Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Convocatòria 2024

Convocatòria 2024

Calendari de la convocatòria: del 29 de gener al 29 de febrer  de 2024
 
Dotació pressupostària total: 12.500€ del projecte GG201583 de la Unitat de Dinamització Comunitària.
 
Qui pot sol·licitar els ajuts?
a) Les associacions d’estudiants legalment constituïdes i inscrites a elDirectori, registre del teixit associatiu de la UAB
 
Documentació:
Els col·lectius sol·licitants hauran d'omplir el formulari de sol·licitud que s’annexa a la convocatòria. Posteriorment, se li demanarà un certificat de compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de la subvenció que és imprescindible per la tramitació del pagament.

Quantia màxima de l’ajut:
1. Per cada activitat, fins al 70% del pressupost total o, com a màxim, 600€.
2. Per col·lectiu beneficiari, com a màxim 1.500€.
3. Cada col·lectiu rebrà ajuts com a màxim per a 3 sol·licituds.
 
Transferència de l’ajut concedit:
En el moment de la resolució, el 60% (sempre que s'hagi lliurat la documentació necessària per a fer el pagament). En el moment de la justificació, el 40% (sempre que s'hagin justificat adequadament les despeses de cada activitat).
 
Criteris a valorar i argumentar per cada sol·licitud:
1. Dinamització del Campus.
2. Promoció de la igualtat d’oportunitats.
3. Treball en xarxa. 

Composició de la Comissió d’Avaluació: vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, 2 membres de l’equip tècnic de la Unitat de Dinamització Comunitària i 2 representants de col·lectius de la Coordinadora del Directori.

Resolució

La resolució dels ajuts es farà pública el dia 10 d'abril de 2024

On s’ha de lliurar la documentació?

Cal lliurar les sol·licituds d’ajuts al Registre de la UAB, a l’atenció de la unitat de Dinamització Comunitària de l’Oficina de Compromís i Comunitat, dins del termini previst per aquesta convocatòria.

Només s’accepten les fitxes proposades per la convocatòria (veure annexos).


Podeu lliurar la documentació en format electrònic mitjançant el Registre electrònic de la UAB. Per a fer-ho, haureu de tenir el certificat digital instal·lat. 

  1. Accediu al registre digital
  2. Seleccioneu sol·licitud genèrica i continueu amb el procés. 
  3. Empleneu el formulari. 
  4. Adjunteu el formulari signat digitalment.

Si no podeu lliurar la documentació en format digital, també podeu fer-ho presencialment a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (Edifici del Rectorat) o a les gestions acadèmiques de cada centre. També podeu enviar la documentació mitjançant correu certificat a la següent adreça: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de la UAB | Edifici A. Rectorat | 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)