Planificar el curs

IMG_plantilla_planificacio_MOOC

Per tal de poder planificar el desenvolupament del curs, podeu utilitzar la plantilla de la imatge. A l'hora de planificar el curs hem de tenir en compte els aspectes següents:
  • Durada del curs: cal determinar l'inici del curs i la durada del mateix
  • Temari
  • Desenvolupament del curs a partir de vídeos, exercicis d'avaluació setmanals i examen final (si s'escau)
  • Política d'avaluació
Es recomana repartir els diferents mòduls entre 4 i 8 setmanes i que la càrrega de treball de l'estudiant sigui d'entre tres i vuit hores setmanals.
 
La planificació del curs ha de ser setmanal i ha d'incloure els elements següents:
  • Nombre de vídeos (és recomanable que la durada de cada vídeo sigui d'entre 5 i 10 minuts)
  • El PDF de la presentació de cada vídeo
  • El material complementari
  • Els qüestionaris i els exercicis
  • L'examen final (no és però, requisit indispensable)