Accés per canvi estudis (informació pròpia de la facultat)

Informació pròpia de la Facultat - Curs 2024-2025

NOVETAT CURS 24/25: D’acord amb el RD 822/2021, de 28 d'octubre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, l’accés als estudis de Medicina es realitzarà tenint en compte l’àmbit de coneixement dels estudis previs. Com a resultat de l’aplicació del RD les persones amb estudis iniciats de Medicina i Odontologia tindran prioritat sobre la resta per accedir als estudis de Medicina. Aquesta normativa no és d’aplicació per aquest curs pels estudis de Fisioteràpia i Infermeria als quals podrà accedir-se des d’estudis vinculats a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.

Informació sobre l'accés a la Facultat de Medicina

Publicació d'oferta i criteris          Gener de 2024
Període per sol·licitar l'accés        Del 26 de febrer al 5 d'abril de 2024
Publicació resolució                      19 de juny de 2024 a partir de les 15 hores
Matrícula                                          A determinar
 

-  La sol·licitud s'ha de realitzar a través de la web https://sia.uab.es/:

Manual per fer la sol·licitud d'accés per canvi d'estudis aquí.

A cada sol·licitud es pot incloure només un únic estudi i s'ha d'acompanyar de la documentació corresponent que s'haurà d'adjuntar en el moment de la sol·licitud. El pagament del preu públic 54,54€  es realitzarà per TPV virtual en el moment de la sol·licitud. Si es gaudeix de descompte per FN o altres gratuïtats presentar documentació acreditativa i es farà el reintegrament amb posterioritat a la sol·licitud.

L'alumnat d'escoles adscrites a la UAB que sol·licitin l'accés als mateixos estudis a la UAB hauran de fer el pagament de la taxa i posteriorment se'ls hi retornarà.

Documentació:
- DNI/ NIE/ Passaport 
- Nota d’accés als estudis (PAU) o el document acreditatiu corresponent
- Certificat acadèmic personal on constin les qualificacions de les assignatures, el nombre convocatòries i el valor en crèdits
- Guies docents/programes de les assignatures superades, segellades per la Universitat d’origen. Presentar els programes indexats, ordenats i grapats. Consulteu les taules de reconeixement publicades, en cas que disposem de la taula no és necessari presentar les guies docents de les assignatures que es relacionen a la taula.
- Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat
- Escrit de motivació
- Si tens assignatures reconegudes caldrà aportar la documentació de la Universitat d'origen:
      - Certificat acadèmic personal
      - Resolució del reconeixement on s'especifiqui la relació d'equiparació entre les assignatures d'origen i les reconegudes (només si la relació no consta en el certificat acadèmic personal)
      - Guies docents/programes de les assignatures reconegudes segellades per la Universitat d’origen
      - Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat
- En cas d’estudis estrangers: equivalència de notes del MECD i sistema de qualificació del centre

Requisits per accedir:
- Que se’t reconeguin mínim 30 crèdits al Grau que sol·licitis accedir.
- No es reconegui el 75% o més dels crèdits totals de la titulació de destinació
- No tenir assignatures matriculades i no superades per 3ª vegada o més

Places oferides:

- Grau en Medicina: 4 places

- Grau en Infermeria: 2 places

- Grau en Fisioteràpia: 1 plaça

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre.