Estudiar

Matrícula de 1r curs

Nou Accés

Els estudiants de nou accés a la universitat que vulguin matricular-se als estudis de FUAB formació han de fer prèviament la preinscripció universitària a través del portal de l’Accés Universitat.

La preinscripció universitària es formalitzarà en les dates assenyalades (juny i setembre).

És convenient que l'estudiant s'asseguri que la preinscripció que ha formalitzat ha estat correctament gravada per l'aplicació informàtica. S'ha gravat correctament quan, en imprimir-la, hi apareixen la data i l'hora de gravació. Si no hi apareixen aquestes dades cal tornar a gravar la preinscripció o aquesta no podrà ser inclosa en el procés d'assignació de places. Els estudiants s'han de guardar una còpia impresa de la preinscripció, que necessitaran presentar en cas de fer qualsevol reclamació.

Important:
S’ha de comprovar que la preinscripció quedi correctament validada i no s'exigeixi lliurar cap documentació extra a l’Oficina d’Orientació per l’Accés a la Universitat.


PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ D'ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS Un cop l'estudiant hagi estat admès a l’estudi de FUAB formació al qual s’ha preinscrit haurà de formalitzar la matrícula. Això es fa al mateix centre en el dia i hora que estableixi Gestió Acadèmica: quan arriben els llistats d'admesos el centre es posa amb contacte via correu electrònic i telèfon amb l'estudiant per indicar el dia i hora assignats.

En cas que la persona interessada no pugui venir a formalitzar la matrícula, haurà d’autoritzar a una altra persona, que haurà de portar una autorització degudament complimentada i signada amb les seves dades i les de la persona  autoritzada, juntament amb una fotocòpia del DNI/NIF de cadascun.

Els estudiants que es matriculen per primera vegada se’ls convoca a una sessió de benvinguda en la què també se'ls informa sobre el procés de matriculació. És molt important d’assistir-hi, atès que se’ls fa més fàcil el tràmit. Aquesta sessió es fa al juliol.


CALENDARI DE MATRÍCULA

En aquest document adjunt podeu consultar el calendari de matrícula dels estudis de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral.


PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ D'ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER ESTUDIS ONLINE

Els estudiants que cursin una estudi online poden consultar el tutorial de matrícula específic per aquest tipus de modalitat.

Consulteu el tutorial de matrícula.


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ALS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS  

Els estudiants hauran de portar tota la documentació necessària per poder formalitzar la matrícula en el dia i hora establert:

- Imprès de matrícula degudament emplenat (s’haurà de descarregar de la web, o recollir-lo el dia de la jornada d’acolliment).
- Imprès de sol·licitud de reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior (si s’escau). Els cicles formatius que es poden reconèixer per cada estudi són els següents:

Grau de Prevenció i Seguretat Integral

• Grau de Prevenció i Seguretat Integral (modalitat no presencial)

- NIF/NIE/Passaport.
- Document acreditatiu d’accés als estudis:

• PAU o assimilats: no cal presentar cap documentació
• CFGS: no cal presentar cap documentació (únicament presentar-lo en cas de reconeixement de crèdits del cicle)
• Accés mitjançant prova de més grans de 25 anys, 45 anys o 40 anys: no cal presentar cap documentació.
• Estudiants no comunitaris i no residents: No cal presentar cap documentació.
• Credencial expedida por la UNED (estudiants procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE), cal fer la sol·licitud per Internet: www.uned.es/accesoUE.

- Formulari de domiciliació bancària (únicament en el cas de fraccionar en dos pagaments)
- Resguard de la beca, en cas que s’hagi tramitat, o bé la acreditació de caràcter econòmic de l’AGAUR.
- En cas que procedeixi:

• Carnet de família nombrosa: cal presentar la fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent en el qual consten tots els membres de la unitat familiar (*).
• Grau de discapacitat de 33% o superior: cal presentar un certificat expedit i validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o organisme equivalent d’altres Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol, que acrediti la seva circumstància (*).

(*) No s’aplicarà el descompte pertinent si no es porta la fotocòpia del document vigent.