SGIQ de la Facultat

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Dret

La UAB ha desenvolupat un Sistema de Garantía Interna de Qualitat marc (SIGQ de la UAB) a partir del qual s’ha elaborat el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Dret (SGIQ_FD).

El SGIQ-FD reflecteix la preocupació de l’institució i el seu compromís per la qualitat dels seus estudis de grau i postgrau.

La Facultat de Dret ha creat la Comissió de Qualitat encarregada de vetllar per l’assegurament de la millora docent contínua del centre, entre d’altres funcions.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s’ha dissenyat seguint recomanacions de la OQD i de les agències de qualitat AQU, ANECA i ENQA

Objectius estratègics de la Facultat

Manual del SGIQ de la Facultat de Dret

Mapa de processos del SGIQ de la facultat de Dret

Calendari i Agenda Visita Comitè Avaluació Extern

Certificat AUDIT del Sistema de Garantía Interna de Qualitat de la Facultat de Dret (noviembre 2010)

 

Processos del SGIQ de la Facultat de Dret

Processos estratègics
PE01: Definició de la política i objectius de qualitat
PE02: Definició, desplegament i seguiment del SGIQ 
PE03: Verificació de titulacions de Graus i de Màster Universitari
PE04: Definició de la política del PDI
PE05: Definició de la Política del PAS
 

Processos claus
PC01 Definició de perfils d'ingrés, graduació i accès als estudis
PC02: Programa docent de les assignatures. Guies docents
PC03A: Gestió de les pràctiques externes
PC03B: Gestió dels Treballs de final d'Estudis
PC04: Orientació a l'estudiant 
PC05: Avaluació de l'Estudiant 
PC06: Gestió de la mobilitat dels estudiants 
PC07: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions 
PC08A: Modificació i extinció de titulacions. Annex
PC09 Gestió documental
PC10: Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris

 

Processos de suport
PS01: Formació i innovació docent
PS02: Formació del PAS
PS03: Gestió de recursos materials i serveis 
PS04: Organització acadèmica
PS05: Gestió de les queixes i suggeriments 
PS06: Satisfacció dels grups d'interès
PS07: Inserció laboral dels titulats
PS08: Informació pública i rendició de comptes
PS09: Avaluació del PDI
PS10: Avaluació del PAS
PS11: Gestió de Serveis