Matrícula

Automodificació de matrícula

Automodificació de matrícula

Sol·licitud

Si vols modificar la teva matrícula per realitzar un canvi de grup, una anul·lació o una ampliació d’assignatures d'acord amb el que estableix el calendari academicoadministratiu en relació amb el període de modificacions, hauràs d’abonar la quantitat que fixa el decret de preus públics en concepte de modificacions.

A banda de l'import resultant de l'increment dels crèdits matriculats, si és el cas, se't cobrarà el preu públic de la modificació de matrícula però només la primera vegada que portis a terme la modificació.

Aquest tràmit el pots fer en línia mitjançant l'enllaç que trobaràs a l'apartat de Matrícula de la pàgina Serveis i Tràmits en Línia. Només has de disposar del NIU i la contrasenya de la UAB.

Relació de centres/titulacions que ofereixen el servei d’automodificació de matrícula Trilingüe:

 • Facultat de Biociències: tots els estudis de grau
 • Facultat de Ciències: tots els estudis de grau, excepte Química i Física
 • Facultat de Ciències de l'Educació: tots els estudis de grau
 • Facultat de Ciències de la Comunicació: tots els estudis de grau
 • Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia: tots els estudis de grau
 • Facultat de Dret: tots els estudis de grau
 • Facultat de Filosofia i Lletres: tots els estudis de grau
 • Facultat de Medicina: tots els estudis de grau
 • Facultat de Psicologia: tots els estudis de grau
 • Facultat de Traducció i Interpretació: tots els estudis de grau, excepte Traducció i Interpretació
 • Facultat de Veterinària: tots els estudis de grau
 • Escola d'Enginyeria: tots els estudis de grau
 • Facultat d'Economia / Escola d'Enginyeria - Campus de Sabadell Tots els estudis de grau
Terminis
Període de modificacions:
 • En el primer termini pots fer modificacions que puguin comportar efectes econòmics en assignatures del primer i del segon semestre i també anuals.
 • En el segon termini només podràs fer modificacions en assignatures que s’imparteixin durant el segon semestre i que no impliquin un increment econòmic.
Diferents col·lectius d’estudiants

Si ets becari:
En el procés de modificació en línia (automodificació), no podràs ni augmentar ni disminuir el nombre de crèdits; únicament pots fer canvis d’assignatures sempre i quan el còmput final del nombre de crèdits sigui el mateix que en la teva matrícula inicial.

Si has sol·licitat / formalitzat el préstec AGAUR:
En el primer termini no pots fer l’automodificació de matrícula, però sí en el segon termini. Tingues en compte que si l’automodificació genera un import a abonar, aquest es carregarà per domiciliació bancària i no s’incorporarà al préstec AGAUR.

Si et trobes en algun dels casos següents, no cal que abonis la taxa de modificació de matrícula i, per fer la modificació sense pagar la taxa, hauràs d'adreçar-te a la teva gestió acadèmica:

 • Si ets un estudiant d’intercanvi i vols modificar una assignatura incorporada al “learning agreement”, sempre i quan realitzis la modificació en les sis setmanes següents a la incorporació a l'altra universitat.
 • Quan les modificacions estiguin determinades pel calendari de matriculació del centre (és el cas del Treball de fi d’estudis o les pràctiques en empreses).
 • Quan la modificació es produeixi perquè la UAB ofereix noves assignatures amb posterioritat a la formalització de la matrícula.
 • Quan les modificacions siguin per causes imputables a la UAB.
 • Quan s'hagi d'incorporar l'assegurança complementària per la inscripció en unes pràctiques extracurriculars a través de Treball Campus.

Tràmits que podràs realitzar amb l’automatrícula:

 • Pots fer canvis de grups i de règim de permanència.
 • Pots accedir tantes vegades com vulguis a fer una modificació de matrícula i pots seleccionar l’assignatura o el grup sempre que hi hagi places vacants.
 • A la primera automodificació de matrícula que completis sortirà per defecte marcada la taxa de “Modificacions/automodificació de matrícula”. Aquesta taxa només se’t cobrarà a la primera modificació de matrícula. Si la taxa ja s’ha cobrat prèviament, et sortirà un missatge informatiu.
 • No podràs modificar les teves dades personals, ni les gratuïtats, ni el tipus de beca, ni els terminis de pagament.
 • L’automodificació de matrícula l’hauràs de pagar sempre per domiciliació bancària.
 • En el cas que no estiguin informades les dades bancàries, sempre les podràs informar, però si les dades ja consten com a informades, no les podràs modificar.
 • Si no havies seleccionat inicialment l’assegurança complementària o de mobilitat, podràs seleccionar una de les dues. Si ja havies seleccionat prèviament una de les assegurances, només podràs canviar-la per l’altra si no han passat més de 72 hores. Si ha transcorregut aquest termini, només podràs afegir la segona assegurança, no podràs canviar una per l’altra i hauràs de fer efectiu el pagament d’ambdues.
 • No podràs ni seleccionar, ni canviar, ni donar de baixa cap taxa opcional ja que no t’apareixeran.
 • En finalitzar la modificació, se’t mostrarà l’import resultant d’aplicar la liquidació, inclosa la taxa de modificació, si correspon.
Tingues en compte
 • L'import de les modificacions de matrícula s'ha d'abonar en un únic pagament i per domiciliació bancària. El càrrec es fa efectiu en el compte bancari a partir de la data de la resolució.
 • Un cop enregistrada la modificació de la matrícula, s'aplica automàticament a l'expedient acadèmic i no hi pots renunciar.
 • Per anul·lar assignatures de formació bàsica i/o obligatòries que hagis suspès has d'anul·lar també les assignatures noves en què t'has matriculat.
 • La modificació de la matrícula té l'efecte corresponent per als estudiants que han sol·licitat qualsevol de les beques ofertes o gestionades per la UAB.
 • A fi i efecte de poder portar a terme les possibles compensacions econòmiques, qualsevol canvi d’assignatura s’ha de fer en el mateix procés, és a dir l’anul·lació de l’assignatura que no vols cursar i la selecció de la nova assignatura que vols matricular, s’han de fer alhora i gravar una sola vegada.
Documentació relacionada

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.