Matrícula

Documentació d'altres cursos de grau

Documentació

Avís important per tots els alumnes que tinguin dret a alguna bonificació o gratuïtat en el preu de la matrícula:

Heu d'enviar la documentació que acredita la gratuïtat o bonificació de matrícula a través del següent formulari:

Formulari de documentació de la teva gestió acadèmica

En quin cas cal enviar documentació per acreditar la bonificació o gratuïtat?

  • Si la UAB ja disposa d’aquesta documentació vigent no s’ha de tornar a enviar (perquè la vas presentar en un curs anterior per exemple).
  • Si la UAB té la documentació, però no està vigent, sí que s’ha d’enviar, excepte els títols de família nombrosa emesos a Catalunya.

Posteriorment, abans del 8 de novembre, cal lliurar a la gestió acadèmica, presencialment o per correu certificat, l’original o una còpia compulsada. En cas que no s'hagi presentat la documentació original dins d’aquest termini, es procedirà a modificar el preu de la de matrícula i cobrar l’import corresponent.

Terminis de lliurament de la documentació:

Els estudiants que no siguin de nou accés només hauran de presentar documentació relativa a bonificacions o descomptes en el supòsit que els hi hagi caducat i no hagin presentat prèviament la renovació.

  • En cas de tenir 28 anys o més, cal presentar original i còpia d'una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil, i que sigui vàlida a l'Estat espanyol. En aquest sentit, pots contractar a la matrícula l’assegurança complementària que ofereix la UAB. 
  • En algunes  assignatures o  graus és obligatori contractar l'assegurança complementària, que sortirà preseleccionada a la matrícula.
  • En els casos en els que una assignatura requereix estar en contacte amb menors d'edat és necessari que a l’inici de curs lliuri al centre on es desenvolupi aquesta assignatura, un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, que acrediti  la manca de delictes d'aquest tipus. Aquesta informació apareix a pantalla quan es fa la matrícula. 

Documentació que s’ha de tenir preparada per a la matrícula, però que no cal enviar: 

  • Número d’afiliació a la Seguretat Social. En el procés de matrícula es pot omplir el camp NUSS (número d’afiliació a la Seguretat Social). No és imprescindible indicar-lo ni cal presentar posteriorment cap documentació. No obstant, abans de fer qualsevol estada de pràctiques hauran de facilitar aquesta dada a la gestió acadèmica. 

                                            SOL·LICITUD D'AJUTS A LA MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2024-2025 Documentació acreditativa

Beca de règim general per a  estudis universitaris

 

Per poder gaudir provisionalment de la condició de becari o becària condicional en matricular-te i no abonar cautelarment els preus fixats pel Decret de preus, cal haver tramitat la sol·licitud de beca de Règim General per al curs 2024-2025 i complir els requisits acadèmics establerts a la convocatòria.

Al mes de setembre hauràs d’entrar novament al formulari de sol·licitud per actualitzar les dades indicant la titulació i universitat en què t’has matriculat.

Beca equitat Un cop iniciat el curs acadèmic, en el cas de no haver sol·licitat la beca de Règim General o bé d’incomplir els seus requisits acadèmics, pots sol·licitar la Beca Equitat a la pàgina de l'AGAUR.
Aquesta beca és per estudiants de grau i de màsters habilitants. 
Si la teva sol·licitud de beca es resol negativament, amb independència de poder interposar un recurs sobre la denegació o la proposta de denegació cal que abonis cautelarment l'import resultant en un únic pagament, el qual es carrega al teu compte bancari a partir de la data de resolució de la sol·licitud. 

 

BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2024-2025 Documentació acreditativa
Títol de família nombrosa expedits per la Generalitat de Catalunya

No és necessari presentar-lo si l’has utilitzat també per inscriure’t a les PAU.

Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i informar a la gestió acadèmica del teu centre.

Títol de família nombrosa expedit per altres comunitats autònomes

Títol de família nombrosa / carnet vigent.

Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i cal que informis a la gestió acadèmica del teu centre abans de fer la matrícula.

Discapacitat  reconeguda del 33% o superior Un dels següents documents acreditatius: certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits per l'INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial decret 1414/2006.
Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella (i també els seus fills dependents) (*) Llibre de família en el cas dels fills dependents fins als 21 anys o certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més grans de 21 anys.
Un dels documents acreditatius següents: sentència condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, informe del Ministeri Fiscal, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, o informe o certificat que acreditin que la persona sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents, com ara Serveis Socials, Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, recurs públic d’acollida, entitat subvencionada per una Administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella. * (consulteu-ne el detall).
 

La presentació de la documentació requerida en els terminis indicats és condició imprescindible per a dur a terme la gestió de l'expedient acadèmic, per a formalitzar una nova matrícula o modificar la matrícula i/o per a sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).

( *) Informació provinent de l’acord de criteris per determinar la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella als efectes d’exempció de preus i taxes universitaris aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, on s’estableix la vigència d’aquests documents amb aquests efectes.