Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

FAQs

Per ser delegada només cal estar matriculat a la UAB i ser escollida per les companyes del grup acadèmic

Pot ser un curs, una classe, una menció, entre d'altres. Depén de l'organització interna de cada grau. És definit per la Facultat. Pots consultar al Cens per Facultats com es defineix el grup acadèmic de la teva titulació.

El Cens de delegades de grup acadèmic és el registre oficial de les persones delegades de la UAB i el gestiona la Unitat de Dinamització Comunitària.

Perquè assegura la representació de totes les estudiants del grup, permet tenir un canal bidireccional eficient amb els diversos actors de la comunitat, com els docents o les facultats, i són la garantia que tothom tingui accés de manera igual a la informació que afecta a tot el grup.

L'abril de 2014 es va aprovar la normativa sobre delegades de grup acadèmic. La pots trobar aquí.

Si, igual que les membres dels Consells d'Estudiants o de les Juntes de la Facultat. Tanmateix, a diferència d'aquestes, el seu marc d'actuació gira entorn del seguiment acadèmic.

El procès d'elecció de les persones delegades de primer curs de Grau és el següent:

  1. Durant el mes de setembre, personal de Dinamització Comunitària i l'equip docent explicaran a l'aula el procès, el calendari i les funcions a desenvolupar.
  2. Es tornarà a passar per l'aula i s'escollirà la delegada entre els candidats/es. Es comunicarà el resultat en un acta formal.
  3. Aquesta acta serà introduïda de manera automàtica a la llista gestionada per Dinamització Comunitària, fet que suposarà la inscripció al Cens de les persones escollides.

A partir del segon curs, les persones delegades tenen dret a la renovació, mitjançant un formulari enviat al correu electrònic institucional. Aquesta renovació no requereix cap procés d'elecció.

En cas que la persona representant perdi la confiança del grup, aquest podrà revocar-la i escollir noves representants mitjançant una nova elecció. S'ha de notificar al correu elcens.participació@uab.cat per tal d'engegar el procés. Una delegada també pot ser revocada per la coordinació de titulació per motius justificats.

En cas que no puguis continuar exercint al càrrec, has de comunicar-ho al Correu del Cens (elcens.participacio@uab.cat), per poder donar-te de baixa i començar un nou procés per escollir una nova delegada. 

En aquest cas, recomanem que deixeu el càrrec, ja que les persones delegades han de ser l'enllaç que simplifiqui les relacions del vostre grup classe amb la resta de la universitat. Per tant, si no curseu el semestre o el curs acadèmic a la UAB, segurament no estarem facilitant aquesta comunicació, al contrari, serà més difícil que el grup acadèmic pugui ser ben representat.

No, ja que no es pot renovar automàticament si es canvia de grup. En aquest cas, haureu de tornar a presentar-vos a unes eleccions, si hi ha places vacants.

Si. A més de representar el vostre grup acadèmic, com a estudiantat teniu el dret de presentarvos en processos d'elecció a càrrecs de representació a la Facultat o a la universitat. Des de Consells d'Estudiants, Juntes de Facultat o el CEUAB, us animem a presentar-vos per fer arribar les idees i peticions de les vostres companyes més enllà del vostre entorn més proper.
 

La inscripció a El Cens s'obre a principi de curs. Si has estat delegada en cursos anteriors, només cal que omplis el formulari de renovació que se't farà arribar a principi de curs. Si has estat escollida delegada per primer cop, se't donarà d'alta en el moment de l'elecció. Per qualsevol incidència o dubte, pots enviar un correu a elcens.participacio@uab.cat 

Les delegades són les representants a dins i a fora del grup, i són l'enllaç entre aquest i el professorat. S'encarreguen d'actuar en nom d'aquest i d'assegurar que tothom és escoltat, al mateix temps que canalitzen les comunicacions amb el personal docent i la resta de membres de la comunitat. A més, vetllen per un bon seguiment acadèmic i, per això, assisteixen a les reunions de la Comissió Docent de la facultat.

