Campus saludable i sostenible Respectem el medi ambient i apostem per la vida sana

Energia i aigua

Energia i aigua

IMG_aigua_energia

"L'any 2010, les cases europees van consumir gairebé un 13% més d'energia que fa dues dècades i van generar el 25% dels gasos d'efecte hivernacle. Aquesta tendència ha de ser invertida per la UE, que vol assolir el seu objectiu de reduir un 20% el consum d'energia primària per l'any 2020."

Agència Europea de Medi AmbientUna universitat compromesa amb l'estalvi
L'activitat diària de la Universitat comporta un consum d'energia i d'aigua molt elevat. Per assegurar la gestió correcta d’aquests recursos amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència i reduir-ne el consum, es fan una sèrie d'actuacions de manera continuada encaminades a millorar les instal·lacions i els edificis de la UAB i a fomentar actituds responsables entre la comunitat universitària pel que fa a l'ús d’aquests recursos.
 
Actualment, les mesures d'estalvi en el consum energètic se centren en la millora d'infraestructures, en el control i l'optimització de les instal·lacions, així com en la introducció de canvis d'hàbits energètics entre els usuaris.
 
Les actuacions de gestió de l'aigua en els edificis se centren tant en la detecció i la reparació de fuites d'aigua de les canonades com en la revisió periòdica de cisternes de lavabos i aixetes que perden aigua. En les zones ornamentals es treballa per millorar l'eficiència del reg i reduir l'ús d’aigua de la xarxa d'abastament. 

Més informació:  Gestió de l'energia i l'aigua

Text

Objectiu relacionat Objectiu 1.1. jsjakala

Objectiu relacionat Objectiu 1.1. jsjakala

Text