Estudiar

Pagament, preus i finançament

PREUS

El preu per crèdit té incloses les taxes i les assegurances. Estan inclosos a tots els preus de matrícula els següents conceptes:

 • Taxa suport gestió acadèmica de la UAB (Comissió econòmica del Consell Social) de 160€.
 • Assegurança escolar obligatòria de 1,12 €.
 • Assegurança complementària d'accidents i responsabilitat civil (aproximadament 9,72€).


PREUS PER CRÈDIT REPETIT

Sense gravamen, sempre i quan el preu públic en 2,3 i successives matrícules estigui per sota del privat. Si el públic està per sobre, l’estudiant haurà de pagar l’import del preu públic.

 

PREUS PER CRÈDIT RECONEGUT

S’aplica el % (estipulat en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya) sobre el preu del crèdit.

 

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

Es podrà fer de les següents formes:

Simula la teva matrícula

 
1. En un únic pagament: si tries aquesta modalitat s'aplicarà un descompte del 3%(*) sobre l’import total dels crèdits matriculats. El pagament es pot realitzar mitjançant transferencia bancària o domiciliació bancària. Per mantenir el descompte, s'haurà de realitzar en els 10 dies posteriors a la matriculació.

(*)El 3% de descompte per pagament únic s’aplica sobre l’import final de la matrícula (queden exclosos els crèdits reconeguts), un cop deduïts tots els descomptes (beca, FN, altres gratuïtats) i/o bonificacions.

2. En dos terminis (*):

 • Un primer pagament del 60% de l’import total de la matrícula (el pagament es pot realitzar mitjançant transferència bancària o domiciliació bancària en els 10 dies posteriors a la matriculació).
 • Un segon pagament del 40% de l’import restant en el mes de desembre.[1]

(*)Els dos terminis seran en la mateixa modalitat de pagament (transferencia bancària o domiciliació bancària)


3. A més terminis mitjançant finançament bancari (financera Bancsabadell(*)):

(*)La Fundació UAB paga els interessos de la teva matrícula mitjançant el CrediCompte Formació de Sabadell Consumer (GrupBancSabadell). 

CrediCompte Formació és una línia de crèdit destinada al finançament de matrícules en centres formatius.

Vigent a partir de l'1 març de 2023 fins el 29 de febrer de 2024

 • 3 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 0%).
 • 4 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 0,50%).
 • 5 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 0,75%).
 • 6 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 1,25%).
 • 8 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 1,75%).
 • 9 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 2,50%).

En cas que no et concedeixin el finançament bancari, el Centre facilitarà el fraccionament del pagament amb les mateixes condicions que el finançament bancari.

Pots consultar les condicions en el díptic de FINANÇAMENT DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS 
 


[1] En cas de rebuts retornats, l'estudiant haurà d'abonar les despeses per la gestió de l'impagament així com els interessos bancaris cobrats per l'entitat financera sobre l'import impagat (penalització de 30 euros).

CONSEQÜÈNCIES DE L'IMPAGAMENT DE MATRÍCULA

El fet de no abonar la matrícula en els terminis establerts comportarà l'estat de morositat econòmica de l'expedient, d'acord amb el que es regula en la Normativa de matrícula de la UAB.   
En tots els casos, és imprescindible abonar qualsevol rebut pendent i les despeses corresponents com a condició prèvia per formalitzar la nova matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, titulacions, trasllats, etc.).