Mencions de Fisioteràpia i Infermeria

Pendent d'actualització

 

Amb l'actual definició del pla d'estudis del Grau en Infermeria, els estudiants de 4t curs poden escollir entre cursar una de les tres mencions possibles o fer l'itinerari genèric. Per obtenir una menció cal superar 24 crèdits de les assignatures vinculades de forma obligatòria a aquesta menció.

Per a superar els crèdits optatius del pla d’estudis existeixen dues opcions possibles:

  1. Cursar una de les 3 mencions que s’ofereixen (24 crèdits):
  • Menció en Envelliment i Salut al Final de la Vida
  • Menció en Cures d'Infermeria en l'Atenció Pediàtrica
  • Menció en Salut Mental al Llarg de la Vida
  1. No cursar una menció i escollir entre l’oferta d’assignatures optatives i/o activitats susceptibles de reconeixement acadèmic.

També es té la possibilitat de cursar les pràctiques integrades o bé qualsevol de les altres assignatures pràctiques però sense dret a la menció. 

S’ha de tenir en compte que si s’han reconegut crèdits d'idiomes o es pretén presentar la sol·licitud aquest curs, no es podrà cursar una menció, excepte que es vulguin cursar 6 crèdits optatius extres.

Per al curs 2023/24 es seguirà fent servir el formulari previ a la matrícula per tal que els estudiants facin constar les seves preferències sobre si volen o no cursar una menció.

El termini de sol·licitud serà del 19 de juny al 9 de juliol.

Un cop es disposi de totes les respostes es revisarà si hi ha places suficients per a totes les peticions i en cas que no hi hagi places suficients per a tots els estudiants que volen cursar la menció, aquestes seran atorgades per nota mitjana de l’expedient i número de crèdits pendents.

Un cop resolt el procediment s’informarà del resultat als estudiants per correu electrònic i es realitzaran els manteniments corresponents per tal que a les automatrícules dels estudiants amb menció assignada apareguin, com a seleccionables, les assignatures amb la plaça reservada per la menció.

La resta d’estudiants, que no cursin la menció, hauran d’accedir a l’automatrícula, segons el calendari de citació, i escollir les assignatures optatives de l’oferta disponible en aquell moment.

A continuació es troba el formulari que cal que completi l’alumnat de 4t curs: https://forms.office.com/e/GHmTwFQ02d