Treball Fi de Grau Fisioteràpia

El Treball Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de 12 ECTS que l’estudiant matricula l’últim curs dels estudis i que desenvolupa de forma autònoma amb la supervisió d’un professor o professora que el tutoritzarà (el tutor o la tutora).

Per poder matricular el TFG, l’estudiant ha de complir els requisits següents:

 • Haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis
 • Haver superat l'assignatura troncal de Metodologia Científica i Bioestadística
 • Coneixements de l'anglès a nivell de comprensió lectora per llegir i discutir articles de revistes científiques

Les activitats que es duguin a terme al TFG han d’introduir l’estudiant en la metodologia de la investigació com a mètode per generar coneixement aplicat al desenvolupament i millora de la qualitat en l’exercici professional en Fisioteràpia.

 • Totes les activitats del TFG van encaminades a l’assoliment dels resultats d’aprenentatge que permetin avaluar les competències específiques del Grau de Fisioteràpia, així com les generals i transversals que consten a la titulació.
  L’estudiant selecciona els coneixements necessaris de la titulació, les habilitats i gestiona els seus recursos per elaborar, amb autonomia, un projecte de recerca.

 

Les etapes principals del TFG són: la matriculació de l’assignatura, la inscripció, l’assignació, els seguiments i les tutories, el lliurament de material que mostri l’evolució del treball d’investigació, el lliurament definitiu, la defensa davant un tribunal i la qualificació oficial.

Al calendari del TFG es publicaran les dates i els terminis de cadascuna de les etapes.
 

Matrícula del TFG

L’estudiant matricula l’assignatura Treball de Fi de Grau, juntament amb la resta d’assignatures, durant el període de matrícula establert cada curs acadèmic. Un cop hagi matriculat el TFG, tindrà accés als diferents espais web de la UAB (la intranet i el Campus Virtual), on disposarà d’informació i des d’on farà els tràmits administratius i acadèmics corresponents.
 

Oferta de línies de recerca i tutors

Al començament del curs, la coordinació del TFG farà una sessió informativa on presentarà de manera detallada la dinàmica de l’assignatura, el calendari d’activitats acadèmiques i administratives i les instruccions de com dur-les a terme. Per orientar l’elecció del tema del TFG, cada tutor o tutora publicarà les seves línies de recerca generals, sobre la base de la seva experiència professional, així com el nombre màxim d’estudiants que podrà tutoritzar. L’estudiant tindrà accés a aquesta informació mitjançant el programa Sigm@, disponible a la intranet de la UAB, segons el calendari acadèmic.

Inscripció del TFG

L’estudiant inscriurà el TFG, durant els terminis corresponents, mitjançant la Intranet de la UAB (http://sia.uab.cat > Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors).
Haurà de seleccionar totes les ofertes publicades segons el seu ordre de preferència. Per exemple, si hi ha un total de 50 ofertes publicades, l’estudiant haurà d’incloure en la sol·licitud d’inscripció les 50 ofertes, ordenades de l’1 al 50, assignant el número 1 al TFG que més li interessi i el 50 al que vulgui en darrer lloc.
L’objectiu de fer-ho així és evitar que, un cop feta l’assignació, cap estudiant es quedi sense tutorització.

Durant el període d’inscripció, l’estudiant pot canviar l’ordre d’ofertes de la petició tantes vegades com consideri fins a la definitiva, que serà la darrera abans de finalitzar el termini d’inscripció. En acabar el termini, no podrà fer més modificacions en la inscripció. L’estudiant podrà imprimir i desar un resguard de la inscripció.
 
Assignació de la línia de recerca i del tutor/tutora

L’assignació de la línia de recerca i del tutor/tutora del TFG la fa automàticament el programa Sigm@ tenint en compte les preferències de l’estudiant i el nombre màxim d’estudiants que tutoritza cada professor i cada professora.

Quan una determinada línia d’investigació o de coneixement tingui més sol·licituds d’estudiants que tutors o tutores, s’aplicarà el criteri de nota mitjana d’expedient acadèmic. Quan els estudiants que optin a un mateix TFG tinguin la mateixa nota d’expedient, s’utilitzarà com a criteri següent el nombre de crèdits ECTS superats i s’assignarà el TFG a aquell estudiant que tingui més crèdits superats.
La coordinació de l’assignatura revisarà i validarà l’assignació automàtica. També resoldrà les incidències que s’hagin produït en el procés.

Cada estudiant podrà consultar el TFG assignat al mateix enllaç (http://sia.uab.cat) i a l’expedient acadèmic.

El coordinador o la coordinadora de l’assignatura comunicarà els resultats de l’assignació al professorat tutor.
Tots els estudiants, sense excepció, hauran de contactar amb el tutor o la tutora assignat durant la tutoria inicial. Els estudiants que es trobin en període de mobilitat comunicaran al seu tutor o tutora la seva situació, com també qüestions pràctiques, com ara la diferència horària i el mitjà de comunicació (correu electrònic, Teams, etc.) que utilitzarà per fer el seguiment del TFG durant aquest període.

Seguiment i
tutories

L’estudiant ha de respectar i seguir el calendari planificat de Seguiments, com també l’elaboració, presentació i lliuraments parcials del material que reflecteixi el progrés de l’elaboració del TFG. Aquests Seguiments  es distribueixen al llarg del curs, de novembre a maig.

Es programen quatre Seguiments del progrés d’elaboració del TFG i diverses tutories. Les tutories poden ser presencials o telemàtiques.
La tutoria inicial es farà individualment o en grup, a criteri del tutor o la tutora, però les restants seran individuals. L’estudiant i el tutor o la tutora establiran les tutories necessàries per al bon desenvolupament del projecte de recerca. Durant les tutories, el professorat orientarà l’estudiant sobre el contingut i el format dels diferents apartats del projecte de recerca.
Abans del lliurament definitiu del TFG, i amb antelació suficient, l’estudiant enviarà al seu tutor o tutora un esborrany del projecte definitiu a fi que rebi les indicacions i correccions oportunes, verbalment o per escrit.

Al Campus Virtual estarà disponible la normativa, la guia docent i les avaluacions continuades del progrés del treball d’investigació, amb la finalitat d’orientar i homogeneïtzar el treball dels estudiants.

D’acord amb les normatives genèriques i de permanència de la UAB, el TFG no es pot cursar en una universitat estrangera. Per tant, si durant el curs, l’estudiant està en un Programa de Mobilitat (Erasmus, SICUE, Propi) i decideix fer una assignatura d’aquest tipus a fora, no podrà convalidar-la per l’assignatura del TFG del seu pla d’estudis a la UAB.

Els estudiants que estiguin en període de mobilitat poden cursar l’assignatura del TFG a distància, però han de seguir les mateixes etapes i els mateixos terminis del calendari establert que la resta de l’alumnat. La defensa del TFG, en aquests casos, també serà pública i presencial.

Avaluació del TFG

Com a resultat de la dedicació al llarg del curs i les orientacions del tutor o la tutora, l’estudiant ha de ser capaç d’elaborar un TFG que ha de presentar en els terminis corresponents.

La versió escrita final en format electrònic es presenta al tutor o la tutora per avaluar-la. La data de presentació constarà al calendari d’activitats del TFG.

Seguint el calendari del TFG, el tutor o la tutora farà quatre avaluacions continuades a partir de sengles lliuraments de l’estudiant del material que mostri el progrés del treball d’investigació. Aquestes avaluacions han estat dissenyades per l’IDES i consensuades pel professorat per assegurar l’homogeneïtat de criteris. Aquestes quatre avaluacions representen el 50% de la nota final de l’assignatura. En el cas d’una puntuació inferior a 5 en la primera  avaluació de seguiment, l’estudiant no podrà continuar el TFG i la seva qualificació serà “No presentat”.

L’estudiant farà la defensa pública del TFG presencialment davant d’un tribunal format pel coordinador/a de l’assignatura, el coordinador/a de la Unitat Docent Hospitalària (o persones en qui deleguin) i un representat del Departament i àrea de coneixement del TFG. En cap cas hi participarà el tutor o la tutora del mateix TFG. La qualificació de la defensa representa el 50% de la nota final de l’assignatura. L’assignatura del TFG s’aprova amb una nota mínima global de 5 punts.

El tribunal avaluarà el contingut de la presentació del TFG de manera global, així com aspectes formals (ús del llenguatge, qualitat de la presentació, habilitats de comunicació verbals i no verbals, respostes a les preguntes dels avaluadors, etc.) Així mateix avaluarà l’aplicabilitat clínica i la utilitat del projecte de recerca, d’acord amb criteris consensuats prèviament pel tribunal per assegurar l’homogeneïtat de criteri.
 

Per a més informació es pot consultar la “normativa del TFG” a la web de la Facultat.

L’objectiu del TFG és que l’estudiant, de manera individual, sigui capaç d’integrar coneixements i habilitats per elaborar de forma autònoma la memòria d’un projecte de recerca aplicat en Fisioteràpia. Aquest treball, malgrat les variacions inherents a les diferents tipologies, implica: 

 

 • Formular i plantejar un problema o pregunta de recerca identificant els diferents components de l’enunciat i elaborar una proposta d’utilitat i aplicabilitat clínica de la investigació.
 • Realitzar una revisió bibliogràfica sobre l’evidència científica del problema de recerca.
 • Redactar els antecedents o marc teòric, base científica de la pregunta d’investigació.
 • Formular la hipòtesi i els objectius de la investigació.
 • Precisar la metodologia idònia per respondre els objectius formulats.
 • Considerar els possibles conflictes ètics.
 • Elaborar un pla de treball amb un cronograma que garanteixi la viabilitat del projecte.
 • Defensar el projecte de manera fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant oralment com per escrit, utilitzant un llenguatge inclusiu i no sexista.

 

L’extensió recomanada del TFG és de 12 pàgines de 30 línies a doble espai (Times New Roman, punt 12; 4200 paraules, 25560 caràcters amb espais) i es poden presentar fins a 4 figures i cinc taules que siguin molt demostratives i continguin per si mateixes un missatge didàctic.

Les unitats de mesura s’han de presentar en el sistema internacional (SI). És necessari adjuntar un resum (abstract) en castellà o català, i en anglès amb una extensió màxima de 300 paraules.  Els fulls han d’estar numerats correlativament a la part inferior central. Les referències bibliogràfiques es presentaran segons l’ordre d’aparició en el treball amb la corresponent numeració correlativa. En el treball constarà sempre la numeració de la cita en número volat segons els “Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados para publicación en revistas biomédicas” elaborats pel “Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (Med Clin (Barc). 1997;109:756-63)”. Actualitzacions disponibles en: http://www.icmje.org
Els noms de les revistes s’han d’abreviar d’acord amb l’estil utilitzat a l’Index Medicus/ Medline: ‘‘List of Journals Indexed’’ que s’inclouen tots els anys en el número de gener de l’Index Medicus, també disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/
S’ha d’evitar, si és possible, incloure com a referències bibliogràfiques llibres de text i actes de reunions mèdiques. Les referències bibliogràfiques s’han de comprovar per comparació amb els documents originals, indicant sempre les pàgines inicial i final de la cita.

Responsabilitats de l’estudiant

 

 • Assistir a les tutories planificades.
 • En cas de participar en un programa de mobilitat, sol·licitar tutoria al professorat per via telemàtica.
 • Seguir totes les activitats programades.
 • Seguir les indicacions i els suggeriments del seu tutor o tutora.
 • Presentar amb puntualitat els treballs o el material que mostri el progrés del TFG segons el calendari establert.
 • Presentar el treball final en el període corresponent en suport electrònic.
 • Fer la defensa individual del TFG davant el tribunal avaluador el dia, hora i lloc assignats.
 • Lliurar l’autorització signada si vol publicar el TFG al Dipòsit Digital de Documents de la UAB en cas de ser seleccionat d’entre els que tenen la nota final més alta.

 
Responsabilitats del coordinador o la coordinadora del TFG

 

 • Informar als estudiants sobre la selecció de línies d’investigació del treball de recerca i el professorat tutor.
 • Convocar les reunions de professorat per a la planificació, seguiment i valoració del TFG.
 • Presidir la Comissió d’Avaluació del TFG.
 • Sol·licitar als diferents Departaments que imparteixen docència a la Facultat de Medicina les propostes de línies de recerca.
 • Gestionar l’aplicació informàtica corporativa amb el suport de la Gestió Acadèmica de la Facultat.
 • Coordinar el professorat per a la publicació de les línies de recerca i el nombre d’estudiants per cada línia.
 • Planificar les dates de les sessions dels seguiments del TFG, les activitats a realitzar, les dates de lliurament del material del progrés i el calendari d’avaluacions del TFG.
 • Supervisar els títols de cada TFG en català, espanyol i anglès.
 • Introduir en el programa informàtic l’oferta del TFG amb una breu descripció i el nombre d’estudiants a tutoritzar amb el suport administratiu de la Gestió de la Unitat Docent.
 • Planificar i nomenar els tribunals per a la defensa del TFG, publicar-los i coordinar-los.
 • Coordinar i resoldre les revisions de les avaluacions dels TFG quan l’estudiant ho sol·liciti.
 • Signar les actes de les qualificacions.
 • Custodiar els TFG, respectant la normativa de la Universitat.
 • Assistir a les reunions del Consell de 4rt curs del Grau de Fisioteràpia.

 
Responsabilitats del tutor o la tutora

 

 • Assistir a les reunions de planificació, seguiment, valoració i millora del TFG.
 • Revisar el material de progrés dels lliuraments planificats de l’estudiant i aportar-hi la resposta corresponent.
 • Fer el seguiment de l’aprenentatge de l’estudiant mitjançant tutories planificades.
 • Avaluar cada un dels seguiments del progrés d’elaboració del TFG en les dates establertes en el calendari com també validar el títol del projecte de cada estudiant tutoritzat, en català, castellà i anglès, que constarà al Suplement Europeu al Títol (SET).
 • Sol·licitar als estudiants el consentiment escrit per publicar el TFG al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.
 • Avaluar l’estudiant de manera formativa, aplicant el document d’avaluació corresponent per a cada lliurament seguiment.

 
Responsabilitats de la Comissió d’Avaluació del TFG


Aquesta comissió està formada pel coordinador/a del TFG, el coordinador/a de la UDH, o en qui deleguin, i professorat designat per cada Departament per a l’avaluació dels TFG que li corresponguin. La Comissió té les responsabilitats següents:

 • Revisar els problemes i les preguntes de recerca de tots els estudiants, veure que no hi hagi coincidències i establir propostes de millora, si escau.
 • Resoldre les qüestions que es derivin de les revisions de TFG.
 • Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb el TFG del grau en
  Fisioteràpia.
 • Seleccionar els treballs amb la qualificació més elevada per publicar al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

 
Responsabilitats de la Gestió Acadèmica

 

 • Donar d’alta la convocatòria a l’aplicació corporativa, segons les dades aportades per la coordinació del TFG i els departaments.
 • Donar d’alta els tutors i les tutores i el coordinador/a, segons les dades aportades pels departaments i la coordinació del grau en Fisioteràpia.
 • Donar suport a la coordinació del TFG en la gestió de l’assignació del TFG mitjançant l’aplicació informàtica.
 • Publicar i comunicar, d’acord amb la coordinació del TFG, el resultat de l’assignació del TFG.
 • Registrar al SET el títol del TFG de cada estudiant en els idiomes català, castellà i anglès (segons les dades aportades per la coordinació del TFG).
 • Gestió i actualització del calendari i el web.

Un cop avaluats tots els TFG, la Comissió d’Avaluació del TFG proposarà la publicació dels més rellevants i millor qualificats.
L’estudiant ha d’autoritzar aquesta publicació al Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB per acomplir amb la 
Política institucional d'accés obert de la UAB  (Acord del Consell de Govern de 25 d'abril de 2012).
Per autoritzar el dipòsit digital del Treball Fi de Grau, caldrà seguir les indicacions de la UDH.
Per autoritzar
el dipòsit digital caldrà autoritzar la cessió de drets d'imatge i d'explotació d'enregistrament de vídeo i fotografia, en cas que es necessiti, mitjançant el formulari corresponent.

Si es tenen dubtes a l’hora de citar i utilitzar imatges, textos, vídeos d’altres autors o sobre la inclusió de dades de caràcter personal al TFG, es pot consultar la guia “Treballs de Fi de Grau i Drets d'autor: respecta'ls i protegeix-los" elaborada pel servei de Biblioteques de la UAB.

 
Data Activitat
Setembre de 2024 Presentació de l’assignatura
Del 16 al 27 de setembre 2024 Oferta docent de les àrees d’expertesa del professorat
Del 30 de setembre a l'11 d'octubre 2024 Estudiants trien tema/tutor (SIGMA)
Del 14 al 18 d'octubre 2024 Publicació de l’assignació de tema/tutor a cada estudiant
Del 21 al 28 d'octubre 2024 Seguiment 1 - Tutoria inicial (els estudiants concreten pregunta/problema d’investigació amb el tutor o la tutora)
Del 4 a l'11 de novembre 2024

La Comissió de TFG revisa i valida les propostes

Del 2 al 6 de desembre de 2024 Seguiment 1 – Alumnat: Lliurament de material de progrés
Del 9 al 13 de desembre 2024 Seguiment 1 – Tutor/a: Avaluació
Del 20 al 24 de gener 2025 Seguiment 2 – Alumnat: Lliurament de material de progrés
Del 27 al 31 de gener de 2025 Seguiment 2 – Tutor/a: Avaluació
Del 10 al 14 de març de 2025 Seguiment 3 – Alumnat: Lliurament de material de progrés
Del 17 al 21 de març de 2025 Seguiment 3 – Tutor/a: Avaluació
Del 5 al 9 de maig de 2025 Seguiment 4 – Alumnat: Lliurament de material de progrés
Del 12 al 16 de maig de 2025 Seguiment 4 – Tutor/a: Avaluació + Activació lliurament de treball
Del 19 al 23 de maig de 2025 Alumnat: Lliurament treball final
Del 26 al 30 de maig de 2025 Tutor / tutora: Avaluació final
Juny de 2025 Defensa pública del Treball final d'estudis
Del 23 al 27 de juny de 2025 Avaluació final i publicació de notes finals