Creació i govern de la universitat

Llei de creació i Estatuts de la UAB

Òrgans de govern i representació

Consell Social

Síndic de Greuges

Estructures, administració i gestió

Delegació de signatures

- Resolució 21 febrer 2017 delega la signatura de l'acord d'adhesió al procés contractació conjunta del Gestor d'Identitat  i d'Oracle *
- Resolució 29 maig 2017 delega la signatura del conveni de col·laboració entre la UAB i Barcelona Activa SAU SPM *
- Resolució de 9 de juny de 2017 autoritza perque es realitzin els tràmits necessaris en relació amb els procediments relacionats amb les autoritzacions de residència i/o treball, així com els procediments específics per autoritzar l'entrada, residència i treball a Espanya d'estrangers *
- Resolució 13 desembre 2017 autoritza la signatura dels certificats de pagament dels drets dels títols universitaris del Campus de Sabadell *
- Resolució 29  gener 2018 autoritza la signatura del conveni de col·laboració entre la UAB i la Fundació Gas Natural Fenosa *

* La resolució conté dades de caràcter personal les quals han de ser protegides en aplicació de la legislació vigent en aquesta matèria.

Les següents resolucions de delegació de signatura es publiquen: 

Resolució de 7 de juliol de 2016 de delegació de signatura
Resolució 23 març 2017 autoritza la delegació dels acords bilaterals Erasmus
Resolució delegació signatura dels programes impulsats per l'Asociació Siu Iuris
Resolució delegació signatura en materia de situacions administratives del personal docent contractat
Resolució 26 gener 2018 es delega la signatura per a la certificació de l’activitat de docència
Resolució 16 abril 2018 delega la signatura per al nomenament d’alguns càrrecs acadèmics
Resolució 25-4-2018 de modificació de la resolució 7-7-2016 de delegació de signatura
Resolució 18-6-2018 modifica les resolucions de 25-4-2018 i de 7-7-2016 de delegació de signatura
Resolució 15-3-2019 per la qual es delega la signatura en matèria de formació contínua