Preguntes freqüents

FAQs Pràctiques Externes

 

 

1. A qui va adreçada la convocatòria de les pràctiques?
A l’alumnat que el proper curs acadèmic es matricularà de 4rt curs.

2. Quines són les condicions indispensables per sol·licitar fer pràctiques?
Haver superat com a mínim totes les assignatures de primer (60 crèdits) i un total de 120 crèdits en el moment de fer la sol·licitud.

3. Són estades remunerades?
Algunes sí i altres no. L’alumnat disposa d’aquesta informació en el moment que es fa pública la convocatòria.

4. Quantes hores de pràctiques he de fer?
Un total de 300 hores, a compaginar amb l’horari de les classes.

5. Com es fa la sol·licitud?
A través de: http://sia.uab.cat > Inscripció al treball de Fi d’estudis/Practiques/Mínors

6. Quantes sol·licituds es poden formalitzar?
Només es pot fer una sol·licitud amb les opcions que es desitgi per ordre de preferència (fins a 30).

7. Com s’adjudiquen les places?
Les places s’assignen en funció del barem de l’expedient de l’alumnat (de la nota més alta a la nota més baixa) i de l’ordre de preferències indicat a la sol·licitud.

8. Què s’ha de fer un cop adjudicada la plaça?
L’alumnat haurà de:

  • Automatricular l’assignatura segons calendari d’automatrícula.
  • Signar el conveni de pràctiques. La Gestió Acadèmica avisarà l’alumnat quan estigui tramitat.
  • Contactar amb el seu tutor/a acadèmic un cop iniciada estada

9. A quantes pràctiques es pot optar?
Durant tota la carrera, l’alumnat només podrà optar a una pràctica curricular.

10. Si no se m’ha assignat cap plaça o he renunciat a la que se m’ha assignat, què puc fer?
Optar per l’autopràcticum, ja que no hi ha període de reassignació de les places de la convocatòria.

11. En quin període hauré de realitzar les pràctiques?
En general els períodes són:

  • Primer quadrimestre: des de l’1 d’octubre al 31 de gener.
  • Segon quadrimestre de l’1 de febrer al 31 de maig.

Estiu: període indicat a la plaça.

12. Estic obligat/da a fer pràctiques durant les vacances de Nadal i de Setmana Santa?
No. L’alumnat té dret al període de vacances, però si ho vol pot anar a fer pràctiques. En cas que l’empresa hi posi problemes, cal posar-ho en coneixement del vostre tutor/a acadèmic/a, o bé a gestió acadèmica. El més òptim seria que l’alumnat arribi a un acord amb l’empresa.

13. Quin és el mínim de tutories a realitzar amb el tutor/a acadèmic/a?
L’alumnat haurà de mantenir, almenys, dues entrevistes amb el tutor/a acadèmic/a durant tota l’estada de pràctiques.

14. Com he de contactar amb l’empresa?
L’empresa es posa en contacte amb l’alumnat uns dies abans de començar l’estada.

15. En cas d’estar en desacord amb l’empresa que m’han assignat, puc renunciar a la

pràctica externa?
Sí: l’alumnat disposa d’un termini específic per renunciar després de la publicació de les assignacions.

16. Què pot fer l’alumnat en el cas de tenir algun problema amb l’empresa?
Si es produeix alguna incidència amb l’empresa en el decurs de l’estada, l’alumnat pot posar-se en contacte amb el tutor/a acadèmic/a.

17. Quan s’ha de presentar la memòria?
Un cop acabada l’estada.

18. Com s’avaluaran les pràctiques curriculars?
L’alumnat haurà de presentar la memòria de pràctiques i l’empresa haurà de presentar un informe d’avaluació.

19. Puc reconèixer la meva experiència laboral per l’assignatura de pràctiques externes?
Per reconèixer les pràctiques per experiència laboral cal presentar:

  1. Contracte de treball d’una durada mínima de 300 hores o, en cas de treballar per compte pròpia, s’hauran de presentar les factures justificatives.
  2.  Informe de la direcció o responsable de l'empresa on l’alumnat presta els seus serveis en el qual es descrigui detalladament les tasques dutes a terme.
  3. Certificació de la vida laboral de l’alumne.
  4. L’alumnat haurà de presentar la memòria justificativa en la qual s’exposin les competències assolides mitjançant l’activitat laboral.

20. Si em reconeixen la pràctica per l’experiència laboral i professional acreditada amb un contracte laboral, quina nota tindré?
Apte.

21. Puc reconèixer l’assignatura de pràctiques externes amb les pràctiques del CFGS, de formació dual o pràctiques extracurriculars?
No, únicament es poden reconèixer les pràctiques amb experiència laboral.