Preguntes freqüents

FAQs Treball de Fi de Grau
CURS 2023-2024

 

SESSIONS INFORMATIVES DE LA CONVOCATÒRIA DEL TFG 2023-2024:

Es realitzaran el dijous 14 de setembre a l’Aula Magna de la Facultat en els següents horaris:

 • Matí: de 13 a 14:00h
 • Tarda: de 15 a 16:00h

 

1. S’ha de cursar obligatòriament el TFG?
Sí, atès que es tracta d’una assignatura obligatòria de 12 ECTS en els plans d’estudis de tots els graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
 
2. Quins són els requisits per poder matricular-se del TFG?
Cal haver superat tot el primer curs i 2/3 del total de crèdits del pla d’estudis, és a dir, 160 ECTS. Recordeu que cada curs pot tenir assignatures de 6 crèdits i assignatures anuals de 12 crèdits, que fan un total de 60 crèdits per curs. Dos cursos complerts aprovats són 120 crèdits, tres cursos complerts aprovats són 180 crèdits.

3. Si prèviament al grau que estic cursant actualment, he cursat uns altres estudis oficials i he aprovat ja un TFG, ¿puc demanar un reconeixement pel TFG dels graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació?
No. La
normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat al RD 822/2021, de 28 de setembre en l’article 226.4 diu: "No es reconeix en cap cas el treball de final d’estudis".
 
4. El TFG es pot avaluar amb l’avaluació per compensació?
No. L'avaluació curricular consisteix en la compensació de qualificacions entre assignatures d'una titulació de grau i està regulada en la 
normativa acadèmica de la UAB.

 

No obstant, el TFG i el pràcticum estan exclosos del mecanisme de l’avaluació per compensació segons especifica l'article 273.2 de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat al RD 822/2021, de 28 de setembre

5. Com es matricula el TFG?
Mitjançant l’automatrícula i, per tant, es fa per ordre de nota de l'expedient.

6. Qui proposa el tema, l'estudiant o el professor?
L'estudiant pot proposar un tema, però és el professor qui ha de jutjar la viabilitat i la pertinència del tema. Si l'alumne/a no té clar un tema pel TFG, també pot demanar al professor/a que li suggereixi temes.


7. Com es decideix el tema definitiu?
Un cop assignat el/la tutor/a l'estudiant ha de fer una primera tutoria de seguida a fi i efecte de delimitar conjuntament l'objecte d'estudi / el projecte i la seva viabilitat. En aquesta tutoria l’estudiant haurà de lliurar al/la tutor/a el formulari de proposta del TFG de recerca de projecte, segons correspongui, amb tots els apartats emplenats. Un cop arribat a un acord sobre els termes del treball, tutor/a i estudiant han de signar la versió definitiva del formulari i lliurar-lo com a molt tard el 1 de desembre de 2023 a la gestió acadèmica presencialment en paper o signat electrònicament al correu electrònic
tfg.fcc@uab.cat, juntament amb el document d'autorització per a la introducció del TFG als dipòsits digitals de la UAB i el CBUC signat per l’estudiant.

8. Puc modificar el títol i/o tema (objecte d’estudi) del TFG?
Al llarg de la tutorització pot variar el títol del TFG sempre i quan el tutor hi doni el vist i plau. No és necessari comunicar-ho a la gestió acadèmica atès que, en el moment que l’alumne/a farà entrega del TFG, també haurà de lliurar la fitxa resum; és en aquest document on el títol del TFG haurà de ser el definitiu.  

Quant al tema (objecte d’estudi) del TFG, no es pot modificar un cop iniciat el segon semestre, donat que no es disposarà de temps suficient per redreçar el treball. 

9. Com he de notificar el canvi del títol del treball?
No cal notificar-ho a Gestió Acadèmica. El títol definitiu ha d’estar consensuat amb el teu tutor o tutora i serà el que consti a la fitxa resum del TFG que hauràs d’adjuntar en el moment del lliurament.

