Campus saludable i sostenible Respectem el medi ambient i apostem per la vida sana

Pla saludable

Pla saludable

Està inspirat en el document Principis i valors de la UAB (document aprovat en Consell de Govern de 15 de desembre de 2011), en les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i en la proposta d’actuació de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (US.CAT), de la qual la UAB forma part des de març de 2011. En aquest sentit, cal assenyalar que la UAB també és membre de la Red Española de Universidades Saludables des de l’any 2008.

El Pla té com a missió millorar la salut de la comunitat universitària, promovent entorns i hàbits d’estil de vida saludables.

El Pla UAB campus saludable 2013-2017 s’estructura en 3 línies estratègiques i tres nivells de concreció diferents: 11 programes42 accions i les activitats i actuacions derivades.

El Pla també preveu la possibilitat de desenvolupar plans sectorials més específics, com ara el de la gestió integral del risc psicosocial o, en fase d’elaboració, el de salut laboral, el d'igualtat o el de prescripció d’activitat física.

Línia estratègica 1. Foment dels hàbits saludables.
Línia estratègica 2. Entorn segur i saludable.
Línia estratègica 3. Promoció, comunicació i sensibilització.
 

                                               Acord del Consell de Govern 14 de març 2013