Accés per canvi estudis (informació pròpia de la facultat)

Informació pròpia de la Facultat - Curs 2023-2024

Informació sobre l'accés a la Facultat de Medicina

Publicació d'oferta i criteris        Febrer de 2023
Període per sol·licitar l'accés      Del 24 de febrer al 31 de març de 2023
Publicació resolució                     16 de juny de 2023
Matrícula                                       A determinar pel centre
 

-  La sol·licitud s'ha de realitzar a través de la web https://sia.uab.es/:

Manual per fer la sol·licitud d'accés per canvi d'estudis aquí.

A cada sol·licitud es pot incloure només un únic estudi i s'ha d'acompanyar de la documentació corresponent que s'haurà d'adjuntar en el moment de la sol·licitud. El pagament del preu públic 54,54€  es realitzarà per TPV virtual en el moment de la sol·licitud. Si es gaudeix de descompte per FN o altres gratuïtats presentar documentació acreditativa i es farà el reintegrament amb posterioritat a la sol·licitud.

L'alumnat d'escoles adscrites a la UAB que sol·licitin l'accés als mateixos estudis a la UAB hauran de fer el pagament de la taxa i posteriorment se'ls hi retornarà.

Documentació:
- DNI/ NIE/ Passaport 
- Nota d’accés als estudis (PAU) o el document acreditatiu corresponent
- Certificat acadèmic personal on constin les qualificacions de les assignatures, el nombre convocatòries i el valor en crèdits
- Guies docents/programes de les assignatures superades,
segellades per la Universitat d’origen. Presentar els programes indexats, ordenats i grapats. Consulteu les taules de reconeixement publicades. En cas que disposem de la taula de reconeixement no és necessari presentar les guies docents de les assignatures que es relacionen a la taula.
- Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat
- Escrit de motivació

- Si tens assignatures reconegudes caldrà aportar la documentació de la Universitat d'origen:
      - Certificat acadèmic personal
      - Resolució del reconeixement on s'especifiqui la relació d'equiparació entre les assignatures d'origen i les reconegudes (només si la relació no consta en el certificat acadèmic personal)
      -
Guies docents/programes de les assignatures reconegudes
segellades per la Universitat d’origen
      - Pla d’estudis dels estudis d’origen segellat

- En cas d’estudis estrangers: equivalència de notes del MECD i sistema de qualificació del centre

Requisits per accedir:
- Que se’t reconeguin mínim 30 crèdits al Grau que sol·licitis accedir (consulta les guies docents per veure els continguts de les assignatures de la UAB) i les taules de reconeixement publicades entre estudis d’origen i destí).
- No es reconegui el 75% o més dels crèdits totals de la titulació de destinació
- No tenir assignatures matriculades i no superades per 3ª vegada o més

Places oferides:

- Grau en Medicina: 3 places

- Grau en Infermeria: 2 places

- Grau en Fisioteràpia: 1 plaça

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre