Convocatòria 2021

Convocatòria 2021

Calendari de la convocatòria: del 25 de gener al 24 de febrer  de 2021
 
Dotació pressupostària total: 12.500€ del projecte GG201583 de la Unitat de Dinamització Comunitària.
 
Qui pot sol·licitar els ajuts?
a) Les associacions d’estudiants legalment constituïdes i inscrites a elDirectori.
b) Els consells d’estudiants, tant el general de la UAB com els territorials dels diferents centres.
 
Documentació:
Els col·lectius sol·licitants hauran d'omplir el formulari de sol·licitud que s’annexa a la convocatòria.

Quantia màxima de l’ajut:
1. Per cada activitat, fins al 70% del pressupost total o, com a màxim, 600€.
2. Per col·lectiu beneficiari, com a màxim 1.500€.
3. Cada col·lectiu rebrà ajuts com a màxim per a 3 sol·licituds.
 
Transferència de l’ajut concedit:
En el moment de la resolució, el 60% (sempre que s'hagi lliurat la documentació necessària per a fer el pagament). En el moment de la justificació, el 40% (sempre que s'hagin justificat adequadament les despeses de cada activitat).
 
Criteris a valorar i argumentar per cada sol·licitud:
1. Dinamització del Campus.
2. Promoció de la igualtat d’oportunitats.
3. Treball en xarxa. 

Composició de la Comissió d’Avaluació: vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, 2 membres de l’equip tècnic de la Unitat de Dinamització Comunitària, l’estudiant representant dels col·lectius en la comissió permanent del CEUAB i 2 representants de col·lectius de la Coordinadora del Directori.

 

Resolució

La resolució dels ajuts es farà pública el dia 15 de març.


On s’ha de lliurar la documentació?
Hi ha tres formes de lliurar la documentació:

 1. Lliurar les sol·licituds d’ajuts presencialment a la Oficina d'Assistència en Matèria de Registre, a l’atenció del Vicerectorat d’Alumnat i Ocupabilitat, dins del termini previst per aquesta convocatòria. Podeu trobar la Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de la UAB al vestíbul principal de l'edifici del Rectorat o bé en les gestions acadèmiques de cada centre.
 2. Per correu certificat, l’adreça postal és:
  Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de la UAB.
  Edifici A. Rectorat
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 3. Format electrònic. Podeu presentar la sol·licitud en format digital al Registre Electrònic. Per a fer-ho, haureu de tenir instal·lat un certificat digital. Aquí podeu consultar els certificats admesos.
  1. Accediu al Registre electrònic
  2. Seleccioneu el tràmit sol·licitud genèrica, i Realitzar tràmit amb certificat digital
  3. Ompliu el formulari de sol·licitud genèrica
  4. Annexeu la documentació signada digitalment (formulari_ajuts_2021)Només s’acceptaran les fitxes proposades en aquesta convocatòria