Convocatòria

Convocatòria 2019

AJUTS PER A LA PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT DE LA UAB

Calendari de la convocatòria:
del 14 de gener al 15 de febrer  de 2019
 
Dotació pressupostària total: 12.500€ del projecte GG201583 de la Unitat de Dinamització Comunitària.
 
Qui pot sol·licitar els ajuts?
a) Les associacions d’estudiants legalment constituïdes i inscrites a elDirectori.
b) Els consells d’estudiants, tant el general de la UAB com els territorials dels diferents centres.
 
Documentació:
Els col·lectius sol·licitants hauran d'omplir el formulari de sol·licitud que s’annexa a la convocatòria.

Tutories: Podeu sol·licitar una tutoria enviant un correu a suport.participacio@uab.cat. Les tutories es realitzaran entre el 28 de gener al 8 de febrer. Per a poder fer una bona tutoria, cal que vingueu amb la fitxa de sol·licitud emplenada amb el màxim d’informació de l’activitat i amb dubtes el més concrets possibles.
 
Quantia màxima de l’ajut:
1. Per cada activitat, fins al 70% del pressupost total o, com a màxim, 600€.
2. Per col·lectiu beneficiari, com a màxim 1.500€.
3. Cada col·lectiu rebrà ajuts com a màxim per a 3 sol·licituds.
 
Transferència de l’ajut concedit:
En el moment de la resolució, el 60% (sempre que s'hagi lliurat la documentació necessària per a fer el pagament).
En el moment de la justificació, el 40% (sempre que s'hagin justificat adequadament les despeses de cada activitat).
 
Criteris a valorar i argumentar per cada sol·licitud:
1. Dinamització del Campus.
2. Promoció de la igualtat d’oportunitats.
3. Treball en xarxa. 

Composició de la Comissió d’Avaluació: vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, 2 membres de l’equip tècnic de la Unitat de Dinamització Comunitària, l’estudiant representant dels col·lectius en la comissió permanent del CEUAB i 2 representants de col·lectius inscrits a elDirectori, de conformitat amb les bases dels ajuts.

Resolució
La resolució dels ajuts es farà pública el dia 8 de març.

On s’ha de lliurar la documentació?
Cal lliurar les sol·licituds d’ajuts al Registre de la UAB, a l’atenció del Vicerectorat d’Alumnat i Cooperació, dins del termini previst per aquesta convocatòria.
Podeu trobar el Registre central de la UAB al vestíbul principal de l'edifici del Rectorat.
Adreça postal és:

Registre General de la UAB.
Edifici A. Rectorat
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Horari: de 9h a 18h, de dilluns a divendres.

Només s’accepten les fitxes proposades per la convocatòria (veure annexos)

Formulari de sol·licitud de l'ajut per a la participació de l'alumnat
Bases reguladores dels ajuts per a la participació de l'alumnat
Instruccions sobre el procediment de justicació
Resolució dels ajuts per a la participació de l'alumnat de la UAB