SGIQ de la Facultat

Sistema de Garantía Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Dret

La UAB ha desenvolupat un Sistema de Garantía Interna de Qualitat marc (SIGQ de la UAB) a partir del qual s’ha elaborat el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Dret (SGIQ_FD).

El SGIQ-FD reflecteix la preocupació de l’institució i el seu compromís per la qualitat dels seus estudis de grau i postgrau.

La Facultat de Dret ha creat la Comissió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat encarregada de vetllar per l’assegurament de la millora docent contínua del centre, entre d’altres funcions.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s’ha dissenyat seguint recomanacions de la OQD i de les agències de qualitat AQU, ANECA i ENQA

Manual del SGIQ de la Facultat de Dret

Certificat AUDIT del Sistema de Garantía Interna de Qualitat de la Facultat de Dret (noviembre 2010)
 

Processos del SGIQ de la Facultat de Dret

Processos estratègics

PE1: Definició de la política i objectius de qualitat
PE2: Definició, desplegament i seguiment del SGIQ 
PE3: Verificació de titulacions de Graus i de Màster Universitari
PE6: Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris
 

Processos claus

PC2: Programa docent de les assignatures. Guies docents
PC3A: Gestió de les pràctiques externes
PC3B: Gestió dels Treballs de final d'Estudis
PC4: Orientació a l'estudiant 
PC5: Avaluació de l'Estudiant 
PC6: Gestió de la mobilitat dels estudiants 
PC7: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions 
PC8A_Modificació i extinció de titulacions. Annex

Processos de suport

PS3: Gestió de recursos materials i serveis 
PS5: Gestió de les queixes i suggeriments