Producció i edició de vídeos

Si la UAB t'ha seleccionat per dur a terme un MOOC, et proporcionarà:
 
 • Materials, com ara PC, soft, tauleta, micròfon i càmera web, si és necessari.
 • Personal tècnic de suport als cursos, per:
  • Formar-te en la gravació de vídeos i ús de la plataforma,
  • Fer l'edició dels vídeos,
  • Resoldre dubtes i problemes i,
  • Gestionar les incidències tècniques.

Per a la producció i la gravació dels continguts en vídeo, l'APSI-Planificació et facilitarà l'equip i la formació en el programa d'edició de vídeos Camtasia Studio (programa que serveix per gravar el que passa en una pantalla d'ordinador i que, d'aquesta manera, permet crear presentacions i tutorials visuals).

 
Tipus de vídeo

Un MOOC admet tipologies de vídeos molt diferents. Alguns exemples són:
 • imatge del professor + presentació en PowerPoint en segon pla. El professor recolza les seves explicacions amb una presentació en PowerPoint. La imatge del professor es projecta en una finestra petita sobre el fons de les diapositives del PowerPoint.
 • imatge del professor + tauleta gràfica. El professor explica els continguts de manera dinàmica (dibuixant, escrivint, fent esquemes) amb l'ajut d'una tauleta gràfica.
 • presentació a càmera. El professor explica directament a càmera sense recolzament d'elements externs.
 • conceptes destacats. El professor explica directament a càmera i apareixen remarcats conceptes clau.
 • demostració de programari. El professor explica mentre es va mostrant una gravació de la pantalla de l'ordinador.              
 • reportatge. Visió sobre un o diversos temes, presentats pel professor o per un convidat.

Elements que cal tenir en compte
 • Es recomana que els vídeos tinguin una durada d'entre 5 i 10 minuts.
 • Indicar la durada del vídeo.
 • Subtitulació: la plataforma Coursera s'encarrega directament dels subtítols.
 • Programar si volem inserir preguntes dins del contingut del vídeo: in-video quizz. Aquests qüestionaris no puntuen, serveixen per mantenir l'atenció de l'estudiant. En cas que vulguem incloure aquest element, cal indicar el temps concret en què s'emetrà el qüestionari o pregunta.