Pla Estratègic Facultat

Pla estratègic de la FEiE 2018-2021 (.pdf)
Els principis bàsics que han de guiar l’acció de l’equip de Deganat de la Facultat d’Economia i Empresa (FEiE) de la UAB en el proper mandat 2018-2021:

  • Vetllar per la qualitat del servei ofert als estudiants.
  • Vetllar per una presència activa en els òrgans de decisió generals de la UAB.
  • Vetllar per la coordinació interna de la FEiE.

Pla Anual d'Objectius de la FEiE 
Partint dels objectius i accions proposats en el Pla estratègic, aquest document reflecteix els principals objectius que es marca l’Equip de Deganat en les diferents àrees d’actuació, així com el grau d’assoliment d’aquelles accions ja iniciades.

Pla Anual d'Objectius de la FEiE 2019-2020 (.pdf).

Pla Anual d'Objectius de la FEiE 2020-2021 (.pdf).