Personal UAB Personal d'administració i serveis

Permutes - Requisits per sol·licitar una permuta

Permutes - Requisits per sol·licitar una permuta

La UAB disposa d'un sistema de permutes per tal d'afavorir la mobilitat del Personal d'Administració i Serveis funcionari i laboral. A través d'aquest procediment, contemplat a la legislació, dos o més funcionaris i dos membres de personal laboral poden intercanviar els seus destins definitius.
Requisits per poder-se permutar en el cas dels funcionaris:

  • Ser funcionari de carrera de la Universitat Autònoma de Barcelona i estar en servei actiu.
  • La destinació actual dels funcionaris que es permuten ha de ser definitiva i, com a mínim, ha de fer dos anys que s'ha obtingut*.
  • Els llocs a permutar han de tenir la mateixa categoria i el mateix nivell de complement de destinació i de complement específic.
  • Els llocs de treball a permutar han de tenir el mateix sistema de provisió.
  • Als funcionaris que es volen permutar els ha de faltar més de tres anys per a la seva jubilació.
(*) Tot i que el Decret 123/1997, de la Generalitat de Catalunya, preveu que els funcionaris permutats han de romandre un mínim de dos anys en el nou lloc de treball, en el cas de la UAB s'aplica l'Acord de Mobilitat i Promoció del PAS Funcionari de la UAB, que fixa que el termini sigui d'un any mínim.
 
En el cas del personal laboral, l'article 21 del Vè Conveni Col·lectiu del Personal d'Administració i Serveis Laboral de les universitats públiques catalanes estableix com a requisits:
1. Ser personal fix d'una universitat pública catalana amb una antiguitat mínima d'un any.
2. Que els llocs a permutar siguin del mateix grup i categoria.
3. Comptar amb informes favorables dels caps orgànics corresponents.