10. Es poden fer treballs en grup?
Sí. Tanmateix, la normativa acadèmica de la UAB estableix en el seu article 270.4.b del RD 822/2021, de 28 de setembre que "l'avaluació del treball és sempre individual, encara que s’hagi elaborat col·lectivament". Per tant, tot i permetre treballs en grup la defensa del treball i la nota serà sempre individual. La presentació es pot fer en grup però es poden formular preguntes a persones concretes i, per tant, la nota final podria no ser la mateixa per a tothom. S’acceptaran treballs en equip dels cinc graus: si són de recerca poden ser un màxim de 2 membres; si són de projecte poden ser un màxim de 8 membres. En ambdós casos, s’acceptarà sempre i quan estigui justificat, tinguin prou entitat i estigui assegurada la feina de 300 hores autònomes per estudiant. Aquests TFG podran ser tutoritzats per 2 o 3 professors.

11. Es poden fer peces periodístiques, obres audiovisuals o projectes multimèdia?
Sí, són els anomenats Treballs fi de grau de projecte. Ara bé, són projectes. És a dir, la Facultat no exigeix, la peça audiovisual, publicitària o periodística en si, tot i que no hi ha cap impediment per elaborar-la i presentar-la. És a dir, el TFG de projecte ha d'incloure tot el necessari per endegar el projecte: la planificació periodística, els antecedents, el llibre d'estil, el briefing publicitari o de RR.PP., el pressupost, el pla de rodatge, l'storyboard, el guió, el pla de producció, l'estudi de mercat i d'audiència, l'anàlisi de la competència, la planificació tecnològica, etc. Si s'ha elaborat el projecte en si, o bé un fragment o bé un pilot, evidentment s'ha d'adjuntar al TFG i s'ha d'avaluar, però s'ha de tenir clar que el que s'avalua en el TFG de projecte és tant el producte final com saber planificar, dissenyar i fonamentar fins el mínim detall i amb nivell universitari un projecte professional i demostrar que s'han adquirit les competències del grau, entre les que destaquen les d'aplicar el pensament científic amb rigor, i demostrar coneixements i habilitats per desenvolupar un treball pràctic o teòric amb base científica.
 
12. Es pot deixar material i/o accedir a alguns dels espais de la Facultat per fer el TFG?
No. A cada curs pot haver-hi 400 i escaig TFG matriculats. El volum tan gran d'alumnes impedeix cedir material de la Facultat per fer els TFG per motius logístics i, a més, el TFG de projecte, com ja s'ha explicat a l'anterior pregunta, no exigeix la realització física del producte audiovisual, periodístic o publicitari. Quant als espais, es poden usar si son de lliure accés.
 
13. Es pot fer un Treball de fi de grau de tipus teòric? 
Sí. És l'anomenat treball de recerca. Consisteix en l'estudi d'un objecte d'estudi concret d'un aspecte relacionat amb qualsevol dels cinc graus que s’imparteixen a la Facultat. Dins d'aquesta modalitat, es poden realitzar Treballs de fi de grau amb institucions i empreses que han establert un conveni amb la Facultat sobre aspectes que els interessa investigar i que tinguin prou entitat científica. En aquests TFG hi haurà̀ una persona tutoritzant des de l’empresa, a més de la persona que ho tutoritzi des de la Facultat. L’estudiant haurà de desenvolupar part de la seva recerca a la institució. La resta de condicions i calendari són idèntics a la resta de TFGs.
 
14. Quina és l'extensió del treball de recerca teòric? i el de projecte? 
El treball de recerca teòric té una extensió orientativa d’entre 12-15.000 i 30.000 paraules màxim. El nombre de paraules inclou les notes a peu de pàgina (si és que n’hi ha) i la llista final de referències.

L'extensió del TFG de projecte tindrà el format escrit que correspongui a cada projecte en funció de les seves característiques. Per tant, no hi ha límits en la extensió del treball, perquè cada TFG de projecte té les seves pròpies característiques que en determinaran la seva extensió.

Els TFG es poden fer en català, castellà o anglès i amb un altre idioma si així ho autoritza la Comissió d’Avaluació del TFG.

