Informes del SGIQ a la Facultat

D'acord amb el que s'estableix al Procés PE01. Definició de la política i objectius de qualitat de la Facultat de Dret, l’equip de deganat ret comptes del grau d’acompliment dels objectius de qualitat mitjançant l’informe de gestió que s’aprova a la Comissió de Qualitat del Centre i es presenta a la Junta de Facultat. La Facultat Dret amb aquest Informe de política de qualitat de la Facultat reafirma el seu ferm compromís en la garantia de la qualitat i la transparència dels processos que afecten el funcionament de les seves titulacions.

Informe [RevisióSGIQ1718] de revisió curs 2017/2018 (data de la revisió: 15/11/2018 ; aprovat en Junta de Facultat de 17/12/2018)

106 Informe de Política de Qualitat de la Facultat de Dret 2021