Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Trobades de sectorials suprauniversitàries

Ajuts per a trobades sectorials de representació estudiantil

L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport als consells d’estudiants de les facultats o escoles en la participació suprauniversitària.

Calendari
Del 1 de febrer al 30 de novembre del 2024.

Dotació pressupostària màxim per any econòmic:
5.000€ del projecte GG201583 que gestiona la Unitat de Dinamització Comunitària.


Procediment de sol·licitud
El consell d’estudiants de cada centre sol·licitant haurà d'omplir el formulari de sol·licitud, on hauran d'adjuntar la convocatòria de la trobada sectorial i l’acord del consell d’estudiants conforme es designa l’estudiant per a representar la titulació en la trobada.

L’ajut s'haurà d'adaptar als tràmits administratius i de gestió establerts per la Universitat Autònoma de Barcelona i haver estat sol·licitat amb suficient antelació. No es tramitaran ajuts posteriorment a la realització de l’activitat ni es cobriran despeses que ja s’hagi realitzat el pagament.

Un cop finalitzada la trobada sectorial caldrà que l’estudiant faci arribar el certificat d’assistència al correu info.participacio@uab.cat. No es tramitarà cap ajut sense haver rebut els certificats de l’ajut anterior.

Quantia màxima de l’ajut:
L’ajut haurà d’anar destinat a la inscripció o al transport de com a màxim dos estudiants designats pel consell per representar al centre en una trobada sectorial de la titulació en la que aquests cursen estudis.

  Organisme Sol·licitant Concepte de l'ajuda Import           
Consell de Ciències  1 Transport  407,99€  
Consell de Ciències  1 Transport  437,88€  
Consell d'Economia i Empresa 2 Inscripcions  350€  
Consell de Medicina  2 Transports  373,16€  
Consell d'Enginyeria  2 Transports  572,16