Requisits formatius complementaris per l'homologació de títols estrangers

L'homologació és el procés que atorga, a un títol universitari estranger, des de la data en què es concedeix, els mateixos efectes que el títol espanyol amb el qual s'homologa.

L'homologació es pot sol·licitar al Ministeri d'Universitats a través de la seva pàgina web.

En el següent enllaç trobaràs la informació del procediment a seguir per a l'homologació del teu títol superat a l'estranger.

La superació de requisits formatius complementaris es realitza quan es revisa l'homologació i es detecten mancances en la formació acreditada en relació amb la que s'exigeix ​​per a l'obtenció del títol espanyol.

Si aquestes mancances no són suficients per denegar l'homologació, quedarà condicionada a la superació d'uns requisits formatius complementaris.

Aquests requisits poden consistir en:
- la superació d'una prova d'aptitud;
- la realització d'un període de pràctiques acadèmiques;
- la realització d'un projecte o treball acadèmic;
- la superació de determinats cursos acadèmics que permetin esmenar les mancances detectades.

Pots sol·licitar l'homologació si s'ha fet estudis universitaris a l'estranger i has obtingut, per part de Ministeri, una resolució d'homologació del teu títol condicionada a la superació d'uns requisits formatius complementaris. Les proves es poden realitzar a qualsevol centre d'Espanya que imparteixi els estudis oficials del títol que vols homologar.

 • Grau en Medicina: La correspondència entre els continguts formatius que consten en la resolució d'homologació del Ministeri i les assignatures dels plans d'estudis de la nostra Facultat poden consultar-se en aquest document.
 • Grau en Infermeria (consultar amb Gestió Acadèmica)
 • Grau en Fisioteràpia (consultar amb Gestió Acadèmica)

La sol·licitud ha d'incloure tots els continguts formatius que es detallen a la resolució d'homologació, excepte els superats prèviament (tant si s'han superat a la UAB com en una altra universitat espanyola). En aquest cas s'haurà de presentar el certificat corresponent.
 
Les sol·licituds s'han de de presentar a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Medicina.

Període per presentar la sol·licitud:

 • de l'1 al 16 de juny de 2023

Es podrà fer:

Presencialment en horari de 9:30h a 14h, caldrà aportar la següent documentació:

 • Formulari de sol·licitud 
 • Original i còpia del DNI, NIE o passaport vigent.
 • Original i còpia de la resolució definitiva del Ministeri sobre l'homologació del títol estranger. No poden haver passat més de 6 anys des de la data de notificació de la resolució si es va resoldre sota l'aplicació del RD 967/2014 de 21 de novembre o més de 4 anys si es va resoldre sota l'aplicació del RD 889/2022 de 18 d'octubre.
 • Certificats dels continguts superats prèviament (si s'han superat en altres universitats).

Cal demanar Cita Prèvia.

per correu postal certificat a la següent adreça:

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Gestió Acadèmica Facultat de Medicina - Edifici M
Avinguda Can Domench, s / n
Campus Universitari de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
BARCELONA

Adjuntant la següent documentació:

 • Formulari de sol·licitud
 • Còpia compulsada del DNI, NIE o passaport vigent.
 • Còpia compulsada de la resolució definitiva del Ministeri sobre l'homologació del 'títol estranger. No poden haver passat més de 6 anys des de la data de notificació de la resolució.
 • Còpia compulsada dels certificats dels continguts superats prèviament (si s'han superat en altres universitats).

Consultar la guia docent de les assignatures ens els següents enllaços:

Les sol·licituds presentades seran revisades per la coordinació de cada un dels Graus. Des Gestió Acadèmica es notificarà electrònicament a les persones interessades les assignatures a superar en cada cas.

Les sol·licituds que compleixin els requisits seran convocades a formalitzar la matrícula. La persona candidata podrà matricular les assignatures que constin en l'estudi realitzat per la coordinació de la titulació.

La matrícula tindrà lloc del 4 al 8 de setembre de 2023 a la gestió acadèmica. Tant per a assignatures de primer semestre, de segon semestre i anuals.

El preu de la matrícula serà el que determini cada curs acadèmic el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya. La matrícula s'haurà d'abonar en un únic pagament a per ingrés / transferència o bé amb targeta de crèdit / dèbit.

Els conceptes que inclourà la matrícula seran (preus del curs 2023/24 pendents d'aprovació):

 • Serveis específics i de suport a l'aprenentatge (70 € al curs 22/23)
 • Preu dels crèdits matriculats (18,46 € per crèdit al curs 22/23)
 • Assegurança escolar (només menors de 28 anys) (1,12 € al curs 22/23)
 • Assegurança complementària (5,09 € al curs 22/23). Els estudiants hauran de contactar amb Omnibus per gestionar l'assegurança.
 • Taxa administrativa d'inscripció als requisits formatius: (152,66 € al curs 22/23)

Les classes s'inicien al setembre de 2023 i acaben al juliol de 2024. Consultar el calendari acadèmic de la Facultat.

El detall de cadascuna de les assignatures, així com la llengua de docència, apareix a la guia docent.

Important:
1. A causa de la situació sanitària actual i les restriccions d'aforament en alguns espais, com hospitals i centres de pràctiques no podem garantir que el curs 2023/24 es puguin cursar els requisits corresponents en pràctiques tutelades o assignatures amb totes les places ocupades. Cada cas es valorarà de forma individual per la coordinació del Grau.

2. Els calendaris previstos es poden veure afectats per les recomanacions sanitàries.

La coordinació del Grau valorarà individualment quines pràctiques ha de realitzar cada un dels estudiants.

En alguns casos es requerirà els estudiants el seu certificat d'estudis i les guies docents de les assignatures cursades a la seva universitat d'origen.

En el cas que s'hagi de superar el Treball Final de Grau caldrà escollir alguna de les ofertes vacants despres del procès d'adjudicació als estudiants matriculats.

Es pot consultar tota la informació relacionada amb el Treball Final de Grau en els següents enllaços:

 • Els estudiants matriculats per a superar requisits formatius complementaris no podran disposar de targeta d'estudiant de la UAB
 • Els estudiants matriculats per a superar requisits formatius complementaris si que podran accedir a les biblioteques de la UAB i agafar en prèstec material amb les mateixes condicions que els estudiants matriculats a la UAB.
 • Els estudiants matriculats per a superar requisits formatius complementaris disposaran d'adreça de correu electrònic institucional de la UAB i accés al campus virtual de les assignatures matriculades.

Les qualificacions de cadascuna de les assignatures matriculades seran informades als estudiants per comunicació electrònica.

Les assignatures de primer semestre es qualifiquen al mes de febrer.

Les assignatures de segon semestre i anuals es qualifiquen al juny/juliol.

Un cop finalitzada l'assignatura s'emetrà un certificat dels continguts que s'hagin superat:

 • Si s'han superat tots els continguts del mòdul, la Universitat emetrà un certificat que s'enviarà directament al Ministeri d'Educació per continuar el procediment d'homologació. I lliurarà també un document a l'estudiant.
 • Si s'ha superat algunes de les assignatures que formen part del mòdul, la persona interessada podrà presentar el certificat en futures convocatòries (a la UAB) per quedar exempta dels mateixos, però no es podrà certificar la superació del contingut, per la qual cosa el document no servirà per a altres universitats.