Els aspectes formals del TFG són els següents:

 • Interlineat 1,5
 • DINA 4, vertical, amb pàgines numerades
 • Times, Garamond, Arial o Helvètica, 12 punts
 • Marges: superior 3,5 cm, inferior 3, dreta i esquerra 2,5
 • Citar amb sistema Harvard o APA
 • Les referències bibliogràfiques seguiran les normes APA (7a edició) o qualsevol altre sistema professional consensuat amb el tutor/a que sigui homologable a les ciències socials.


15 . Hi ha un model de com s'ha d'estructurar el TFG de recerca?
 
L'estructura formal del TFG de recerca ha de seguir les següents pautes de presentació, tot i que el professorat tutor pot modificar-ne alguna part segons les necessitats específiques de cada TFG:
 

APARTATS  
Portada Cal emplenar la plantilla proporcionada per la Facultat on s'especifica el títol/subtítol del treball, nom i cognoms de l'alumne, nom i cognoms del tutor, universitat, facultat, titulació i any; la fitxa bibliogràfica per catalogar el TFG, si s'escau, al DDD i el compromís d'obra original. El compromís d’obra original s’ha de signar manuscritament i lliurar-lo al tutor/a. No s’ha d’incloure dins del TFG.
També es pot incloure una altra pàgina agraïments/dedicatòries o cites cèlebres.
Sumari El treball ha de contenir un sumari on s'assenyalin els diferents apartats del treball així com les pàgines corresponents.
Introducció A la introducció s'ha de realitzar la presentació del treball, apuntar els motius i la justificació. En aquest apartat també es pot fer una panoràmica dels diferents apartats que componen el treball, així com definir l’objecte d’estudi i els objectius.
 
Marc Teòric/marc conceptual/revisió de literatura
 
Ha d'exposar les teories existents i predominants de l'objecte d'estudi. S'ha de fer un recorregut per les principals teories, investigacions i tendències que abordin l'objecte d'estudi.

Preguntes de recerca i /o Hipòtesi/s

Preguntes a investigar i a les quals es vol donar resposta. Hipòtesis que cal validar.
Metodologia Indicar quins són els criteris metodològics, eines i procediments que s'han seguit per realitzar el treball de recerca.
Anàlisi de resultats Presentació de la recerca realitzada i anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts. Per il·lustrar aquestes dades es poden utilitzar formes gràfiques (taules, quadres, gràfics, infografies...) per a la seva presentació.
Conclusions En aquest apartat s'ha de donar resposta a les preguntes d'investigació o hipòtesis plantejades. És l'aportació personal de qui investiga sobre allò que ha investigat.
Bibliografia o Referències En aquest apartat s'han d'incorporar totes aquelles obres que han estat citades al llarg del treball (llibres, articles en revistes i articles a internet). Important: el que s’ha citat ha de coincidir exactament amb el que consta en aquest llistat. No pot haver-hi res citat dintre del text que no estigui referenciat al final però, sobretot, no pot haver-hi res a les referències finals que no s’hagi citat ni que sigui una sola vegada. Altrament, això es considera una forma de plagi.
Annexos Incloure en aquest apartat tota aquella informació que es consideri interessant aportar i que serveix de suport a dades que han estat tractades tant en el marc teòric com en la investigació de camp.

 

16. Hi ha un model de com s'ha d'estructurar el TFG de projecte?
En el cas dels TFG de projecte el format serà el que correspongui a cada projecte en funció a les seves característiques. Tanmateix, la presentació formal de l’informe final del TFG de projecte ha de seguir unes mínimes pautes de presentació com les següents:
 

