Qualitat UAB

Qualitat als serveis

Cartes de serveis

Les cartes de serveis són documents que tenen per objecte informar la persona usuària sobre els serveis públics que gestiona la UAB, les condicions en què es presten, els drets dels usuaris en relació amb aquests serveis i els compromisos de qualitat amb els quals s’ofereixen.

L’any 2021 es va aprovar un reglament que té per objecte la regulació de l’estructura i el contingut de les cartes de serveis de la UAB, així com el seu procés d’elaboració, aprovació, suspensió, difusió, modificació i seguiment. El procés d’implantació de les cartes de serveis a la UAB es desenvolupa segons la planificació que estableixi anualment la Comissió de Qualitat.

Aquestes són les cartes de serveis aprovades i en vigor:  

Actualment, s’estan elaborant les següents cartes de serveis:

  • International Support Services
  • Oficina de Coordinació de l’Administració Electrònica
  • Oficina de Projectes Internacionals
  • Oficina de Valorització i Patents
  • Gestions acadèmiques
  • InfoUAB / Punt d’Informació

Catàlegs de serveis

Els catàlegs de serveis són una relació detallada dels serveis i prestacions que s’ofereixen als usuaris per part de la institució.

Actualment, estan disponibles els següents catàlegs de serveis a la UAB:


Tots els Serveis que s’ofereixen a la UAB

Avaluació dels serveis

L'avaluació dels serveis que s'ofereixen a la UAB per part dels usuaris ens permet la seva millora continua. Els següents serveis realitzen enquestes d’avaluació de la satisfacció i en publiquen els resultats.

Serveis de suport a la docència i la recerca

Serveis a la comunitat universitària