La Fundació UAB

La Fundació UAB dissenya el seu Pla d'acció per a la igualtat de gènere

Diferentes mans que s'agafen

El document recull els objectius i les accions que es portaran a terme a fi d’assolir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones en l’entorn FUAB.

23/02/2021

La Fundació UAB ja disposa d’un Pla d’acció per a la igualtat de gènere. Es tracta d’un document on es recullen mesures per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones, i eliminar la discriminació per raó de sexe a l’espai laboral. 

El Pla respon al compromís de la FUAB amb l’aplicació efectiva del principi d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació -dret bàsic de les persones treballadores-, i parteix també del marc normatiu actual del Reial Decret/Llei 6/2019, de l’1 de març, de mesures per a la garantia d’igualtat al treball i l’ocupació. 

El document mostra una anàlisi prèvia de la situació actual en el context de l’entorn FUAB, i defineix els objectius, les estratègies i les accions que es portaran a terme per tal de fomentar aquest dret bàsic de les persones treballadores a la Corporació.

Més de la meitat de la plantilla de la Fundació UAB són dones

El Pla parteix d’un diagnòstic sobre el context laboral a la Fundació UAB, partint de l’any 2019, en matèria d’igualtat. La primera part d’aquest apartat descriu el procediment de selecció i contractació del personal, que es basa en criteris objectius: els principis de mèrit i capacitat.

En el moment de l’anàlisi, la plantilla de la Fundació, era de 233 persones. En total, el 56% són dones i el 44% són homes. Les dones predominen en la major part de les categories professionals (administració, operativa comercial, responsable d’àmbit, personal tècnic, etc), a excepció del professorat i els serveis de logística i manteniment. 

Pel que fa a les condicions contractuals i salarials, més de la meitat de les treballadores de la Fundació UAB tenen un contracte indefinit a jornada completa, mentre que aquesta xifra en els homes és del 35%. A l’anàlisi també es fa constar l’existència de bretxa salarial, segons la categoria professional. En el cas del personal tècnic, aquesta bretxa afavoreix els homes en un 7,15%. En la resta de categories, és favorable a les dones, essent la més alta en l’àmbit d’administratius/es, que gairebé és del 20%.

L’anàlisi també contempla altres dades com ara la distribució de la plantilla segons el gènere i l’edat, o la seva antiguitat. En un altre apartat hi consta informació sobre la salut laboral dels treballadors i treballadores, on s’analitza el percentatge de dones i homes que decideixen o no fer-se la revisió mèdica anual, així com el nombre de baixes mèdiques produïdes durant el 2019.

Altres aspectes que s’hi ha fet constar són les mesures per al foment de la corresponsabilitat i conciliació laboral i familiar, on es destaca la creació de la Normativa de Flexibilitat Horària l’any 2019, així com els mecanismes de què disposa la Corporació UAB per prevenir l'assetjament sexual i per raó de gènere. 

Impuls cap a la igualtat de gènere

Les mesures per assolir la igualtat de gènere a l’entorn FUAB s’han establert en 5 eixos diferents. El primer és la promoció de la cultura i l’establiment de polítiques d’igualtat. En aquest eix es pretén donar visibilitat a les diferents formes de sexisme i les desigualtats per raó de gènere, i oferir formacions i activitats de sensibilització en matèria d’igualtat i LGBTIQ. 

Pel que fa al marc normatiu, s’hauran d’implementar mesures per garantir la presència paritària de dones en actes i jornades, i en els concursos s’inclourà com un criteri de priorització de les empreses disposar de plans d’igualtat i mecanismes de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de gènere.

El segon eix és garantir la igualtat de condicions en l’accés, la promoció i l’organització del treball a la Corporació UAB. Entre els objectius, hi ha el de millorar la informació i transparència en els processos de selecció i facilitar l’accés a la normativa i polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

La promoció de la perspectiva de gènere en la docència és el tercer eix. Per fer-ho, s’hauran d’establir pautes per garantir l’aplicació de les mesures adoptades per la UAB en aquest àmbit. Entre aquestes mesures hi ha la introducció del coneixement produït per dones als programes d’assignatures i guies docents, i oferir perspectives crítiques que analitzin les causes i mecanismes socials i culturals que sustenten les desigualtats de gènere.   

El quart eix és facilitar la participació i representació paritària en els òrgans de govern i en els diferents grups de treball de la Corporació UAB. En aquest sentit, es vetllarà per l’aplicació de la normativa de la UAB sobre la representació equilibrada de dones i homes en les direccions de les escoles, així com els rols de representació als diferents òrgans. També s’oferirà formació per promoure el lideratge amb perspectiva de gènere.

Per últim, en el marc del cinquè eix de promoció d’una organització lliure de sexisme i violències de gènere, es desenvoluparan línies d’acció previstes en el Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de gènere, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista, i es dissenyaran estratègies per sensibilitzar i difondre tots els protocols i recursos existents en matèria de violències de gènere.

Comissió de seguiment del Pla d’acció 

Aquest Pla serà vigent durant tot el 2021. Entre els seus objectius, es contempla la constitució d’una comissió de seguiment, composta per representants de l’empresa i representants de les persones treballadores, que es reuniran trimestralment per avaluar i fer un seguiment de l’impacte de les mesures.

Podeu consultar el Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la Fundació UAB a l’apartat “Normativa interna”, i a la pàgina de “Polítiques i protocols” de Personal FUAB.