Convocatòria 2020

Convocatòria 2020

Ajuts temporalment aturats

Calendari de la convocatòria:
del 15 de gener al 14 de febrer  de 2020
 
Dotació pressupostària total: 12.500€ del projecte GG201583 de la Unitat de Dinamització Comunitària.
 
Qui pot sol·licitar els ajuts?
a) Les associacions d’estudiants legalment constituïdes i inscrites a elDirectori.
b) Els consells d’estudiants, tant el general de la UAB com els territorials dels diferents centres.
 
Documentació:
Els col·lectius sol·licitants hauran d'omplir el formulari de sol·licitud que s’annexa a la convocatòria.

Tutories: Podeu sol·licitar una tutoria enviant un correu a suport.participacio@uab.cat. Per a poder fer una bona tutoria, cal que vingueu amb la fitxa de sol·licitud emplenada amb el màxim d’informació de l’activitat i amb dubtes el més concrets possibles.
 
Quantia màxima de l’ajut:
1. Per cada activitat, fins al 70% del pressupost total o, com a màxim, 600€.
2. Per col·lectiu beneficiari, com a màxim 1.500€.
3. Cada col·lectiu rebrà ajuts com a màxim per a 3 sol·licituds.
 
Transferència de l’ajut concedit:
En el moment de la resolució, el 60% (sempre que s'hagi lliurat la documentació necessària per a fer el pagament).
En el moment de la justificació, el 40% (sempre que s'hagin justificat adequadament les despeses de cada activitat).
 
Criteris a valorar i argumentar per cada sol·licitud:
1. Dinamització del Campus.
2. Promoció de la igualtat d’oportunitats.
3. Treball en xarxa. 

Composició de la Comissió d’Avaluació: vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, 2 membres de l’equip tècnic de la Unitat de Dinamització Comunitària, l’estudiant representant dels col·lectius en la comissió permanent del CEUAB i 2 representants de col·lectius inscrits a elDirectori, de conformitat amb les bases dels ajuts.

Resolució
La resolució dels ajuts es farà pública el dia 10 de març.

On s’ha de lliurar la documentació?
Cal lliurar les sol·licituds d’ajuts al Registre de la UAB, a l’atenció del Vicerectorat d’Alumnat i Cooperació, dins del termini previst per aquesta convocatòria.
Podeu trobar el Registre central de la UAB al vestíbul principal de l'edifici del Rectorat.
Adreça postal és:

Registre General de la UAB.
Edifici A. Rectorat
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Horari: de 9h a 18h, de dilluns a divendres.

Només s’accepten les fitxes proposades per la convocatòria (veure annexos)