Sol·licitud de títols propis

Títols propis

Expedició del títol

Els títols propis que expedeix l'Àrea d'Afers Acadèmics de la UAB són:

 • Graduat o graduada superior (estudis propis de primer i de segon cicle).
 • Graduat o graduada (estudis propis de primer cicle).
 • Menció.
 • Certificats per a altres estudis (poden ser d'assistència o d'assistència i aprofitament, de menció, d'itinerari de lliure elecció, de nivell d'idiomes, etc.).
 • Certificat d'aptitud pedagògica.
Sol·licitud

L'has de fer arribar a la gestió acadèmica del teu centre o servei corresponent. Si et comuniquen que no compleixes els requisits per obtenir el títol que demanes, tens 10 dies per presentar la documentació o al·legacions que corresponguin.

Documentació
 • Full de sol·licitud (original i dues còpies).
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Comprovant de pagament del preu públic per a l'expedició del títol.
Duplicats de títols propis

Motius pels quals es pot sol·licitar l’expedició d’un duplicat:

 1. Modificació de les dades de la sol·licitud (nom, cognoms, nacionalitat, etc.) posterior a la data de pagament del títol.
  En aquest cas has de fer una nova sol·licitud, pagar les taxes, aportar el document oficial en què figuri la modificació i lliurar el títol original a la gestió acadèmica.
 2. Pèrdua, destrucció o robatori del títol original: has de fer una nova sol·licitud, pagar les taxes i presentar una declaració jurada que documenti la pèrdua, el robatori o la destrucció del títol original.
  En cas de destrucció del títol, has de fer constar la circumstància que va provocar aquest fet i, si és el cas, l'informe de l'organisme competent (per exemple, dels bombers si s'ha cremat en un incendi).
 3. Deteriorament del títol original: has de fer una nova sol·licitud, pagar les taxes i adjuntar el títol deteriorat.
 4. Premi extraordinari: per fer constar la concessió del premi extraordinari en el títol, has de fer una sol·licitud de duplicat, lliurar el títol original a la gestió acadèmica i no has de pagar les taxes corresponents a l'expedició del títol.
Procés
 1. Un cop sol·licitada l'expedició del títol o d'un duplicat, la gestió acadèmica et lliura un certificat substitutori del títol o un resguard que has de presentar quan recullis el títol.
 2. Quan el títol està imprès, se't notifica perquè el puguis recollir. El pots recollir personalment, aportant el DNI, NIE o passaport, o bé hi pots enviar una persona autoritzada mitjançant un poder notarial. En aquest segon cas, aquesta persona ha de presentar una fotocòpia del teu DNI, NIE o passaport.
 3. D'altra banda, pots sol·licitar, per escrit, al deganat o direcció del centre o servei, la tramesa del títol per correu al teu domicili, si és fora de l'àrea geogràfica de la UAB. Tingues en compte, però, que en aquest cas t'has de responsabilitzar de les pèrdues o dels deterioraments que puguin produir-se.
Taxes

Els preus per a l'expedició dels títols propis els fixa la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB.

Termini

El termini de recollida d'un títol propi és de 5 anys. Quan s'esgoti aquest temps, el títol es destruirà després d'informar-te'n.

Legalització del títol

Per tal que els documents acadèmics espanyols produeixin efectes a l'estranger cal legalitzar-los. Aquest procediment consta de diferents passos, segons si el document és un títol oficial o bé una titulació pròpia.

 • En aquest document trobaràs la informació necessària per legalitzar el teu document si es tracta d'un títol oficial.
 • En aquest document trobaràs la informació necessària per legalitzar el teu document si es tracta d'un títol propi.
Documentació relacionada

Títols propis. Sol·licitud