Matrícula

Reincorporacions

Reincorporacions

Condicions

Si vols continuar uns estudis que vas iniciar a la UAB i que vas abandonar, has de sol·licitar-hi la reincorporació.
En cas que abandonessis els estudis de la UAB per iniciar-ne uns altres en un centre de la UAB, o bé per continuar-los o iniciar-ne uns altres en una altra universitat, has de sol·licitar igualment la reincorporació.

És requisit imprescindible per a sol·licitar la reincorporació, no haver exhaurit el règim de permanència de la UAB dels estudis als quals es vol reincorporar, excepte en el cas que s'hagi exhaurit la sisena convocatòria en uns estudis anteriors a l'EEES.

Sol·licitud

Has de sol·licitar la reincorporació al deganat o a la direcció del centre corresponent, emplenant el formulari de sol·licitud de reincorporació, que també pots recollir a la gestió acadèmica del centre.

Terminis de sol·licitud

Cada facultat o escola fixa els terminis per presentar les sol·licituds de reincorporació. Consulta directament la gestió acadèmica del centre on vols reincorporar-te.

Matrícula

Un cop acceptada la sol·licitud, has de fer la matrícula a la facultat o escola que et correspongui.
Cada centre fixa els terminis per a la matrícula de les reincorporacions. Consulta la informació de matrícula del centre on vols reincorporar-te.

Documentació de matrícula

Cal presentar, a més de la documentació demanada per a la matrícula ordinària, la resolució d'acceptació i, si escau, la documentació següent:

  • Si has acabat els estudis iniciats després dels que vas abandonar, certificat acadèmic personal i una fotocòpia compulsada del títol dels estudis acabats.
  • Si no has acabat els estudis iniciats després dels que vas abandonar, resguard d'haver fet efectiu el pagament pel trasllat d'expedient acadèmic.
  • Documentació acreditativa de gratuïtat o descompte de la matrícula (original i fotocòpia), prevista a la normativa vigent.
Tingues en compte que
  • No s'acceptarà la sol·licitud de reincorporació en cas que hagis exhaurit el règim de permanència de la UAB dels estudis als quals et vols reincorporar. En aquest cas, només podràs reiniciar aquests estudis si provens d'altres titulacions, com a persona titulada o per la via d'accés per canvi d'estudis.
  • Tampoc s'acceptarà si la sol·licitud és per cursar estudis o cursos ja extingits, de manera que t’has d’incorporar a un pla de estudis de grau.
  • En cas de reincorporació a uns estudis en procés d'extinció que hagin estat substituïts per uns estudis de grau, es formalitzarà la matrícula en el títol antic, sempre que el procés d'implantació dels nous graus ho permeti. En qualsevol altre cas, la reincorporació serà sempre als estudis de grau.
  • En cas de reincorporació a uns estudis en procés d'extinció que no hagin estat substituïts per uns estudis de grau, només s'admetrà la reincorporació si és compatible amb el procés d'extinció dels estudis.
  • Un cop acceptada la sol·licitud, confirma la documentació que has de presentar per a la matrícula directament amb la gestió acadèmica del centre on formalitzaràs el tràmit.
Normatives relacionades

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.