APARTATS DESCRIPTOR
Portada Cal emplenar la plantilla proporcionada per la Facultat on s'especifica el títol/subtítol del treball, nom i cognoms de l'alumne, nom i cognoms del tutor, universitat, facultat, titulació i any; la fitxa bibliogràfica per catalogar el TFG, si s'escau, al DDD i el compromís d'obra original. El compromís d’obra original s’ha de signar manuscritament i lliurar-lo al tutor/a. No s’ha d’incloure dins del TFG.
També es pot incloure una altra pàgina agraïments/dedicatòries o cites cèlebres.
Sumari El treball ha de contenir un sumari on s'assenyalin els diferents apartats del treball assenyalant les pàgines corresponents.
Introducció/justificació/ conceptualització A la introducció s'ha de realitzar la presentació del treball, apuntar els motius i justificació, el ​​seu objecte, objectius, pertinença professional i indicar quins són els criteris metodològics que s'han seguit per realitzar el projecte. En aquest apartat també es pot fer una panoràmica dels diferents apartats que componen el treball.
Presentació formal projecte professional Aquest apartat és el més important del TFG. Consisteix en el desenvolupament del projecte professional que es presenta. Es recomana incloure tota la documentació complementària al projecte professional que es generi en cada àmbit professional i grau (pressupostos, estudis de mercat, etc.)
Annexos Incloure en aquest apartat tota aquella informació que es consideri interessant aportar.

17. Quina és la data límit de lliurament del TFG en el curs 2023-2024?
 
L’estudiant que lliurarà el TFG al juny:

 • 17 de maig de 2024 és la data límit per lliurar la portada i el full de compromís d’obra original al correu electrònic del/de la vostre tutor/a.
 • Del 27 al 31 de maig de 2024 a les 23:59h és la data límit de lliurament del TFG al correu tfg.fcc@uab.cat  i al campus virtual.

 
L’estudiant que lliurarà el TFG al juliol: (només els estudiants que han gaudit d’un programa d’intercanvis)

 • 28 de juny de 2024 és la data límit per lliurar la portada i el full de compromís d’obra original al correu electrònic del/de la vostre tutor/a.
 • 26 de juliol de 2024 a les 23:59h és la data límit de lliurament del TFG al correu tfg.fcc@uab.cat i al campus virtual.

El lliurament del TFG mitjançant correu electrònic i al campus virtual és obligatori. Ambdós enviaments s’han de fer dins del període fixat.
 

Si es lliura més tard de la data i hora indicats, es qualificarà el TFG com un no presentat. 

 
18. En quin format s’ha de lliurar el TFG?

Els treballs de fi de grau s'ha de lliurar en un sol document mitjançant el sistema següent:
En format PDF, MP3 o MP4. Màxim 100MB. En el cas que superi aquest pes, s’ha de partir en dues parts o més.

 • El nom del fitxer s’ha d’escriure de la manera següent: TFG_1rCognom_2nCognom_Nom_Any

Els noms dels tutors i revisors estaran penjats a la web de la Facultat.
 
El tutor pot decidir si cal lliuraments addicionals en format paper del TFG. Excepcionalment, el tutor pot acceptar un sistema de lliurament alternatiu en el cas de què els mitjans tècnics o el propi TFG ho requereixin.

 

 19. Hi ha algun model o plantilla per la portada del TFG? És obligatòria?
Sí. La Facultat ha elaborat una 
plantilla en pdf de 3 pàgines on consta la portada i la fitxa per la catalogació del TFG al  Dipòsit de Documents Digitals (DDD) de la UAB. Tots els treballs de la Facultat, tant si són de recerca com si són de projecte, han d’utilitzar aquesta plantilla.
 
20. Quins treballs es publicaran al Dipòsit de Documents Digitals (DDD) de la UAB?
Es publicaran en el DDD tots els Treballs fi de grau a partir d’una nota igual o superior a 8 i sempre i quan l’estudiant no n’hagi demanat l’embargament.

21. Per què s'han de publicar els TFG al DDD de la UAB?
El treball, un cop avaluat i si supera la nota establerta pel Deganat, s'ha de publicar per acomplir amb la política Institucional d'accés obert de la UAB (acord del Consell de Govern de 25 d'abril de 2012) i s'haurà d'incloure al Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB.
 
22. Es pot demanar l'embargament temporal o permanent de la publicació del TFG al DDD?

Si, per raons de confidencialitat de les dades, per voler publicar el TFG en una revista científica o per qualsevol altra raó, l’estudiant no vol fer públic el seu TFG, es pot demanar l'embargament temporal (que pot ser de 12 mesos o de 24 mesos) o permanent del seu TFG manifestant-ho en el document en el qual es cedeixen els drets de comunicació pública a la UAB i que es lliura juntament amb el formulari de proposta del TFG al principi del curs acadèmic. Aquest embargament també es pot sol·licitar posteriorment a l'adreça bib.comunicacio@uab.cat i cal que ho faci directament l’estudiant. La data límit per a sol·licitar l’embargament és el 11 de juliol de 2024.