Ser representant del vostre grup acadèmic no suposa una càrrega elevada addicional, si bé heu de tenir en compte que heu d'assistir a les reunions que us convoquin, i heu de poder ser l'enllaç de comunicació bidireccional entre el grup classe i la facultat. La feina mínima de delegada es computa en 25 hores aproximadament al curs.

Les persones delegades són les representants dels grups acadèmics, i com a tal, sovint formen part dels Consells d'Estudiants de les Facultats com a membres nats, o se'ls convida a aportar-hi la visió dels grups. Us animem a participar-hi, ja que esdevenen mecanismes efectius per tal de generar sinergies i treball en xarxa entre les delegades de la Facultat. 

La Comissió Docent (o Òrgan anàleg) és l'òrgan encarregat del seguiment acadèmic a les facultats. La seva periodicitat depén de cada facultat i el convoca la coordinació de titulació o el vicedeganat d'estudiants de la facultat. Les delegades hi són presents per aportar la visió plural del grup sobre l'ensenyament impartit als centres. 

Per organitzar una activitat, cal demanar una autorització a l'administrador de centre i al Deganat. A més, per a més suport, podeu contactar amb la Unitat de Dinamització Comunitària. 

A l'Agenda de la UAB trobaràs totes les activitats que pots fer al campus més enllà de les aules. La pots consultar a la pàgina web de la UAB. 

La delegada utilitza, principalment, la Guia Docent com a instrument de seguiment de l'activitat docent. A més, el seguit de recursos i coneixements adquirits durant les formacions ofertes per Dinamització Comunitària permeten dur a terme una bona tasca, així com aquestes FAQS per poder resoldre els diversos dubtes que puguin sorgir.

Es el document que estableix una relació contractual entre les alumnes i les docents. Es pot trobar al web de la UAB, a l'apartat dels plans d'estudi de cada grau, dins la pestanya "estudiar". 

La guia docent, entre d'altres, especifica el contingut general de la matèria, els criteris d'avaluació, les competències adquirides, els requisits de coneixement previ, el material i la bibliografia necessaris i la llengua en què s'imparteix l'assignatura. 

Les docents us han de fer arribar aquesta guia a principis de setembre. A més, la podeu trobar a la pàgina del vostre grau. En cas de dubtes, podeu adreçar-vos a la docent o a la coordinadora de grau. 

Les enquestes d'avaluació docent són un dels mecanismes que té l'estudiantat per tal de donar una retroalimentació a la docència impartida i permetre millorar la qualitat de l'ensenyament universitari. Són uns formularis (un per a cada assignatura) que es publiquen al final d'aquesta perquè les estudiants el responguin en línia. Com a delegades, és important que promoveu el seu ús entre les companyes per tal que sigui una eina efectiva de millora de cara als cursos vinents.

Sí, es poden reconèixer com a representant d'estudiants 2 crèdits ECTS per curs, durant tres cursos acadèmics (6 crèdits). El reconeixement s'ha de tramitar des de la gestió acadèmica de la facultat.

Des de dinamització Comunitària es programen formacions adreçades a les inquietuds i necessitats de les delegades per dur a terme la seva tasca. S'enviaran correus informatius a les representants dels grups acadèmics per tal que es puguin apuntar a les formacions. 

El correu elcens.participacio@uab.cat és l'eina principal de comunicació entre les delegades i la Unitat de Dinamització Comunitària. A més, les delegades rebran al correu electrònic institucional les informacions sobre formacions i altres aspectes essencials de la tasca de representació. I a més, podeu consultar la web  https://www.uab.cat/comunitat/ , on trobareu més informació.

Ens trobaràs al despatx R/125 de l'Àgora (edifici R) - Plaça Cívica, o en el telèfon 93 581 43 83. També pots contactar amb nosaltres escrivint un correu electrònic a elcens.participacio@uab.cat