Tutoresport

Programa Tutoresport

Tutoresport-UAB és un programa de suport acadèmic i tutelatge adreçat als i a les esportistes  que s’han matriculat a la UAB i que pertanyen a: pla ADO i ADOP (ajut a l'esportista olímpic/a i paralímpic/a), DAN (esportista d'alt nivell), ARE (alt rendiment espanyol), ANC (alt nivell català) i ARC (alt rendiment català), segons els criteris marcats respectivament pel Consejo Superior de Deportes o per la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

La UAB ofereix la possibilitat de compaginar l’activitat acadèmica i esportiva, els reconeix 6 crèdits de lliure elecció durant l’itinerari acadèmic, afavoreix que puguin entrenar al campus i participar activament a les competicions representant la UAB als campionats de Catalunya i Espanya.

El Programa Tutoresport-UAB depèn del Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, i l’accés i l’acompanyament el gestiona el Servei d’Activitat Física (SAF). El SAF comprova la idoneïtat esportiva del candidat o candidata, és a dir, si l’estudiant compleix els requeriments d’accés al programa i, per tant, és allí on l’alumnat ha de presentar la documentació acreditativa del seu nivell esportiu (tutoresport.uab@uab.cat).

Els i les esportistes també compten amb l’activa col·laboració d’una tutor o tutora, professor o professora de la facultat en la que estudien, que els pot ajudar, entre d’altres qüestions, a resoldre els problemes que es puguin derivar de la seva participació en competicions, entrenaments, concentracions, etc., de tal manera que, per exemple, les dates d'examen o pràctiques acadèmiques es poden adaptar. La coordinadora del programa a la Facultat de Psicologia és la professora Eva Parrado Romero (eva.parrado@uab.cat).

L’alumnat interessat a adherir-se al programa, a més dels tràmits que faci amb el programa Tutoresport al SAF, ho ha de comunicar al deganat de la facultat de Psicologia (dg.psicologia@uab.cat) amb còpia a la tutora del programa (eva.parrado@uab.cat), per tal d'agilitzar de forma significativa els terminis d'incorporació efectiva al programa i la tutorització. Cal tenir en compte que és molt important informar les dates de competicions o concentracions amb la màxima antelació possible. A més a més, abans de la matriculació de cada curs acadèmic, es recomana sol·licitar una tutoria d’orientació.

Un cop l’estudiant hagi estat admès o admesa al programa  per part dels responsables del SAF també ho haurà de comunicar al deganat de Psicologia i a la professora tutora.
Per a més informació i inscripcions al programa: http://blogs.uab.cat/tutoresportuab/