Donat el cas si es vol garantir la confidencialitat de les persones entrevistades en un Treball de fi de grau, us recomanem que consulteu aquest enllaç de la Biblioteca de Comunicació: https://blogs.uab.cat/dretsautor/2022/05/20/com-es-pot-garantir-la-confidencialitat-de-les-dades-personals-de-les-persones-entrevistades-en-lelaboracio-dun-treball-de-fi-destudis/


23. Com puc conèixer qui és el meu revisor?
A finals de febrer es publicarà a la web de la Facultat en l'apartat de Treball de Fi de Grau -> Criteris d’avaluació i llistat de revisors. 

 

24. Hi ha altres convocatòries?
No. És una única convocatòria ordinària al mes de juny. Excepcionalment, els estudiants que facin un intercanvi durant el mateix curs acadèmic en què realitzin el TFG, podran lliurar el TFG al juny o al juliol.

 
25. Hi ha reavaluació del TFG?
En cap de les convocatòries del TFG hi ha reavaluació per acord de la Junta de Facultat del 28 de febrer de 2014.
 
26. Qui avalua el TFG?
L’avaluació del TFG pel curs 2023-2024 la farà la persona que ha tutoritzat el treball i un altre membre del professorat del mateix departament on s’ha matriculat el TFG, respectant la ponderació establerta a la memòria: 60% de la nota pel tutor i 40% pel revisor. S'ha d'obtenir una mitjana igual o superior a 5 per aprovar el TFG. En el cas dels TFG institucionals, el revisor serà el tutor professional de la institució on es desenvolupi el TFG.

27. La defensa del treball és obligatòria?
Sí. L’article 271.1 del RD 822/2021, de 28 de setembre estableix que per a l’avaluació del TFG, cal l’elaboració d’una memòria escrita i la seva exposició pública.

L’article 271.2 del RD 822/2021, de 28 de setembre estableix que, la Facultat, a través de la seva comissió d’avaluació, pot establir criteris específics sobre l’avaluació del TFG que, en funció dels recursos disponibles, regulin la possibilitat de constituir tribunals avaluadors i qualsevol altre aspecte relacionat amb el desenvolupament i avaluació dels TFG.
 
28. Per què es obligatòria la defensa davant el tutor?
L’article 271.2 del RD 822/2021, de 28 de setembre estableix que, la Facultat, a través de la seva comissió d’avaluació, pot establir criteris específics sobre l’avaluació del TFG que, en funció dels recursos disponibles, regulin la possibilitat de constituir tribunals avaluadors i qualsevol altre aspecte relacionat amb el desenvolupament i avaluació dels TFG.

29. Quan i on s'ha de fer la defensa davant del tutor?
La defensa davant del tutor s'ha de fer entre el 3 i el 7 de juny de 2024.

La Facultat establirà el lloc i l’hora de la defensa pública.

Donat que la defensa del treball és una de les condicions que estableix la normativa per a l’avaluació del TFG, la no presentació a la defensa davant del tutor implicarà un No Presentat.
 
30. Es pot ajornar o avançar la defensa oral?
Si es donen motius greus i el/la tutor/-a hi està d'acord, es pot avançar o ajornar la presentació entre l'1 de juny i el 21 de juny de 2024. S’haurà de sol·licitar a la gestió acadèmica. 

31. Com ha de ser la defensa oral?
La defensa del TFG és pública.

La defensa del TFG és una exposició oral amb elements gràfics i audiovisuals si es requereixen, d’una durada aproximada de no més de 15 minuts i, en el cas del projecte professional, es pot afegir l'exposició d'un fragment o part del projecte o pilot.

