Tutoresport

Programa Tutoresport

Tutoresport-UAB és un programa de suport acadèmic i tutelatge adreçat als i a les esportistes  que s’han matriculat a la UAB i que pertanyen a: pla ADO i ADOP (ajut a l'esportista olímpic/a i paralímpic/a), DAN (esportista d'alt nivell), ARE (alt rendiment espanyol), ANC (alt nivell català) i ARC (alt rendiment català), segons els criteris marcats respectivament pel Consejo Superior de Deportes o per la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
 

La UAB ofereix la possibilitat de compaginar l’activitat acadèmica i esportiva, els reconeix 6 crèdits de lliure elecció durant l’itinerari acadèmic, afavoreix que puguin entrenar al campus i participar activament a les competicions representant la UAB als campionats de Catalunya i Espanya.


TutorEsport-UAB és un programa de suport acadèmic i tutories adreçat a aquells i aquelles esportistes que s’han matriculat per cursar els seus estudis a la UAB i que pertanyen a: pla ADO i ADOP (Ajut a l'Esportista Olímpic/a i Paralímpic/a), DAN (Esportista d'Alt Nivell), ARE (Alt Rendiment Espanyol), ANC (Alt Nivell Català) i ARC (Alt Rendiment Català), segons els criteris marcats respectivament pel Consejo Superior de Deportes i/o per la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

La UAB ofereix la possibilitat de compaginar l’activitat acadèmica i l’esportiva, reconeix 6 crèdits de lliure elecció durant l’itinerari acadèmic, afavoreix que puguin entrenar al campus i participar activament a les competicions universitàries en representació de la UAB als campionats de Catalunya i Espanya. El Programa Tutoresport-UAB depèn del Vicerectorat d’Estudis i d’Innovació Docent, i l’accés i acompanyament el gestiona el Servei d’Activitat Física (SAF). El SAF comprova la idoneïtat esportiva del candidat o la candidata, és a dir, si l’estudiant compleix els requisits d’accés al programa i, per tant, és allà on l’alumnat ha de presentar la documentació que acredita el seu nivell esportiu (tutoresport.uab@uab.cat).               
 

Els i les esportistes també compten amb l’activa col·laboració d’una tutor o tutora, docent de la facultat en la que estudien, que les pot ajudar, entre d’altres qüestions, a resoldre els problemes que puguin derivar-se de la seva participació en competicions, entrenaments, concentracions, etc. En cas de, per exemple, les dates d'examen o pràctiques acadèmiques es poden adaptar. La coordinadora del programa a la Facultat de Psicologia és la professora Marina Garcia (Marina.Garcia.Sola@uab.cat)


L’alumnat interessat a adherir-se al programa, a més dels tràmits que faci amb el programa Tutoresport al SAF, ho ha de comunicar al deganat de la facultat de Psicologia (dg.psicologia@uab.cat) amb còpia a la tutora del programa (Marina.Garcia.Sola@uab.cat) per tal d'agilitzar de forma significativa els terminis d'incorporació efectiva al programa i la tutorització. Cal tenir en compte que és molt important informar de les dates de competicions o concentracions amb la màxima antelació possible. A més, abans de fer la matrícula de cada curs acadèmic, es recomana sol·licitar una tutoria d’orientació.     

Un cop l’estudiant compti amb l’admissió al programa per part de les persones responsables del SAF també ho haurà de comunicar al deganat de Psicologia i a la tutora de la facultat. Per a més informació i inscripcions al programa: 
https://www.uab.cat/tutoresport/