de 2022

Resolució assignació de Vall d'Hebron

Resolució Pràcticum III centres externs (alumnes sense assignació)

 Del 15 al 18  de setembre de 2022 Sol·licitud de places Pràcticums Logopèdia 101695 Pràcticum IV i 101697 Pràcticum II
 27 de setembre de 2022  Resolució de l’assignació Pràcticum II i Pràcticum IV
 28 de setembre de 2022  Sol·licitud de places per a l’alumnat sense assignació de plaça
 29 de setembre de 2022  Resolució assignació Pràcticum II i Pràcticum IV (alumnes sense assignació)
 30 de setembre de 2022  Anul·lar pràctiques (s'ha de sol·licitar de forma presencial a la Gestió Acadèmica.
 3 d'octubre  Tancament del procés d’assignació de places
   IMPORTANT 

 L'alumnat amb places adjudicades es reunirà el dia 10 d'octubre, amb els seus/es tutors/res acadèmics/ques. És obligatori assistir en aquesta reunió, ja que es donarà informació important i es llourarà el conveni específic, que és imprescindible per a poder iniciar les pràctiques.
                                                         PSICOLOGIA
9 de setembre de 2022 a les 12 hores

Sessió informativa on-line (TEAMS) sobre el procediment de selecció de places. Enllaç per accedir: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmMwNDI2MjctOTc0Yi00OGRhLTliZDgtYzcyYjIxZDNmNjZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%222546edc4-80cd-4300-8b7a-d77203fcceb4%22%7d

19 i 20 de setembre de 2022  Sol·licitud de places Pràctiques externes 102551 (pla antic 954) i 106402 (pla nou  1485)
 27 de setembre de 2022  Resolució de l’assignació de centres de pràctiques
 29 de setembre al 5 d'octubre 2022  Sol·licitud de places per a l’alumnat sense assignació
6 d'octubre de 2022  Resolució a l’assignació de l'alumnat (sense assignació)
 30 de setembre de 2022  Anul·lar pràctiques de forma presencial a la Gestió Acadèmica
 3 d'octubre de 2022  Tancament del procés d’assignació de places
 IMPORTANT  L’alumnat amb places adjudicades es reunirà el dia (primera setmana d'octubre) amb els seus/les seves tutors/res acadèmics/ques. És obligatori assistir en aquesta reunió, ja que es donarà informació important i es lliurarà el conveni   específic, que és imprescindible per a poder iniciar les pràctiques.


Heu de matricular l'assignatura Pràctiques externes/Pràcticum de la vostra titulació el mateix dia que tingueu assignat per fer la matriculació del curs 2022/2023. Recordeu que, per matricular una assignatura de pràctiques, cal que contracteu l’assegurança complementària.

No podreu renunciar a les Pràctiques externes/Pràcticum un cop acceptada la plaça. En cas que algú renunciï fora de termini, no cursi o abandoni les pràctiques assignades, haurà d’assumir les següents conseqüències: En tornar a sol·licitar una plaça, se n’hi adjudicarà una entre les que quedin vacants, un cop s’hagin adjudicat a la resta d’estudiants sol•licitants. No es tindrà en compte la baremació del seu expedient acadèmic.

A partir del dia 6 de setembre de 2022, podreu consultar l’oferta definitiva de places a través de :

La sol·licitud de plaça i l’adjudicació definitiva es faran online mitjançant l’aplicació: 

sia.uab.cat/Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors