Treball Fi de Grau Fisioteràpia

Etapa 1: Matriculació de l’assignatura TFG

L’estudiant/a es podrà matricular de l’assignatura TFG, juntament amb la resta d’assignatures, dins el període de matrícula establert cada curs acadèmic. Un cop matriculat el TFG, tindrà accés als diferents espais web de la UAB (la “Intranet i Campus Virtual”) on tindrà tota la informació, i realitzarà els diferents tràmits administratius i acadèmics corresponents.

Etapa 2: Consultar l’oferta d’àrees de coneixement / línies de recerca i tutors

Al començament del curs, el coordinador/a del TFG farà una sessió informativa on presentarà de manera detallada la dinàmica de l’assignatura TFG, el calendari d’activitats acadèmiques i administratives de l’assignatura i les instruccions de com dur-les a terme. Per orientar l’elecció del tema, cada tutor publicarà els temes generals pel desenvolupament del TFG, en base a la seva experiència professional o línies de recerca, així com el nombre màxim d’estudiants que podrà tutoritzar. Els estudiants tindran accés a aquesta informació mitjançant el programa Sigm@, disponible a la intranet de la UAB.

Etapa 3: Inscripció del TFG
 
Els estudiants podran formalitzar la inscripció del TFG seguint les instruccions publicades en l’espai del Campus Virtual de l’assignatura en el termini de temps establert al calendari d’activitats. Hauran de seleccionar les àrees de coneixement ofertes segons el seu ordre de preferència. Per exemple, si hi ha un total de 6 ofertes publicades, l’estudiant haurà d’incloure en la seva sol·licitud d’inscripció les 6 ofertes però ordenades, posant en els primers llocs les que més li agradin i al final les que menys, segons les seves preferències. D’aquesta manera es pretén evitar que cap estudiant/a, un cop feta l’assignació, quedi sense tutor.

Durant el període d’inscripció els estudiants podem canviar l’ordre d’ofertes en la petició tantes vegades com vulguin fins la definitiva, que serà l’última abans de finalitzar el termini d’inscripció. En acabar el termini no es podran fer més modificacions en la petició d’inscripció. Es podrà imprimir i desar un resguard de la inscripció.
 
Etapa 4: Assignació del TFG i del tutor
 
L’assignació d’ofertes la realitzarà el coordinador/a de l’assignatura, tenint en compte les preferències dels estudiants i el nombre màxim d’estudiants que tutoritza cada professor/a. Donat que els treballs es realitzaran preferentment en grups de dos alumnes, es recomana que els alumnes s’organitzin en parelles en el moment de fer la sol·licitud a un àrea de coneixement. Quan una determinada àrea de coneixement tingui més sol·licituds dels estudiants que tutors, s’aplicarà el criteri de nota mitjana d’expedient acadèmic. Quan els estudiants que optin a un mateix TFG tinguin la mateixa nota d’expedient, s’utilitzarà com a següent criteri el nombre de crèdits ECTS superats, assignant el TFG a aquells que tinguin més crèdits superats.

El coordinador/a de l’assignatura resoldrà les incidències que s’hagin produït en el procés i comunicarà els resultats de l’assignació al professorat tutor. Cada estudiant/a podrà consultar el TFG assignat al mateix enllaç (http://sia.uab.es) i al seu expedient acadèmic.

Tots els estudiants, sense excepció, hauran de contactar amb el tutor/a assignat. Aquells estudiants que es trobin en període de mobilitat comunicaran al seu tutor/a la seva situació, així com qüestions pràctiques com ara la diferència horària i mitjà de comunicació (correu electrònic, Skype,...) que utilitzarà per fer el seguiment del TFG durant aquest període.


Etapa 5: Validació de propostes
 
Un cop tancat el procés d’assignació, els estudiants concretaran la seva pregunta / problema d’investigació i la presentaran al seu tutor/a. En aquest període, poden fer-se consultes als tutors corresponents per mirar de concretar i perfilar la pregunta.
 
Els tutors revisaran i enviaran al coordinador/a de l’assignatura, la proposta de cada estudiant/a, qui en la Comissió del TFG, formada per professors que participen en l’assignatura, les presentarà per la seva revisió i validació final. El criteri bàsic d’acceptació de les propostes serà que es centrin sobre aspectes concrets i definits dins de l’àrea de competències del fisioterapeuta.
 
 
Etapa 6: Tutories

L’estudiant/a ha de respectar i seguir el calendari planificat per les tutories, i l’elaboració, presentació i lliuraments parcials del TFG, que es distribueixen al llarg del curs, d’octubre a maig. Es programen 3 tutories presencials d’assistència obligatòria, que seran virtuals en el cas dels estudiants que es trobin en període de mobilitat, i fins que tornin:

La primera tutoria serà individual o en grup a criteri del tutor/a, les tutories restants seran individuals. S’aconsella que les tutories no superi les 2 hores de duració. Els tutors orientaran l’estudiant sobre el contingut i format dels diferents apartats del projecte de recerca.

Abans del lliurament definitiu, i amb antelació suficient, els estudiants enviaran al seu tutor/a un esborrany del projecte definitiu i rebran les indicacions i correccions oportunes, verbalment o per escrit. En el campus Virtual hi haurà disponible la normativa, la guia docent i les rúbriques del TFG amb la finalitat d’orientar i homogeneïtzar el treball dels estudiants.


Etapa 7: Lliurament i avaluació del TFG

Com a resultat de la seva dedicació al llarg del curs i les orientacions del tutor/a, l’estudiant ha de ser capaç d’elaborar un TFG que ha de presentar en els terminis corresponents.

La versió escrita final amb paper i també en format electrònic es presenta al tutor/a per avaluar-la. La data de presentació constarà al calendari d’activitats del TFG, que també es publicarà al Campus Virtual de l’assignatura a cada Unitat Docent.

El tutor/a farà un informe d’avaluació continuada del treball, en un format consensuat pel professorat per assegurar l’homogeneïtat de criteris. Aquests informes suposaran un 10% de la nota final de l’assignatura.
 
La defensa oral del TFG es realitzarà davant d’un tribunal format pe representats de l’àrea de coneixement del treball. En cap cas participarà el tutor/a del TFG. La qualificació de la defensa representa un 10% de la nota final de l’assignatura.
 
La nota final de l’assignatura TFG es calcularà en base a: 50% treball escrit + 10% defensa oral + 10% informe del tutor + 10% informe bibliomètric + 20% nota obtinguda en examen de Metodologia Científica. Es premiarà amb un 10% addicional les memòries redactades en llengua anglesa amb bon ús de la terminologia científica.

Per a més informació es pot consultar la “normativa del TFG” a la web de la Facultat.

Introducció

El Treball Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de 12 ECTS que l’estudiant matricula l’últim curs dels estudis, i que desenvolupa de forma autònoma amb la supervisió d’un professor tutor.

L’assignatura TFG es complementa amb diferents activitats que tenen l’objectiu principal d’introduir l’estudiant en la metodologia de la investigació com a mètode per generar coneixement aplicat al desenvolupament i millora de la qualitat en l’exercici professional en Fisioteràpia.

Totes les activitats del TFG van encaminades a l’assoliment dels resultats d’aprenentatge que permetin avaluar les competències específiques del Grau de Fisioteràpia, així com les generals i transversals que consten a la titulació. (Consulteu la guia docent de l’assignatura).

L’estudiant selecciona els coneixements necessaris de la titulació, les habilitats i gestiona els seus recursos per elaborar, amb autonomia, un projecte de recerca.


Característiques bàsiques del TFG

L’objectiu del TFG és que l’estudiant, de manera individual sigui capaç d’integrar coneixements i habilitats per elaborar de forma autònoma un projecte de recerca aplicat en Fisioteràpia. Aquest treball, malgrat les variacions inherents a les diferents tipologies, implica:

 

 • Formular un problema o pregunta de recerca.
 • Realitzar una revisió bibliogràfica sobre l’evidència científica que existeix sobre el problema de recerca.
 • Redactar els antecedents o marc teòric, base científica de la pregunta d’investigació.
 • Formular la hipòtesi i els objectius d’investigació.
 • Precisar la metodologia idònia per assolir els objectius de la recerca.
 • Considerar els possibles conflictes ètics.
 • Justificar la utilitat i aplicació dels resultats de la recerca.
 • Elaborar un pla de treball amb un cronograma que garanteixi que el projecte de recerca es viable en el temps.

Les etapes principals del TFG són: la matriculació de l’assignatura, la inscripció del TFG, l’assignació, les tutories, el lliurament d’esborranys, el lliurament definitiu, la defensa, davant un tribunal, i la qualificació oficial.

Al calendari del TFG es publicaran les dates i terminis de cadascuna de les etapes.


Alumnes en programes de mobilitat i intercanvi
 
D’acord amb les normatives genèriques i de permanència de la UAB, el TFG no es pot cursar a una universitat estrangera. Per tant, si durant el curs, l’estudiant es troba en un Programa de Mobilitat (Erasmus, SICUE, Propi) i decideix fer una assignatura d’aquest tipus a fora, no podrà convalidar-la per l’assignatura del TFG del seu pla d’estudis a la UAB.
 
Els estudiants del grau de Fisioteràpia que es trobin en un període de mobilitat poden cursar l’assignatura del TFG a distancia, però han de seguir les mateixes etapes i els mateixos terminis del calendari establert que la resta de companys.Requisits de matriculació del TFG
 
Els requisits de matriculació del TFG, segons la normativa genèrica i la normativa de permanència de la UAB, s’hi poden matricular els estudiants de 4rt curs de Grau de Fisioteràpia que acompleixin els requisits establerts:

 

 

 • Haver superat 2/3 dels crèdits totals del pla d’estudis
 • Tenir superada l’assignatura troncal de Metodologia científica i Bioestadística
 • Coneixements mínims de l’anglès a nivell de comprensió de lectura

 

L’extensió pot variar en funció del tipus de treball, però es recomana que l’extensió del treball no sigui superior a 5-20 pàgines de 30 línies a doble espai (font Arial punt 11; 4200 paraules, 25560 caràcters amb espais). Es poden presentar fins a 4 figures i cinc taules que siguin molt demostratives i continguin per si mateixes un missatge didàctic.

Les unitats de mesura s’han de presentar en el sistema internacional (SI). És necessari adjuntar un resum (abstract) en castellà o català, i en anglès amb una extensió màxima de 300 paraules.  Els fulls han d’estar numerats correlativament a la part inferior central. Les referències bibliogràfiques es presentaran segons l’ordre d’aparició en el treball amb la corresponent numeració correlativa. En el treball constarà sempre la numeració de la cita en número volat segons els “Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados para publicación en revistas biomédicas” elaborats pel “Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (Med Clin (Barc). 1997;109:756-63)”. Actualitzacions disponibles en: http://www.icmje.org

Els noms de les revistes s’han d’abreviar d’acord amb l’estil utilitzat a l’Index Medicus/ Medline: ‘‘List of Journals Indexed’’ que s’inclouen tots els anys en el número de gener de l’Index Medicus, també disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/
S’ha d’evitar, si és possible, incloure com a referències bibliogràfiques llibres de text i actes de reunions mèdiques. Les referències bibliogràfiques s’han de comprovar per comparació amb els documents originals, indicant sempre les pàgines inicial i final de la cita.

Responsabilitats de l’estudiant

L’estudiant del TFG és el que s’ha matriculat de l’assignatura Treball Fi de Grau, durant el 4rt curs i reuneix els requisits definits anteriorment amb les següents responsabilitats:

 • Assistir a les tutories planificades
 • En cas de participar en un programa de mobilitat, sol·licitar tutoria al professorat per via electrònica.
 • Seguir totes les activitats programades.
 • Seguir les indicacions i els suggeriments del seu tutor/a.
 • Presentar amb puntualitat els treballs, segons el calendari del TFG establert.
 • Presentar el treball final en el període corresponent amb un dossier escrit en paper i en suport electrònic.
 • Realitzar la defensa individual del TFG davant el Tribunal el dia, hora i lloc assignats a tal efecte.
 • Lliurar l’autorització signada si vol publicar el TFG al Dipòsit Digital de Documents de la UAB en cas de ser seleccionat dins dels que tenen la nota final més elevada.

 
Responsabilitats del/la coordinador/a del TFG

 • Informar als estudiants sobre la selecció d’àrees de coneixement del treball de recerca i professorat
 • Convocar les reunions de professorat per la planificació, seguiment i valoració del TFG.
 • Presidir la Comissió d’Avaluació del TFG.
 • Sol·licitar als diferents Departaments que imparteixen docència a la Facultat de Medicina les propostes de tema de recerca i una breu explicació i fer-ne una valoració global.
 • Gestionar l’aplicació informàtica corporativa amb el suport de la Gestió Acadèmica de la Facultat.
 • Coordinar al professorat per la publicació dels temes amb una breu descripció i el nombre d’estudiants per cada tema.
 • Planificar les tutories del TFG amb les activitats a realitzar i les dates de lliurament de treballs i el calendari d’avaluacions del TFG.
 • Gestionar les incidències tractades per la Comissió del TFG.
 • Supervisar els títols de cada TFG en català, espanyol i anglès i enviar-los a gestió acadèmica.
 • Introduir en el programa informàtic la oferta del TFG a cada UDH amb una breu descripció i el nombre d’estudiants a tutoritzar amb el suport administratiu de la Gestió de la Unitat Docent.
 • Planificar i nomenar els tribunals per a la defensa del TFG, publicar-los i coordinar-los.
 • Coordinar i resoldre les revisions de les avaluacions dels TFG quan els estudiants ho sol·licitin.
 • Signar les actes de qualificacions.
 • Custodiar els TFG, respectant la normativa de la Universitat.
 • Assistir a les reunions del Consell de 4rt curs del Grau de Fisioteràpia.

 
Responsabilitats de/la professor/a tutor/a
La direcció de cada Departament que imparteix docència al Grau de Fisioteràpia, determina el professorat que tutoritza als estudiants en l’elaboració del TFG. Les responsabilitats del professorat/tutor són:

 • Assistir a les reunions de planificació, seguiment, valoració i millora del TFG.
 • Revisar periòdicament els esborranys de cada lliurament planificat i aportar el “feedback” corresponent.
 • Fer el seguiment de l’aprenentatge de l’estudiant mitjançant les tutories planificades.
 • Enviar al/la coordinador/a del TFG el títol del projecte de cada estudiant tutoritzat, en català, castellà i anglès que constarà al Suplement Europeu al Títol (SET) de cada estudiant.
 • Sol·licitar als estudiants el consentiment escrit per publicar el TFG al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.
 • Avaluar a l’estudiant de manera formativa, aplicant el document d’avaluació corresponent per cada lliurament del treball.

 
Responsabilitats de la Comissió d’Avaluació del TFG
Aquesta comissió està formada per el/la coordinador/a del TFG, el coordinador/a de la UDH i el professor designat per cada Departament per l’avaluació dels TFG que li corresponguin; amb les responsabilitats següents:

 • Revisar els problemes i les preguntes de recerca de tots els estudiants, veure que no hi hagi coincidències i establir propostes de millora si escau.
 • Resoldre les qüestions que se’n derivin de les revisions de TFG que es produeixin.
 • Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb el TFG del Grau.
 • Seleccionar els treballs amb la qualificació més elevada per publicar al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

 
Responsabilitats de la Gestió Acadèmica

 • Donar d’alta la convocatòria a l’aplicació corporativa, segons les dades aportades per la Coordinació del TFG i els Departaments.
 • Donar d’alta els /les tutor/es i el/la coordinador/a, segons les dades aportades pels Departaments i la Coordinació de Grau.
 • Donar suport a la Coordinació del TFG en la gestió de l’assignació del TFG, mitjançant l’aplicació informàtica.
 • Publicar/comunicar, d’acord amb la Coordinació del TFG, el resultat de l’assignació del TFG.
 • Registrar al SET el títol del TFG de cada estudiant en els idiomes català, castellà i anglès (segons les dades aportades per la Coordinació del TFG)
 • Gestió i actualització del calendari i el web.

CALENDARI TFG 2020-2021

 

DATA ACTIVITAT
14 setembre 2020 Presentació de l’assignatura
22 al 30 setembre 2020 Oferta docent de les àrees d’expertesa del professorat. En aquest període, es poden incorporar professors/es col·laboradors.
1 al 14 octubre 2020 Estudiants trien tema/tutor (SIGMA).
15 al 21 octubre 2020 Publicació de l’assignació de tema/tutor a cada estudiant.
21 al 31 octubre 2020 Estudiants concreten pregunta/problema d’investigació amb el tutor.
Lliurament 1 (Moodle)
2 al 8 novembre 2020 La Comissió de TFG revisa i valida les propostes.
9 al 30 novembre 2020 Tutoria 1: Contingut i format del Lliurament 2.
1 al 18 desembre 2020 Primer informe d’avaluació del tutor (via mail i/o Moodle)
11 al 17 gener 2021 Lliurament 2 (Moodle)
1  al 28  febrer 2021

Tutoria 2

 • Resoldre dubtes de contingut i format del Lliurament
 • Preparació del contingut el Lliurament 3.
12 al 18 abril 2021 Lliurament 3 (Moodle): cal indicar títol del projecte en català, castellà i anglès.
19 al 30 abril 2021 Segon informe d’avaluació del tutor (via mail i/o Moodle).
3 al 21 maig 2021

Tutoria 3

 • Resoldre dubtes de contingut i format del Lliurament 3
 • Revisió general
24 al 31 Maig

Lliurament 4 (Moodle)

 • Document Memòria Final definitiva en format pdf
 • Autorització Dipòsit Digital Documents UAB (descarregueu el document, el signeu i escanegeu i el lliureu a l’espai Moodle).
7 al 18 Juny Defensa Pública del Treball
19 al 27 de Juny Avaluació final
28 Juny al 2 Juliol Publicació de notes finals.