La Fundació UAB

La FAS aporta guies al professorat per assegurar l’accessibilitat en la docència virtual

Guies per a l'accessibilitat en la docència

El PIUNE, el servei per a la inclusió i suport a l’alumnat amb necessitats educatives específiques de la UAB, ha creat diverses guies per a la docència i l’avaluació virtual tenint en compte la individualitat dels estudiants i els diferents suports.

28/05/2020

A causa de la crisi sanitària actual, la universitat s'ha hagut d’adaptar a la docència virtual de manera precipitada. En conseqüència tant docents com alumnes han hagut de fer passos a gran velocitat en aquest sentit.

En aquesta línia, des del PIUNE, el servei per a la inclusió i suport a l’alumnat amb necessitats educatives específiques de la UAB, s'ha detectat que en alguns casos, les dificultats de l'alumnat amb necessitats educatives específiques s'han vist incrementades per la situació. Per tal de donar solució a aquesta realitat, el PIUNE ha acompanyat i donat suport a aquests alumnes a través de tutories on line i via telèfon.

A més, ha creat la “Guia per a la docència i l’avaluació virtual de l’alumnat amb necessitats educatives específiques”. Aquest document  dona eines als docents, per tal de desenvolupar l'activitat virtual, tenint en compte l'alumnat amb necessitats educatives especifiques. Presenta un recull de recursos  generals i útils com l’accessibilitat dels materials i, altres ajustaments que tenen un caràcter rellevant per atendre la individualitat de l’alumnat. A tall d’exemple es donen eines per fer classes per videoconferència tenint en compte a persones amb discapacitat auditiva.

Altrament, des del PIUNE també s'han publicat dos guies més: la "Guia d'aplicació de les adaptacions al Campus Virtual" i la "Guia per a l'ús d'Aegisub" (un programa per adaptar els vídeos fent ús de subtítols).

La Fundació Autònoma Solidària ha recollit aquests i altres documents en una secció de la seva pàgina web. En aquest apartat, anomenat “Materials i recursos”, els docents podran trobar altres recursos amb diferents pautes bàsiques per la creació de documents accessibles.

També, a la web de la Fundació UAB s’ha afegir a apartat “Recursos en línia” un recull d’aquestes guies i materials per a la seva consulta.