Criteris d'avaluació i llistat revisors

Criteris d'avaluació i llistat revisors

 

Proposta de qualificació de matrícula d'honor TFG
Tutors i revisors TFG

Informe avaluació de la tutorització i la revisió del TFG

Aquí trobareu els informes que cal omplir a l’hora d’avaluar un TFG. Cada grau disposa de 4 plantilles, segons sigui un TFG de recerca o de projecte i segons si qui avalua és la persona que ha tutoritzat el treball o qui l’ha de revisar.

Cada estudiant ha de ser avaluat/da amb la plantilla que correspon al grau que ha cursat i que recull les competències i els resultats d’aprenentatge d’aquells estudis en concret.

En cadascun dels grans blocs consten un conjunt de competències i de resultats d’aprenentatge; son els criteris que han de guiar tant la feina dels/les estudiants com la tasca avaluadora, en el benentès que és molt difícil abastar-ho tot.