Gabinet Jurídic

Presentació

Presentació

El Gabinet Jurídic és una estructura administrativa de la UAB que desenvolupa les funcions d’assessorament jurídic als òrgans de govern, direcció i gestió de la Universitat, així com a les unitats i serveis administratius de la UAB, i porta la direcció lletrada dels procediments judicials per a la seva defensa jurisdiccional.

Des del punt de vista orgànic, depèn de la secretària general i, des del punt de vista funcional, de la Gerència.

Missió i valors

La missió del Gabinet Jurídic és la de donar seguretat jurídica a la institució i fer l’activitat universitària més justa, equitativa i respectuosa amb les persones mitjançant l’assessorament jurídic als òrgans de govern i gestió i la direcció lletrada dels procediments judicials. 

Els valors que inspiren l’activitat del Gabinet Jurídic es basen en els principis de legalitat, objectivitat i imparcialitat encaminats a donar qualitat en l’assessorament jurídic mitjançant la col·laboració i la vocació de servei amb les altres estructures de la Universitat.

Destinataris del servei

D’acord amb la missió del Gabinet Jurídic i a les funcions que desenvolupa, les persones usuàries del servei es concreten en els òrgans i persones que ostentin els següents càrrecs: 
•    Presidents i secretaris dels òrgans col·legiats de govern, de direcció, de gestió i de participació de la societat en la universitat. 
•    Òrgans unipersonals de govern, de direcció i de gestió
•    Altres càrrecs acadèmics
•    Membres de l’equip de gerència
•    Caps d’Àrea
•    Administradors de Centre
•    Caps d’Oficina i de Gabinets
•    Caps i directors de serveis
•    Caps d’Unitat i d’Administració
•    Gestors responsables d’àmbits

Qualitat del servei

Estadístiques del Gabinet Jurídic

Enllaços d'interès