32. En el cas de qui revisa el treball, quan i com ha de lliurar les notes al/la tutor/a del treball?
La data límit per lliurar les notes al/la tutor/a del treball és el 21 de juny de 2024. Cal recordar que el revisor/a ha de signar  l'informe avaluador del revisor, disponible a la web de la Facultat, i argumentar prou la seva nota per tenir així prou elements de judici en cas de revisions de nota ordinàries i extraordinàries.

33. Quan es publicaran les notes del TFG?
Els/les tutors/es han de fer públiques les notes finals del TFG abans del 26 de juny de 2024. Els informes del tutor/a i revisor/a, el tutor/a els enviarà a l’estudiant.

34. Com s'avalua un TFG?
Els criteris d'avaluació del TFG es poden trobar a la 
web de la Facultat. Són diferents si es tracta d'un treball de recerca o un projecte i els TFG de cada grau avaluen competències específiques. El que és important destacar és que no només s'avaluen els coneixements, sinó també competències més generals com la planificació del treball per part de l'estudiant, el compliment de les tasques encarregades, la capacitat de raonar i argumentar les pròpies idees, la comunicació i expressió escrita, etc.

35. Són obligatòries les tutories?
Sí. Per tal que l’estudiant pugui defensar el TFG haurà de fer com a mínim 4 tutories obligatòries, que començaran a comptar a partir de consensuar la proposta del TFG. L’estudiant i el/la tutor/a hauran de signar el 
full de seguiment de les tutories. Ambdós en tindran una còpia. Si un/a professor/a constata que l’estudiant no ha fet les 4 tutories obligatòries en no constar les signatures corresponents al document, l’ha d’avaluar amb un No Presentat i aquell estudiant no pot presentar ni defensar el treball. A més, a data 26 d’abril de 2024, caldrà haver fet ja tres tutories; altrament, no es podrà seguir endavant amb el treball.
 
36. Hi ha la possibilitat de treure Matrícula d'Honor en el TFG? 
Sí. Tots els treballs amb una nota superior o igual a 9 poden optar a la matrícula d'honor, tenint en compte que la UAB estableix un nombre limitat de matrícules d'honor per nombre d'alumnes matriculats. Com aquesta dada no la coneix el/la tutor/a, correspondrà a la Comissió d'Avaluació del Treball de Fi de Grau atorgar-les. Per tant, el/la tutor/a ho ha de sol·licitar a la Comissió de Treball de Fi de Grau enviant, el full d'avaluació del tutor i del revisor i un informe detallat del motiu de la nota a l'adreça electrònica tfg.fcc@uab.cat abans del 28 de juny de 2024. La Comissió es reunirà durant la setmana del 3 al 5 de juliol de 2024 per atorgar-les.


37. Quan es tanquen les actes del TFG?
Les actes del TFG es tanquen el 11 de juliol de 2024. Per tant, aquesta data és el límit per tal que s’introdueixin les notes definitives.

38. Puc demanar revisió de l’avaluació del TFG si estic en desacord amb la nota del/la tutor/a i/o revisor/a?
Sí. Com en el cas de qualsevol altra assignatura, pots demanar una revisió ordinària amb el/la tutor/a. Aquesta revisió ha de ser personal i individualitzada i abans del 11 de juliol de 2024, data del tancament d'actes dels TFG. Podràs demanar al/la tutor/-a una còpia de l’informe que sobre el treball han fet revisor i el tutor (Aquestes còpies dels informes són la constància documental requerida per sol·licitar la revisió extraordinària). Un cop feta la revisió i escoltades les al·legacions de l'estudiant, el professor pot mantenir o modificar la nota.
 
39. En el cas que estigui en desacord amb la nota i amb la revisió ordinària, puc demanar una revisió extraordinària?
En cas de disconformitat amb el resultat de la revisió ordinària, pots sol·licitar la revisió extraordinària, la qual serà realitzada per professors/es que no han participat en la revisió ordinària ni en la correcció del TFG. Tens un termini de quinze dies naturals, – és a dir, del 12 al 25 de juliol de 2024 per aquest curs acadèmic–, per presentar a la Gestió Acadèmica de la Facultat una sol·licitud argumentada sobre els aspectes específics del TFG que, al teu parer, no han estat adequadament valorats per alguna de les dues persones que han posat la nota. Tingues en compte que no s'atendran les reclamacions que no presentin la constància documental d'haver fet la revisió ordinària (una còpia dels informes d'avaluació) i no justifiquin de manera raonada la necessitat d'una nova revisió. Les peticions incoherents, injustificades o poc argumentades seran desestimades. Per a més informació, podeu llegir les “Instruccions sobre la revisió extraordinària de la qualificació final de la Facultat de Ciències de la Comunicació” aprovades en la Junta del 5 de maig de 2016 i modificades en la Junta del 14 de maig de 2019.
 
40. Si entre un/a estudiant i un/a professor/a sorgeix un conflicte referent a algun aspecte del TFG, què es pot fer?
Si sorgeix un conflicte, estudiant i professor/a han d’intentar en primer lloc parlar-ho per mirar de solucionar-ho. Si no es resol, l'alumne/a pot recórrer a la persona encarregada dels TFG de cada Departament o a la Coordinació de la seva titulació. En el cas que s'adreci a la Coordinació del grau, aquesta haurà de consultar també amb el Departament del/la professor/-a tutor/-a. Si encara no se soluciona, la Coordinació del grau o el Departament exposarà el conflicte a la Presidenta de la Comissió d'Avaluació del TFG, que pot decidir sobre el conflicte o traslladar-lo a la Comissió d'Avaluació del TFG.
 
41. Si es suspèn el TFG, es pot aprofitar la feina feta per a la següent vegada que es matricula el TFG?
Sí, sempre que el nou tutor/a, sigui o no el/la mateix/a, hi estigui d’acord.
 
42. Si es detecta plagi, es suspèn el TFG?
Sí, amb un zero. Segons l'article 266.10 de la normativa acadèmica de la UAB, "En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació́, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir".
 
43. Què s’entén per plagi?
Segons el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC), plagi és, en la seva segona accepció, "Part d’una obra d’altri inserida en la pròpia sense indicació de la font". Per més informació, podeu consultar la 
web del servei de biblioteques dedicada a les citacions i a la bibliografia.

 

44. Quantes tutories i/o hores estan planificades?
El TFG es desenvoluparà a partir de sessions de tutoria amb pautes de treball marcades pel tutor/a assignat a cada estudiant a l’inici de curs. Tanmateix, tal i com s’explica en la pregunta 35, per tal que l’estudiant pugui defensar el TFG, haurà de fer com a mínim 4 tutories obligatòries. El temps mínim que ha de dedicar un/a docent a les activitats de supervisió d’un/a estudiant de TFG inclosa l'avaluació, la revisió d'altres TFG i la presentació oral és de 15 hores.
 
45. Qui pot ser tutor/a o revisor/a del TFG?
Qualsevol professor/a a temps complet o associat/da de l'àrea de coneixement.
 
46.Quina és la càrrega docent per cada treball dirigit?
Segons el model de dedicació docent aprovat en Consell de govern i a partir dels 12 crèdits que té el TFG a la nostra Facultat, és de 22,8 hores de seguiment, que inclou les tutories, l'avaluació i la presentació oral.
 
47. Quines són les funcions del/la professor/a tutor/a?

Participar a les sessions de formació específiques sobre el TFG organitzades des del Deganat. Ajudar l’alumnat a delimitar el TFG, establint objectius realistes en iniciar el procés. Ajudar l’alumnat a fixar una planificació i un ritme de treball adequats. Supervisar l’alumnat en la consecució dels objectius establerts.

 

 • Facilitar a l’alumnat l’accés als recursos necessaris per al desenvolupament de les competències vinculades al seu TFG.
 • Avaluar l’alumnat en l’assoliment de les competències vinculades al TFG.
 • Dins els terminis establerts, introduir les notes a sigma obtingudes per l’estudiant en el TFG.
 • Formar part com a revisor de diferents treballs de fi grau en una ràtio de 1 a 1 (1 revisor per cada treball tutoritzat)

 

48. Suport:

En aquesta pàgina web de la Biblioteca de Comunicació trobareu el suport per a l’elaboració del vostre Treball de fi de grau: https://blogs.uab.cat/dretsautor/